Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år2021202020192018201720162015201420132012
19 november, 2021
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 19 november 2021 beslutat att frånta Föreningen Yari rätten att inneha 90-konto PG 900032-4 och BG 900-0324 samt Swish-nummer 9000324 på grund av att organisationen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

18 november, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Diabetesförbundet har den 18 november 2021 beviljats 90-konto PG 900774-1 och BG 900-7741.

Föreningens ändamål är att samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Förbundet och dess anknutna föreningars uppgifter på respektive organisatorisk nivå är: att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer med diabetes och deras närstående, att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner, att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och verksamhet och att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.

4 november, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

ForumCiv har den 4 november 2021 beviljats 90-konto PG 900776-6.

Föreningen verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsbetingelser, liksom en hållbar användning av jordens resurser. Verksamheten syftar till att stödja människor som lever i fattigdom, i deras organisering och möjligheter att hävda sina mänskliga rättigheter samt delta i de beslut som påverkar deras livssituation. Föreningen

  • bildar opinion kring globala utvecklingsfrågor.
  • stärker och samordnar, i gemensamma biståndsprogram, grupper och organisationer i civila samhället i sitt arbete för demokrati och rättigheter.
  • erbjuder kapacitetsutveckling och förmedlar ekonomiska bidrag till svenska folkrörelseorganisationer som bedriver långsiktigt utvecklingsbistånd och bedriver informationsarbete om globala frågor i Sverige.
18 oktober, 2021
Informationsseminarium den 15 oktober

Vårt seminarium genomfördes denna gång med deltagare på plats i Bonnierhuset och sändes samtidigt via länk. Vi tackar våra föreläsare Daniela Azaric, Amanda Landqvist och Maral Myhr från Grant Thornton som berättade om hur man förebygger risker i externa samarbeten och Daniel Lindvall som informerade om vad lagförslaget om skärpta demokrativillkor innebär.

För den som vill se seminariet i efterhand kan länken beställas genom en e-post till info@insamlingskontroll.se.

 

1 oktober, 2021
Hovrättsråd blir ny ordförande för Svensk Insamlingskontroll

Hovrättsrådet Sven Johannisson har från den 1 oktober 2021 utsetts till ny ordförande för Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Han har tidigare varit förhandlingschef vid Domstolsverket och är sedan 2007 domare i Svea hovrätt.

29 september, 2021
Antalet organisationer med 90-konto på rekordnivå

Aldrig förr har det funnits så många organisationer med 90-konton. Trenden har varit tydlig under många år, men utvecklingen har intensifierats under det senaste decenniet. Idag finns det 446 organisationer med 90-konto som tillsammans har intäkter på 23,5 miljarder kronor.

9 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter har den 9 september 2021 beviljats 90-konto PG 900768-3 och BG 900-7683.

Stiftelsens ändamål är att arbeta främjande, stödjande och förebyggande för att minska unga människors utsatthet och sexuella utsatthet samt att erbjuda kvalificerat stöd och hjälp till dem som blivit utsatta och till dem som utsätter andra. Stiftelsen arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Stiftelsens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Denna vision ska styra all verksamhet stiftelsen är involverad i och verksamheten ska ha ett inkluderande förhållningssätt och rikta sig till alla unga människor oavsett kön, genus, sexualitet och etnicitet. Stiftelsens verksamhet ska präglas av jämställdhet, inkludering och respekt för demokratins idéer samt aktivt ställningstagande mot diskriminering och rasism. Stiftelsen vilar på feministisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, kvalificerat stöd och hjälp, opinionsbildning för inkludering och normkritik. Stiftelsen ska genom stöd eller egna aktiviteter/verksamheter verka inom fältet förebyggande arbete mot våld och sexuellt våld samt främja jämställdhet och inkludering.