Svensk Insamlingskontrolls statistik över insamlade gåvor

Statistiken bygger på standardiserade rapporter som alla organisationer med 90-konto årligen skickar in till oss för granskning i det så kallade rapportpaketet. Organisationerna ska där klassificera hur gåvorna och bidragen har erhållits, exempelvis från privatpersoner, företag och andra organisationer eller myndigheter. Med hjälp av detta kan vi analysera och redovisa varifrån intäkterna erhållits, göra jämförelser mellan olika ändamål och visa på förändringar över tid. För vår beräkning av nyckeltal ska även kostnaderna fördelas enligt anvisningar och redovisas till oss hur den använts, exempelvis hur mycket som har utbetalats till ändamålet och hur stor del som har använts för insamling och administration.

Underlaget till den årliga sammanställda statistiken bygger på 449 organisationer med 90-konto.

Statistik

Procentuell fördelning av totala intäkter per intäktskategori 2023.

36.1 Gåvor från privatpersoner
26.2 Intäkter från myndigheter
12.0 Intäkter från organisation
20.0 Intäkter övrigt inkl.finans
5.7 Intäkter från företag

Statistik över insamlingen i siffror

Organisationernas rapportering kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll innan statistiken över insamlingsåret publiceras i media och på vår hemsida. Här finns årlig sammanställd statistik redovisad med flerårsöversikter över de totala insamlingsintäkterna, gåvor från privatpersoner, företag, organisationer och bidrag från myndigheter samt nyckeltalen för ändamålsuppfyllelse och administrationskostnader. Statistik, topp 100 finns sammanställd över de största organisationernas intäktsutveckling avseende totala insamlingsintäkter, (gåvor och bidrag från företag , myndigheter och organisationer) samt vilka organisationer som erhållit störst gåvor från privatpersoner.

Nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt över statistiken

I nyckeltalsdigram med flerårsöversikt (10 år) redovisas hur stor andel av de årliga intäkterna som använts till organisationernas ändamål och hur mycket som gått till insamlings- och administrationskostnader. Statistik över nyckeltalen finns också redovisade per givarkategori och per ändamålsområde samt inom vilka områden man bedriver verksamhet, Sverige eller utomlands.

Organisationernas individuella nyckeltal (3 års genomsnitt)

Under fliken 90-konto finns statistiska uppgifter för respektive organisations utfall avseende totala intäkter (gåvor/bidrag), eget kapital samt ett treårsgenomsnitt av nyckeltalen administrationskostnader och ändamålsuppfyllelse.

Nedan finns sammanställd statistik att ta del av över de senaste insamlingsåret, diagram med flerårsöversikter, de största organisationerna topp 100, nyckeltal per ändamålområde och statistik på engelska: