Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år2024202320222021202020192018201720162015201420132012
19 februari, 2024
Riksförbundet Attention ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet Attention har den 19 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8723. Läs pressmeddelandet här.

Förbundets ändamål är:

  • att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för barn, ungdomar, och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ta till vara våra medlemsgruppers intressen på alla samhälls- och livsområden.
  • att tillvarata medicinsk, psykologisk och pedagogisk forskning och erfarenheter, och så brett som möjligt föra ut dessa till medlemmar, yrkesverksamma och samhälle.
  • att sprida kunskap genom att informera samt att anordna utbildning och seminarier för att höja kunskapen och förbättra insatserna på olika nivåer.
  • att genom lokala föreningar och grupper tillvarata medlemmarnas intressen samt främja skapandet av nätverk och stödgrupper i syfte att stödja barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
16 februari, 2024
Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter har den 16 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8699. Läs pressmeddelandet här.

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetet för de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av 1948; den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av 1966; Konventionen om barnets rättigheter av 1889 samt de övriga överenskommelser och protokoll rörande mänskliga rättigheter och humanitär rätt som antagits i internationella och mellanstatliga fora.

För fullföljandet av ovanstående ändamål ska stiftelsen verka genom att: stödja enskilda och organisationer som arbetar för att värna om mänskliga fri- och rättigheter i alla delar av världen, arbeta för en bred upplysning och information om de mänskliga rättigheterna i Sverige och utomlands, bedriva och främja studier om de mänskliga rättigheternas utveckling, bedriva och stödja utbildning kring de mänskliga rättigheterna och  utdela bidrag till enskilda och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i olika delar av världen samt finansiera egna initiativ till verksamhet inom området mänskliga rättigheter.

13 februari, 2024
Bombali Health Development byter namn till Bridging Healt Development

Bombali Health Development har den 13 ferbuari 2024 bytt namn till Bridging Health Development.

12 februari, 2024
Emmaus Fredriksdal byter namn till Emmpatus Fredriksdal

Föreningen Emmaus Fredriksdal har den 12 februari 2024 ändrat namn till Emmpatus Fredriksal.

8 februari, 2024
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH har den 8 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900900-8632. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att verka för människor berörda av psykisk ohälsa och deras rättigheter i samhället genom samordning och stöd för kamratstödjande lokalföreningsverksamhet inom Riksförbundet RSMH samt socialpolitiskt opinions- och kunskapsspridande arbete. RSMH vill som förbund och genom sina medlemsföreningar verka för att: Människors egna erfarenheter av social och psykisk hälsa samt psykologisk funktionsnedsättning respekteras och tas tillvara i samhället inte minst för att minska funktionshinder i samhället. Integritet och rättigheter respekteras för de som har social och psykiskt ohälsa. Ökade insatser görs för att förebygga social och psykisk ohälsa. Alternativa behandlingsformer utvecklas. Ungas sociala och psykiska hälsa främjas

7 februari, 2024
Sveriges Konsumenter ny 90-kontoinnehavare

Sveriges Konsumenter har den 7 februari 2024 beviljats 90-konto PG 900849-1 och BG 900-8491. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att stärka konsumenternas makt i Sverige, EU och övriga världen samt att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen.

Sveriges Konsumenter har till uppgift: Att slå vakt om konsumenternas rättigheter och intressen samt självklara rätt till skydd och inflytande. Att arbeta för att konsumenter i Sverige är trygga, kompententa och handlingskraftiga, har en stark röst och att de hållbara valen är enkla, tillgängliga och möjliga för alla. Att främja hållbar utveckling ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Att i samarbete med medlemsorganisationerna, företräda Sveriges konsumenter i det nationella, europeiska och internationella samarbetet inom konsumentområdet.

24 januari, 2024
Ekologiska Lantbrukarna i Sverige ny 90-kontoinnehavare

Ekologiska Lantbrukarna i Sverige har den 24 januari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8608. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att verka för att främja och sprida det yrkesmässiga alternativa/ekologiska lantbruket. Förbundet ska tillvarata lantbrukarnas intressen i förhållande till myndigheter, övriga samhällsgrupper och annars då anledning finns. Med alternativt/ekologiskt lantbruk menar Ekologiska Lantbrukarna: ett lantbruk med syfte att bevara eller förbättra jordens bördighet, att sträva mot en långsiktig resurshushållning, att framställa näringsriktiga livsmedel utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, samt att inom djurhållningen skapa en miljö som tillfredsställer husdjurens naturliga beteenden och behov.