9 mars, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Clownkliniken har den 8 mars 2022 beviljats 90-konto PG 900778-2 och BG 900-7782.

Föreningens ändamål är att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus och i liknande vårdsituationer, möjlighet att möta och använda sig av humor, fantasi, skratt och drömmar genom att:

  • Specialutbildade professionella clownteam regelbundet besöker dem.
  • Utbilda och utveckla clownerna artistiskt och pedagogiskt/psykiskt.
  • Utbyta erfarenheter med liknande verksamheter i Sverige och övriga världen.
  • I övrigt utveckla verksamheten på det sätt som behövs för att förverkliga ovanstående attsatser.
24 februari, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF har den 24 februari 2020 beviljats 90-konto PG 900777-4 och BG 900-7774.

Föreningen syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig.

IKFF arbetar för: en världsomfattande fred, total och universell nedrustning, fredlig konfliktlösning baserad på förhandling och medling, ett starkt och rättvist FN-system, fortsatt utveckling och implementering av internationell rätt, kvinnors politiska, sociala och ekonomiska inflytande, miljömässigt hållbar utveckling.

 

15 februari, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Baltic Waters 2030 har den 15 februari 2022 beviljats 90-konto PG 900779-0.

Stiftelsens ändamål är att genom eget arbete eller genom att dela ut medel, främja och verka för genomförande av konkreta miljöåtgärder, lokala engagemang, stödjande av tvärvetenskaplig forskning, kommunikation och opinionsbildning för en friskare Östersjö.

18 november, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Diabetesförbundet har den 18 november 2021 beviljats 90-konto PG 900774-1 och BG 900-7741.

Föreningens ändamål är att samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Förbundet och dess anknutna föreningars uppgifter på respektive organisatorisk nivå är: att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer med diabetes och deras närstående, att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner, att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och verksamhet och att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.

4 november, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

ForumCiv har den 4 november 2021 beviljats 90-konto PG 900776-6.

Föreningen verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsbetingelser, liksom en hållbar användning av jordens resurser. Verksamheten syftar till att stödja människor som lever i fattigdom, i deras organisering och möjligheter att hävda sina mänskliga rättigheter samt delta i de beslut som påverkar deras livssituation. Föreningen

  • bildar opinion kring globala utvecklingsfrågor.
  • stärker och samordnar, i gemensamma biståndsprogram, grupper och organisationer i civila samhället i sitt arbete för demokrati och rättigheter.
  • erbjuder kapacitetsutveckling och förmedlar ekonomiska bidrag till svenska folkrörelseorganisationer som bedriver långsiktigt utvecklingsbistånd och bedriver informationsarbete om globala frågor i Sverige.
9 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter har den 9 september 2021 beviljats 90-konto PG 900768-3 och BG 900-7683.

Stiftelsens ändamål är att arbeta främjande, stödjande och förebyggande för att minska unga människors utsatthet och sexuella utsatthet samt att erbjuda kvalificerat stöd och hjälp till dem som blivit utsatta och till dem som utsätter andra. Stiftelsen arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Stiftelsens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Denna vision ska styra all verksamhet stiftelsen är involverad i och verksamheten ska ha ett inkluderande förhållningssätt och rikta sig till alla unga människor oavsett kön, genus, sexualitet och etnicitet. Stiftelsens verksamhet ska präglas av jämställdhet, inkludering och respekt för demokratins idéer samt aktivt ställningstagande mot diskriminering och rasism. Stiftelsen vilar på feministisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, kvalificerat stöd och hjälp, opinionsbildning för inkludering och normkritik. Stiftelsen ska genom stöd eller egna aktiviteter/verksamheter verka inom fältet förebyggande arbete mot våld och sexuellt våld samt främja jämställdhet och inkludering.

7 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Brännskadefonden – Swedish Burn Care Foundation har den 7 september 2021 beviljats 90-konto PG 900772-5 och BG 900-7725.

Föreningens ändamål är att bedriva ideell verksamhet för att på olika sätt stötta och förbättra behandling av sår- och brännskadade i Afrika. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

3 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

100 trappsteg har den 3 september 2021 beviljats 90-konto PG 900769-1 och BG 900-7691.

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med fokus på fysisk aktivitet och hälsa samt med särskild målsättning att inspirera människor till ökad vardagsmotion och sprida kunskap om rörelsens betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Föreningen ska aktivt verka för att sluta hälsoklyftorna.

18 augusti, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Lean On Me har den 18 augusti 2021 beviljats 90-konto PG 900764-2 och BG 900-7642.

Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla stiftelsen.
Stiftelsens ändamål ska fullföljas bland annat genom positiva och inspirerande upplevelser, men också genom fadderskap, där barn och ungdomar får långsiktigt stöd av inspirerande människor som varit i samma sits som dem, och tagit sig vidare. 100 % av Stiftelsens arbete ska fokuseras på ban och ungdomar i Sverige.

10 augusti, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES har den 10 augusti 2021 beviljats 90-konto PG 900766-7 och BG 900-7667.

Föreningens ändamål är att ge stöd och hjälp till närstående till personer som tagit sitt liv, arbeta med suicidprevention på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället för att åstadkomma en minskning av antalet suicid, skapa förståelse för att suicid är ett samhällsproblem.