Redovisning och rapportering

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter är samtliga organisationer med 90-konto skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (ÅRL), samt att tillämpa regelverket K3. Organisationens bokföringsskyldighet ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed i övrigt. En anledning till vårt krav att tillämpa K3 är, att organisationen i förvaltningsberättelsen utförligt ska redogöra för hur ändamålet främjats under året, beskriva måluppfyllelsen samt redovisa vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Mer information om hur man mäter och rapporterar effekt hittar man hos Effektfullt.

Svensk Insamlingskontroll har också som krav, att ett rapportpaket årligen ska upprättas där organisationen ska redovisa och upprätta en rapport om hur årets intäkter har utvecklats, hur ändamålet uppfyllts och hur effektivt man bedrivit sin administration med nyckeltalsutfall. Rapporten och redovisningen till oss är utformade för att ge ett enhetligt underlag som medför att vi kan utföra en effektiv granskning och analys av samtliga organisationers verksamhet.

Under Frågor & Svar finns svar på de vanligaste frågorna om redovisning.

Anvisningar till årsredovisning och rapportpaketet samt blanketter för aktuellt år finns nedan som bifogade dokument.

Vilka handlingar ska årligen skickas in enligt rapportpaketet?

Organisationen ska snarast möjligt efter räkenskapsårets slut, dock senast fem månader därefter skicka in följande handlingar till Svensk Insamlingskontroll;

  • Signerad årsredovisning och eventuell koncernredovisning
  • Revisionsberättelsen
  • Revisorns PM eller annan rapport över den interna kontrollen avseende iakttagelser vid revisionen för räkenskapsåret
  • Signerade blanketter för resultaträkning och nyckeltal med förklaringar till not avvikelser enligt anvisningar till rapportpaketet

För information om hur handlingarna kan skickas in till oss, se anvisningarna till rapportpaketet.

Vår granskning och kontroll av organisationens inlämnade rapportpaket

Det är med utgångspunkt från rapportpaketet som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har använts för organisationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.
Att vi förutom årsredovisning och andra handlingar även kräver att rapportpaketet ska upprättas möjligör en effektiv granskning och ger ett statistiskt och enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls analys av samtliga 90-kontoinnehavare. Förteckningen mottagande organisationer utgör ett underlag för att kontrollera hur organisationerna säkerställer att de medel som utbetalats används för att främja avsett ändamål, se vidare anvisningar till blanketten mottagande organisationer.
Övriga rapporter som kan begäras in av organisation under ett verksamhetsår är handlingsplan, lägesrapport, delårsrapport och budget.

Blanketter för budget och delårsrapport samt anvisningar till dessa finns att hämta nedan som bifogade dokument.

Nyckeltal

Rapportpaketet som organisationerna årligen ska skicka in till Svensk Insamlingskontroll används bland annat till för att bedöma och analysera de beräknade nyckeltalen för ändamålsandel och administration. Det är ett genomsnittligt nyckeltalsutfall (3 år) som publiceras för respektive organisation på vår hemsida under fliken 90-konto. Huvudregeln är att minst 75% av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och att högst 25% får användas till insamlings- och administrationskostnader, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vid avvikelse från nyckeltalskraven ska organisationen alltid bifoga en skriftlig förklaring.

Vanliga frågor och svar:

Hur lång handläggningstid är det för ansökan om 90-konto?

Om ansökan är komplett  och den inte kommer in under semesterperiod är vår  handläggningstid upp till fyra veckor.

Vilka handlingar ingår i rapportpaketet?

Rapportpaketet som ska skickas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut ska bestå av:

  • signerad årsredovisning och ev. koncernredovisning
  • revisionsberättelse
  • revisorns PM avseende iaktagelser vid revisionen för räkenskpsåret
  • blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningar till rapportpaketet för aktuellt räkenskapsår

Kan handlingarna signeras digitalt?

När en ny organisation ansöker om 90-konto godtas digital signatur på alla handlingar utom blanketterna för ansökan om 90 PG-konto hos Nordea och 90 BG-nummer i valfri bank. Dessa blanketter ska skrivas under för hand och skickas in i original. Övriga handlingar för ansökan om 90-konto kan skickas in digitalt till info@insamlingskontroll.se. Logg som visar den digitala signeringen ska finnas med.

För befintliga 90-kontoinnehavare godtar vi digital signatur alla handlingar som skickas in till oss. Om en befintlig organisation vill öppna ytterligare 90-konton ska blanketterna för ansökan om 90 PG-konto och 90 BG-nummer skrivas under för hand och skickas in med posten.

När ska rapportpaketet skickas in?

Den 31 maj är sista dagen för organisationer med räkenskapsår som kalenderår att skicka in rapportpaketet. För övriga gäller att rapportpaketet ska skickas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut. Rapportpaketet skickas in digitalt till e-postadressen redovisning@insamlingskontroll.se. Ange organisationens namn i rubriken.

Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt våra föreskrifter ska 90-kontoinnehavaren senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, skicka in kopia av följande handlingar: årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen och blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningarna till rapportpaketet. Vid en för sent inlämnad redovisning debiteras 90-kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida.

På sidan 90-konto organisationer hittar du information om 90-kontoinnehavarna och länkar till deras hemsidor. Årsredovisningen hittas ofta under rubriker som Organisation och Om oss.

Hur behandlar Svensk Insamlingskontroll personuppgifter?

Se vår integritetspolicy som finns under fliken regler, För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur länge dessa sparas.

Hur ska 90-kontoinnehavare rapportera resultat och effekt av sin verksamhet?

Organisationer med 90-konto ska i den del av årsredovisningen som kallas förvaltningsberättelse lämna en utförligt redogörelse för hur ändamålet främjats under året, beskriva måluppfyllelse samt redovisa vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet, se Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till rapportpaketet. Mer information om hur man mäter och rapporterar resultat och effekt av sin verksamhet finns på den ideella föreningen Effektfullts hemsida.

När publiceras den årliga statistiken?

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av juni månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaderna augusti till oktober. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras på vår hemsida under fliken 90-konto efter att granskningen har slutförts.