3 januari, 2024
World Children Need ny 90-kontoinnehavare

World Children Need har den 3 januari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8616. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att möta behövande människors andliga och fysiska behov genom förmedling av ekonomiskt stöd. Vi stödjer projekt i sydöstra Indien som förmedlar hjälp vid akuta behov men bidrar även till långsiktiga projekt och barns framtida välbefinnande genom fadderverksamhet. Fokus ligger mot att ge barn och ungdomar omsorg och utbildning samt hjälpa vårdnadshavare med självförsörjning där det är möjligt. Vi utför byggnation av skola och elevboende.

 

12 december, 2023
Svenska Alliansmissionen ny 90-kontoinnehavare

Svenska Alliansmissionen har den 12 december 2023 beviljats 90-konto BG 900-900-8590.

Trossamfundets ändamål är att på församlingarnas/föreningarnas uppdrag stödja församlingar/föreningar, samordna resurser, göra Jesus Kristus känd och trodd, verka för Guds rikes tillväxt i Sverige och internationellt, bedriva internationellt utvecklingsarbete samt humanitär hjälpverksamhet.

Läs pressmeddelandet här.

1 december, 2023
Hundar Utan Hem ny 90-kontoinnehavare

Hundar Utan Hem har den 1 december 2023 beviljats 90-konto PG 900848-3 och BG 900-8483

Föreningens ändamål är att förmedla hemlösa hundar och granska de nya hem som hundarna placeras i, att stödja och bedriva projekt och utbildning som verkar för att minska antalet hemlösa hundar, att utbilda och höja människors medvetande om hundar och deras behov och att genom opinionsbildande och politisk påverkan stifta och förbättra djurskyddslagar.

Läs pressmeddelandet här.

 

6 september, 2023
Clownmedicin-Glädjeverkstan ny 90-kontoinnehavare

Clownmedicin-Glädjeverkstan har den 6 september 2023 beviljats 90-konto PG 900830-1 och Bg 900-8301.

Föreningens ändamål är att genom besök av clowner och artister, vårda det friska hos barn och vuxna som är inlagda på sjukhus eller bor på vårdinrättning eller på annat sätt har särskilda behov.

Läs pressmeddelandet här.

21 juni, 2023
Dyslexiförbundet ny 90-kontoinnehavare

Dyslexiförbundet har den 21 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900828-5 och BG 900-8285.

Föreningens ändamål är att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli – både bland sina medlemmar och ute i samhället. Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt.

20 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Child 10 har den 20 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900829-3 och BG 900-8293.

Stiftelsens ändamål är att främja barns rättigheter samt att förhindra och förebygga övergrepp och utnyttjande av barn. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva informations- och påverkansarbete samt aktivt verka för att förhindra och förebygga övergrepp på barn genom att stötta dem som på olika sätt arbetar för och sprider kunskap om barn som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering. Stiftelsen ska även arbeta för att identifiera och samla aktörer med syfte att främja arbetet för barn och unga. Stiftelsen kan även arrangera toppmöten, workshops och konferenser för att förena världsledande aktörer i arbetet för barns rättigheter och för att förhindra och förebygga övergrepp och utnyttjande av barn.

14 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Sverok har den 14 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900827-7 och BG 900-8277.

Förbundets ändamål är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn. Förbundets centrala verksamhet ska syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar.

12 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Trygga Barnen har den 12 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900825-1 och BG 900-8251

Stiftelsens ändamål är att hjälpa barn och ungdomar i alkohol- och drogberoendefamiljer. Stiftelsen ska däribland såväl verka för och stödja barn och ungdomar i alkohol- och drogberoendefamiljer och bistå med professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter som anordnande av arrangemang för barn och ungdomar i alkohol- och drogberoende familjers välbefinnande samt att genom forskning, information och utbildning öka kunskapen om alkoholismens biverkningar bland allmänheten och arbeta för att alkohol- och drogfrågor prioriteras i samhället.

5 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

UtbildningsStiftelsen har den 5 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900 826-9 och BG 900-8269.

Stiftelsens ändamål är att verka för att utbildning och individuell utveckling ska vara tillgänglig för alla genom att medverka till implementering och utveckling av forskning, innovation, utbildningsmetodik och kunskap i regional, nationell och global samverkan med individ, näringsliv, utbildningsorgan, samhälle, ideella organisationer, forskningsinstitut eller andra aktörer. Ändamålet ska uppfyllas genom implementering av metoden för självfinansierande utbildningsmatchning samt utdelning av stipendier till den som önskar finansiellt stöd för att förverkliga sitt utbildningsmål.

5 maj, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Hospice Östergötland har den 5 maj 2023 beviljats 90-konto PG 900819-4 och BG 900-8194.

Stiftelsens ändamål är att erbjuda svårt sjuka individer, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, religionsåskådning och etnicitet, en god, specialiserad palliativ dygnet-runt-vård i en rofylld miljö, utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet. Stiftelsen, som ska vara näringsdrivande, kommer dessutom att erbjuda kompetenshöjning inom palliativ vård till personal inom såväl kommun som region. Föreläsningar, handledning av personal och klinisk tjänstgöring kan vara del i detta. Stiftelsen kommer också erbjuda möjlighet för människor att genom frivilliga arbetsinsatser bidra till verksamheten.