23 mars, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Inventum har den 22 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900753-5 och BG 900-7535.
Stiftelsens ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom områden som följer av landstingets ansvar inom Västmanlands län.
Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning.
Inriktningen är att bidrag till forskning och utveckling av innovationer inom landstinget kan sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare med avtal med landstinget. Även verksamheter inom landstinget kan ansöka om bidrag.

17 mars, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer har den 16 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900756-8 och BG 900-7568.
Stiftelsens ändamål är att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.

24 februari, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Virologi har den 23 februari 2021 beviljats 90-konto PG 900748-5 och BG 900-7485 samt Swish 9007485.

Föreningens ändamål är att bekämpa virusorsakade infektioner och förhindra framtida virusorsakade pandemier genom att: Stödja svensk vetenskaplig forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar, medverka till den vetenskapliga utvecklingen inom området virologi genom att finansiera, organisera, och samordna svensk forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar, upplysa om forskning i ämnet virologi och hur virusorsakade sjukdomar – inklusive pandemier – påverkar folkhälsa, dödlighet, sjukvård, livsmedelsförsörjning, industri, ekonomi och samhället i stort, ha som målsättning att årligen anordna ett symposium i virologi samt bedriva insamlingsverksamhet för att främja ovanstående ändamål.

4 februari, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Gelinstiftelsen har den 4 februari 2021 beviljats 90-konto PG 900751-9 och 900-7519.

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med tyngdpunkten på transplantationsområdet och i första hand för projekt som bedrives i Väst-Sverige.

26 januari, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Givande Hand har den 26 januari 2021 beviljats 90-konto PG 900749-3 och BG 900-7493.

Föreningens ändamål är att bedriva humanitärt bistånd i form av olika projekt. Detta sker via mottagarorganisationer i Libanon som Givande Hand har skrivit avtal med. Projekten kommer att vara varierande där vissa kommer vara akutinsatsbaserade medan andra kommer vara uppbyggnads-projekt. Hjälpen riktar sig främst till utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på följande ändamål: Att främja kvinnorättigheter och jämställdhet i Libanon, Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd/utbildning/sjukvård för behövande kvinnor i Libanon och deras familjer, Att hjälpa handikappade genom ekonomiskt stöd, Att hjälpa utsatta kvinnor och deras familjer till en bättre levnad, Att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar (särskilt socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar) i Libanon.

25 januari, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Farmaceuter utan Gränser har den 25 januari 2021 beviljats 90-konto PG 900746-9 och BG 900-7469.

Föreningens ändamål är att arbeta för allas rätt till en god läkemedelsbehandling och hälsa såväl internationellt som inom Sverige. Föreningens arbete och engagemang ska ha huvudsaklig inriktning på förbättrad läkemedelsanvändning, läkemedelsförsörjning och/eller syfta till att öka kunskap om läkemedels roll i befrämjandet av olika aspekter av hälsa, vård och miljö. Föreningens arbete ska även syfta till att stärka farmaceutens yrkesroll nationellt och internationellt och bidra till att synliggöra hur yrkeskårens kompetens kan komma till nytta i olika läkemedelsfrågor. Det arbete som sker på projektbasis och är förlagt till utlandet bör utföras i samarbete med lokala partnerorganisationer, som ska vara delaktiga i projektets samtliga faser: planering, genomförande, framdrift, uppföljning och avrapportering. Projekten ska vara behovsdrivna efter lokala förutsättningar och lokal kunskap.

23 december, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Våga va’ dig själv har den 23 december 2020 beviljats 90-konto PG 900739-4 och BG 900-7394.

Stiftelsens ändamål är att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att skapa & främja aktiviteter som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang som grund till ett stimulerande fritids och kulturliv. Nyckelord/ledstjärnor: Engagemang, Civilkurage, Empati, Glädje

16 december, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900723-8 och BG 900-7238.

Stiftelsen har till ändamål är att främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karakteristika och användning med hänsyn till såväl fysiska och medicinska som psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga aspekter. Den ska, genom insamling av medel från allmänheten och andra och med beaktande av synpunkter från ett vetenskapligt råd, förmedla ekonomiska bidrag till institutioner och personer som bedriver forskning inom dessa områden.

16 december, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900734-5 och BG 900-7345.

Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

16 december, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Kväkarhjälpen har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900735-2 och BG 900-7352.

Föreningens ändamål är att bidra till fred, försoning och demokratiutveckling. Detta sker genom stöd till internationell biståndsverksamhet i form av utvecklingssamarbete och direkt stöd till kväkarledda och kväkarinspirerade projekt. Insatser sker med respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde och består främst av utbildning och hjälp till självhjälp.