Integritetspolicy

Denna policy har antagits den 14 mars 2018 och gäller från den 25 maj 2018 i situationer när Svensk Insamlingskontroll behandlar personuppgifter. Senast uppdaterad den 20 januari 2021.

Personuppgifter

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Svensk Insamlingskontroll, Box 55961, 102 16 Stockholm med organisationsnummer 802009-5108, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in av oss, eller tillhandahålls oss, oavsett om så sker per post eller digitalt via e-post eller hemsida. Svensk Insamlingskontrolls målsättning är att skydda integriteten hos alla som lämnar sina personuppgifter till oss. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, behandlar, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen(GDPR).

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter hos oss kan du vända dig till dataskyddsansvarig via e-post info@insamlingskontroll.se eller på telefon 08-783 80 60.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Uppgifter som samlas in från organisationernas företrädare och revisor

 Vi behandlar personuppgifter i syfte att kontrollera att ledamöter och suppleanter i styrelsen för organisationen uppfyller kraven i våra föreskrifter för 90-konto, t.ex. granskar vi kreditupplysningar som ledamöter och suppleanter skickat in för att kontrollera att de inte är försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud samt inte har betalningsanmärkningar och/eller förfallna och obetalda skatteskulder. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att kontrollera organisationen som beviljas 90-konto. De uppgifter som behandlas är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt kreditupplysning. Kreditupplysningar makuleras direkt efter utförd kontroll. Övriga uppgifter sparas upp till tre år efter att organisationen avslutat sitt 90-konto för att vi ska kunna följa upp organisationens redovisning under denna tid. Vid indraget 90-konto sparas uppgifterna i sju år efter beslutet för att inte styrelseledamöterna i den indragna organisationen ska kunna återkomma i styrelsen för en annan organisation med 90-konto.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kontrollera vilka som är behöriga firmatecknare för organisationen, t.ex. för att kontrollera att det är behöriga personer som företräder organisationen. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att kontrollera organisationen som beviljas 90-konto. De uppgifter som behandlas är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna sparas upp till tre år efter att organisationen avslutat sitt 90-konto för att vi ska kunna följa upp organisationens redovisning under denna tid. Vid indraget 90-konto sparas uppgifterna i sju år efter beslutet för att inte styrelseledamöterna i den indragna organisationen ska kunna återkomma som firmatecknare för en annan organisation med 90-konto.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera med organisationen, t.ex. genom att skicka ut information till organisationens ombud/kontaktperson eller utreda eventuella klagomål. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att kontrollera organisationen som beviljas 90-konto. De uppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna sparas så länge personen är kontaktperson för organisationen.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera med organisationen rörande den ekonomiska granskningen, t.ex. vid frågor till kontaktpersonen i ekonomiska frågor. De uppgifter som behandlas är namn, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att granska organisationens ekonomiska redovisning. Uppgifterna sparas tills den ekonomiska granskningen är avslutad.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kontrollera att organisationens revisor uppfyller vårt krav att vara av auktoriserad av Revisorsinspektionen och för kommunikation med revisorn rörande kontrollen av organisationen. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att granska organisationens ekonomiska redovisning. De uppgifter som behandlas är personnummer, namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna sparas så länge revisorn har uppdrag för en organisation med 90-konto.

Grunden för registreringen av personuppgifterna är det avtal som företrädarna för organisationen ingår med Svensk Insamlingskontroll genom att skriva under förbindelsen på sista sidan av blanketten för ansökan om 90-konto, ansökan om förlängd giltighetstid av 90-kontot eller ändringsanmälan. Organisationens företrädare förbinder sig härmed att Svensk Insamlingskontroll får kontrollera organisationen, att följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar samt att följa de föreskrifter Nordea och Bankgirot uppställer för 90-kontoinnehavare. För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att kontrollera organisationen måste vi göra denna personuppgiftsbehandling.

Ni informeras om att organisationen inte kan beviljas 90-konto eller behålla sitt 90-konto om personuppgifterna inte lämnas till oss.

 Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna besvara frågor och utreda eventuella klagomål, t.ex. för kommunikation i ärendet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och personens berättigade intresse av att frågor och klagomål utreds. De uppgifter som behandlas är namn, adress, e-post och telefonnummer. Uppgifterna sparas tills ärendet har avslutats.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att anordna informationsseminarier och där t.ex. kunna tillhandahålla förtäring för deltagarna. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppdraget i förhållande till dem som anmält sig till seminariet. De uppgifter som behandlas är namn, organisation, e-postadress och uppgift om specialkost. Uppgift om namn och organisation används i en deltagarförteckning som delas ut vid seminariet. Uppgifterna sparas tills avgiften för seminariet har betalats, som längst i 60 dagar, och fakturaunderlaget sparas enligt gällande bokföringsregler.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att skicka ut information via vårt nyhetsrum på MyNewsdesk, t.ex. pressmeddelanden till journalister och andra som anmält sig som följare av nyhetsrummet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt, journalisternas eller andra som anmält sig som följares berättigade intresse av information om organisationer med 90-konto. De uppgifter som behandlas är namn och e-postadress. Uppgifterna sparas tills personen avanmäler sig som följare av vårt nyhetsrum eller tills vi vartannat år gör en förfrågan om de inte längre önskar få informationen. 

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder på vår hemsida. Vi behandlar cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av vår hemsida. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och användarnas berättigade intresse av att förbättra upplevelsen och användningen av hemsidan och t.ex. kunna analysera hur många som besöker sidan.

Överföring av personuppgifter till tredje man

Personuppgifterna används endast av Svensk Insamlingskontroll för internt bruk och lämnas inte ut till tredje part, se Svensk Insamlingskontrolls sekretesspolicy.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal t.ex. för att lagra information på server.

Svensk Insamlingskontroll använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i sin verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören.

Rätt att begära information

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av Svensk Insamlingskontroll och kan få besked om det genom att skicka en skriftlig undertecknad begäran till oss. Du har också rätt till rättelse av personuppgifterna.

Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Observera att om du är styrelseledamot, suppleant, firmatecknare eller revisor innebär radering att du inte kan ha kvar ditt uppdrag eller att organisationen inte kan ha kvar sitt 90-konto.

Det finns dessutom rätt att begära begränsning av personuppgifter och att få ut personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den registrerade har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.