Redovisning och rapportering

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter är samtliga organisationer med 90-konto skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (ÅRL), samt att tillämpa regelverket K3. Organisationens bokföringsskyldighet ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed i övrigt. En anledning till vårt krav att tillämpa K3 är, att i förvaltningsberättelsen ska det finnas en utförligt redogöras om hur ändamålet främjats under året, beskriva måluppfyllelsen samt redovisa vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Mer information om hur man mäter och rapporterar effekt hittar man hos Effektfullt.

Svensk Insamlingskontroll har också som krav, att ett rapportpaket årligen ska upprättas där organisationen ska redovisa och upprätta en rapport om hur årets intäkter har utvecklats, hur ändamålet uppfyllts och hur effektivt man bedrivit sin administration med nyckeltalsutfall. Rapporten och redovisningen till oss är utformade för att ge ett enhetligt underlag som medför att vi kan utföra en effektiv granskning och analys av samtliga organisationers verksamhet.

Under Frågor & Svar finns svar på de vanligaste frågorna om redovisning.

Anvisningar till årsredovisning och rapportpaketet samt blanketter för aktuellt år finns nedan som bifogade dokument.

Vilka handlingar ska årligen skickas in enligt rapportpaketet?

Organisationen ska snarast möjligt efter räkenskapsårets slut, dock senast fem månader därefter skicka in följande handlingar till Svensk Insamlingskontroll;

  • Signerad årsredovisning och eventuell koncernredovisning
  • Revisionsberättelsen
  • Revisorns PM eller annan rapport över den interna kontrollen avseende iakttagelser vid revisionen för räkenskapsåret
  • Signerade blanketter för resultaträkning och nyckeltal med förklaringar till not avvikelser enligt anvisningar till rapportpaketet
  • Blanketten mottagande organisationer i förekommande fall

För information om hur handlingarna kan skickas in till oss, se anvisningarna till rapportpaketet.

Vår granskning och kontroll av organisationens inlämnade rapportpaket

Det är med utgångspunkt från rapportpaketet som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har använts för organisationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.
Att vi förutom årsredovisning och andra handlingar även kräver att rapportpaketet ska upprättas möjligör en effektiv granskning och ger ett statistiskt och enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls analys av samtliga 90-kontoinnehavare. Förteckningen mottagande organisationer utgör ett underlag för att kontrollera hur organisationerna säkerställer att de medel som utbetalats används för att främja avsett ändamål, se vidare anvisningar till blanketten mottagande organisationer.
Övriga rapporter som kan begäras in av organisation under ett verksamhetsår är handlingsplan, lägesrapport, delårsrapport och budget.

Blanketter för budget och delårsrapport samt anvisningar till dessa finns att hämta nedan som bifogade dokument.

Nyckeltalskrav

Rapportpaketet som organisationerna årligen ska skicka in till Svensk Insamlingskontroll används bland annat till för att bedöma och analysera de beräknade nyckeltalen för ändamålsandel och administration. Det är ett genomsnittligt nyckeltalsutfall (3 år) som publiceras för respektive organisation på vår hemsida under fliken 90-konto. Kravet är att minst 75% av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och att högst 25% får användas till insamlings- och administrationskostnader, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vid nyckeltalsavvikelse ska organisationen alltid bifoga en skriftlig förklaring.

Vanliga frågor och svar:

Vad är ett 90-konto?

Det är ett sjusiffrigt PlusGirokonto och/eller bankgironummer som inleds med 90. Den insamlingsorganisation som uppfyller högt ställda krav kan av oss godkännas som 90-kontoinnehavare. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer.

Vad är det för skillnad mellan Svensk Insamlingskontrolls kontroll och länsstyrelsernas stiftelsetillsyn?

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alla insamlingsorganisationer med 90-konto oavsett om det är en ideell förening, ett trossamfund eller en stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser. Om en 90-kontoinnehavare inte följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter drar vi in 90-kontot.

Hur lång handläggningstid är det för ansökan om 90-konto?

Om ansökan är komplett  och den inte kommer in under semesterperiod är vår  handläggningstid upp till fyra veckor.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida.

Hur behandlar Svensk Insamlingskontroll personuppgifter?

Se vår integritetspolicy som finns under fliken regler, För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur länge dessa sparas.

Vilka organisationer kan beviljas 90-konto?

Endast idella föreningar, trosamfund och stiftelser kan beviljas 90-konto. Organisationen måste ha sitt säte i Sverige. Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar kan således inte få 90-konto.