Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år20222021202020192018201720162015201420132012
12 augusti, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Bishozi International Program, BIP har den 12 augusti 2022 beviljats 90-konto PG 900792-3 och BG 900-7923.

Föreningens ändamål är att verka för en demokratisk, jämställd och rättvis värld med en hållbar global utveckling och en hållbar användning av jordens resurser. BIP verkar för alla människors lika värde och ett inkluderande samhälle utan diskriminering med möjlighet till utbildning och utveckling på lika villkor. BIPs verksamhet syftar till att stödja marginaliserade människor, som lever i fattigdom, så de kan göra sina röster hörda, påverka beslut, som rör deras livssituation, och få tillgång till sina mänskliga rättigheter. BIP stödjer utvecklingsprogram i Östafrika, företrädesvis Uganda:

-genom samarbete med lokala grupper, i synnerhet kvinnor, som vill starta egna föreningar med rättighetsbaserat arbete och utvecklingsprogram.

-genom fadderverksamhet, som ger fattiga och föräldralösa barn/ungdomar, i synnerhet flickor, möjlighet att studera och få en bra utbildning på lika villkor som andra barn/ungdomar.

-genom långsiktigt partnerskap med nationella och lokala föreningar, kapacitetsutveckling och påverkansarbete, som stärker det civila samhället och lägger grunden för varaktiga resultat.

-genom att främja kulturutbyte och kulturutvecklingsprogram mellan Sverige och andra länder, som leder till ökad kunskap för alla parter och att demokratiska värderingar stärks.

 

28 juni, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Fredens Hus har den 29 juni 2022 beviljats 90-konto PG 900790-7 och BG 900-7907. Föreningens ändamål är att samla och förmedla kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering.

17 juni, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Lena Wäpplings Stiftelse har den 17 juni 2022 beviljats 90-konto PG 900787-3 och BG900-7873.

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom gynekologins område, främst äggstockscancer. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske genom stipendium eller anslag såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet och kan avse mottagare både i Sverige och internationellt.

20 maj, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Solvatten Insamlingsstiftelse har den 20 maj 2022 beviljats 90-konto PG 900786-5.

Stiftelsens ändamål är att lyfta fram kunskap, kreativitet och innovationer som hjälper individer och samhällen att utvecklas i balans och samklang med naturen. Solvatten Insamlingsstiftelse ska företrädesvis möjliggöra verksamheter och lösningar som kan bidra till att på ett konkret och hållbart sätt förbättra livsvillkoren för människor, framför allt kvinnor och barn, som lever utan tillgång till rent vatten. Insamlingsstiftelsen ska också verka för att möjliggöra verksamheter och lösningar vars positiva miljöpåverkan och klimatnytta tydligt kan uppvisas. Solvatten Insamlingsstiftelsen ska uppmuntra och verka för användande av digitala mötesplatser som erbjuder individ och samhälle möjligheten att engagera sig, skapa förståelse och möjliggöra kunskapsutväxling och samarbetsmöjligheter för de verksamheter och lösningar som Insamlingsstiftelsen väljer att lyfta fram. Berättigade till bidrag och stipendier från Solvatten Insamlingsstiftelse är aktörer som verkar i dess anda. Det står till styrelsen att bestämma hur och i vilka proportioner dessa aktörer ska främjas.

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 17 maj 2022 att frånta Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia rätten att använda 90-konto PG 900632-1 samt Swishnr 9006321.

Stiftelsen har inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll eller i övrigt följt våra föreskrifter.

13 maj, 2022
Avslutade 90-konton

100 trappsteg har på egen begäran den 13 maj 2022 avslutat sina 90-konton PG 900769-1 och BG 900-7691.

27 april, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv har den 26 april 2022 beviljats 90-konto PG 900783-2 och BG 900-7832.

Insamlingsstiftelsens ändamål som är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring. Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar samt avyttring av mark. Stiftelsen ska kunna äga, köpa och sälja andelar av bolagsägd mark, så länge som det gynnar stiftelsens syfte och ändamål. Områden som förvärvats i sin helhet och som bedöms ha höga befintliga värden avseende natur och/eller kulturarv ska skyddas permanent.