17 juni, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Lena Wäpplings Stiftelse har den 17 juni 2022 beviljats 90-konto PG 900787-3 och BG900-7873.

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom gynekologins område, främst äggstockscancer. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske genom stipendium eller anslag såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet och kan avse mottagare både i Sverige och internationellt.

20 maj, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Solvatten Insamlingsstiftelse har den 20 maj 2022 beviljats 90-konto PG 900786-5.

Stiftelsens ändamål är att lyfta fram kunskap, kreativitet och innovationer som hjälper individer och samhällen att utvecklas i balans och samklang med naturen. Solvatten Insamlingsstiftelse ska företrädesvis möjliggöra verksamheter och lösningar som kan bidra till att på ett konkret och hållbart sätt förbättra livsvillkoren för människor, framför allt kvinnor och barn, som lever utan tillgång till rent vatten. Insamlingsstiftelsen ska också verka för att möjliggöra verksamheter och lösningar vars positiva miljöpåverkan och klimatnytta tydligt kan uppvisas. Solvatten Insamlingsstiftelsen ska uppmuntra och verka för användande av digitala mötesplatser som erbjuder individ och samhälle möjligheten att engagera sig, skapa förståelse och möjliggöra kunskapsutväxling och samarbetsmöjligheter för de verksamheter och lösningar som Insamlingsstiftelsen väljer att lyfta fram. Berättigade till bidrag och stipendier från Solvatten Insamlingsstiftelse är aktörer som verkar i dess anda. Det står till styrelsen att bestämma hur och i vilka proportioner dessa aktörer ska främjas.

27 april, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv har den 26 april 2022 beviljats 90-konto PG 900783-2 och BG 900-7832.

Insamlingsstiftelsens ändamål som är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring. Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar samt avyttring av mark. Stiftelsen ska kunna äga, köpa och sälja andelar av bolagsägd mark, så länge som det gynnar stiftelsens syfte och ändamål. Områden som förvärvats i sin helhet och som bedöms ha höga befintliga värden avseende natur och/eller kulturarv ska skyddas permanent.

20 april, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har den 20 april 2022 beviljats 90-konto PG 900781-6 och BG 900-7816.

Föreningens ändamål är att utveckla, organisera och sprida arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer*). Korpen organiserar såväl individer som grupper. Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping.

*Korporation – en sammanslutning som erkänns som juridisk person . För att kunna vara korporation krävs också att det finns stadgar.

9 mars, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Clownkliniken har den 8 mars 2022 beviljats 90-konto PG 900778-2 och BG 900-7782.

Föreningens ändamål är att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus och i liknande vårdsituationer, möjlighet att möta och använda sig av humor, fantasi, skratt och drömmar genom att:

  • Specialutbildade professionella clownteam regelbundet besöker dem.
  • Utbilda och utveckla clownerna artistiskt och pedagogiskt/psykiskt.
  • Utbyta erfarenheter med liknande verksamheter i Sverige och övriga världen.
  • I övrigt utveckla verksamheten på det sätt som behövs för att förverkliga ovanstående attsatser.
24 februari, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF har den 24 februari 2020 beviljats 90-konto PG 900777-4 och BG 900-7774.

Föreningen syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig.

IKFF arbetar för: en världsomfattande fred, total och universell nedrustning, fredlig konfliktlösning baserad på förhandling och medling, ett starkt och rättvist FN-system, fortsatt utveckling och implementering av internationell rätt, kvinnors politiska, sociala och ekonomiska inflytande, miljömässigt hållbar utveckling.

 

15 februari, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Baltic Waters 2030 har den 15 februari 2022 beviljats 90-konto PG 900779-0.

Stiftelsens ändamål är att genom eget arbete eller genom att dela ut medel, främja och verka för genomförande av konkreta miljöåtgärder, lokala engagemang, stödjande av tvärvetenskaplig forskning, kommunikation och opinionsbildning för en friskare Östersjö.

18 november, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Diabetesförbundet har den 18 november 2021 beviljats 90-konto PG 900774-1 och BG 900-7741.

Föreningens ändamål är att samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Förbundet och dess anknutna föreningars uppgifter på respektive organisatorisk nivå är: att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer med diabetes och deras närstående, att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner, att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och verksamhet och att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.

4 november, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

ForumCiv har den 4 november 2021 beviljats 90-konto PG 900776-6.

Föreningen verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsbetingelser, liksom en hållbar användning av jordens resurser. Verksamheten syftar till att stödja människor som lever i fattigdom, i deras organisering och möjligheter att hävda sina mänskliga rättigheter samt delta i de beslut som påverkar deras livssituation. Föreningen

  • bildar opinion kring globala utvecklingsfrågor.
  • stärker och samordnar, i gemensamma biståndsprogram, grupper och organisationer i civila samhället i sitt arbete för demokrati och rättigheter.
  • erbjuder kapacitetsutveckling och förmedlar ekonomiska bidrag till svenska folkrörelseorganisationer som bedriver långsiktigt utvecklingsbistånd och bedriver informationsarbete om globala frågor i Sverige.
9 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter har den 9 september 2021 beviljats 90-konto PG 900768-3 och BG 900-7683.

Stiftelsens ändamål är att arbeta främjande, stödjande och förebyggande för att minska unga människors utsatthet och sexuella utsatthet samt att erbjuda kvalificerat stöd och hjälp till dem som blivit utsatta och till dem som utsätter andra. Stiftelsen arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Stiftelsens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Denna vision ska styra all verksamhet stiftelsen är involverad i och verksamheten ska ha ett inkluderande förhållningssätt och rikta sig till alla unga människor oavsett kön, genus, sexualitet och etnicitet. Stiftelsens verksamhet ska präglas av jämställdhet, inkludering och respekt för demokratins idéer samt aktivt ställningstagande mot diskriminering och rasism. Stiftelsen vilar på feministisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, kvalificerat stöd och hjälp, opinionsbildning för inkludering och normkritik. Stiftelsen ska genom stöd eller egna aktiviteter/verksamheter verka inom fältet förebyggande arbete mot våld och sexuellt våld samt främja jämställdhet och inkludering.