Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år2024202320222021202020192018201720162015201420132012
10 april, 2024
Informationsbrev april 2024

Vårens informationsbrev till organisationer med 90-konto och deras revisorer har idag skickats ut digitalt. Det finns också att ta del av här.

4 april, 2024
Avslutade 90-konton

Följande organisationer har i april 2024 på egen begäran avslutat sina 90-konton.

Insamlingsstiftelsen Perus Vänner har avslutat sina 90-konton PG 900576-0, BG 900-5760 och Swish 9005760.

Involvaid har avslutat sina 90-konton PG 900232-0, BG 900-2320 och Swish 9002320.

Stiftelsen Insats Skyddat Boende Insamlingsstiftelse har avslutat sina 90-konton PG 900810-3 och BG 900-8103.

West Pride har avslutat sina 90-konton PG 900682-6, BG 900-6826 och Swish 9006826.

 

 

18 mars, 2024
International Rescue Committee Sverige ny 90-kontoinnehavare

International Rescue Committee Sverige har den 18 mars 2024 beviljats 90-konto PG 900852-5 och BG 900-8525. Läs pressmeddelandet här.

Stiftelsens ändamål är att lindra fattigdom, nöd och lidande varhelst i världen, särskilt till förmån för flyktingar, samhällen som drabbats av befolkningsförflyttningar och offer för förtryck, konflikter och naturkatastrofer och att leverera sådan humanitär och annan hjälp utan hänsyn till etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion hos mottagarna. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte exempelvis genom att:

  1. Engagera sig i utvecklingsarbete, fred, institutionsbyggande, återhämtningsprogram och annan verksamhet i samarbete med relevanta aktörer;
  2. Genomföra program i global katastrofhjälp, såsom att hjälpa offer för förtryck, våldsam konflikt och naturkatastrof;
  3. Bistå, omplacera, rehabilitera och skydda offer för förtryck och förföljelse och genomföra program i samband därmed, i Sverige och utanför Sverige;
  4. Genomföra program för offentlig utbildning och påverkansarbete om situationen, omständigheterna, behoven och belägenheten för offren, inklusive men inte begränsat till orsakerna till befolkningsförflyttningar, fattigdom, förtryck, konflikter och naturkatastrofer o syfte att mobilisera bistånd på deras vägnar.
15 mars, 2024
Föreningen Emmaus Åkvarn byter namn till Föreningen Emmpatus Åkvarn

Föreningen Emmaus Åkvarn har den 15 mars 2024 ändrat namn till Föreningen Emmpatus Åkvarn.

19 februari, 2024
Riksförbundet Attention ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet Attention har den 19 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8723. Läs pressmeddelandet här.

Förbundets ändamål är:

  • att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för barn, ungdomar, och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ta till vara våra medlemsgruppers intressen på alla samhälls- och livsområden.
  • att tillvarata medicinsk, psykologisk och pedagogisk forskning och erfarenheter, och så brett som möjligt föra ut dessa till medlemmar, yrkesverksamma och samhälle.
  • att sprida kunskap genom att informera samt att anordna utbildning och seminarier för att höja kunskapen och förbättra insatserna på olika nivåer.
  • att genom lokala föreningar och grupper tillvarata medlemmarnas intressen samt främja skapandet av nätverk och stödgrupper i syfte att stödja barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
16 februari, 2024
Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter har den 16 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8699. Läs pressmeddelandet här.

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetet för de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av 1948; den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av 1966; Konventionen om barnets rättigheter av 1889 samt de övriga överenskommelser och protokoll rörande mänskliga rättigheter och humanitär rätt som antagits i internationella och mellanstatliga fora.

För fullföljandet av ovanstående ändamål ska stiftelsen verka genom att: stödja enskilda och organisationer som arbetar för att värna om mänskliga fri- och rättigheter i alla delar av världen, arbeta för en bred upplysning och information om de mänskliga rättigheterna i Sverige och utomlands, bedriva och främja studier om de mänskliga rättigheternas utveckling, bedriva och stödja utbildning kring de mänskliga rättigheterna och  utdela bidrag till enskilda och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i olika delar av världen samt finansiera egna initiativ till verksamhet inom området mänskliga rättigheter.

13 februari, 2024
Bombali Health Development byter namn till Bridging Health Development

Bombali Health Development har den 13 ferbuari 2024 bytt namn till Bridging Health Development.