Har du några frågor?

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor gällande 90-konto. Om ni inte hittar svaret på er fråga så är ni välkommen att kontakta oss på Svensk Insamlingskontroll så hjälper vi er.

AnsökanOm 90-kontoRedovisning
AnsökanOm 90-kontoRedovisning

Kan handlingarna signeras digitalt?

När en ny organisation ansöker om 90-konto godtas digital signatur på alla handlingar utom blanketterna för ansökan om 90 PG-konto hos Nordea och 90 BG-nummer i valfri bank. Dessa blanketter ska skrivas under för hand och skickas in i original. Övriga handlingar för ansökan om 90-konto kan skickas in digitalt till info@insamlingskontroll.se. Logg som visar den digitala signeringen ska finnas med.

För befintliga 90-kontoinnehavare godtar vi digital signatur alla handlingar som skickas in till oss. Om en befintlig organisation vill öppna ytterligare 90-konton ska blanketterna för ansökan om 90 PG-konto och 90 BG-nummer skrivas under för hand och skickas in med posten.

Vilken blankett ska jag använda vid förlängningsansökan?

Använd denna blankett vid ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Vilka organisationer kan beviljas 90-konto?

Endast idella föreningar, trosamfund och stiftelser kan beviljas 90-konto. Organisationen måste ha sitt säte i Sverige. Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar kan således inte få 90-konto.

Hur lång handläggningstid är det för ansökan om 90-konto?

Om ansökan är komplett  och den inte kommer in under semesterperiod är vår  handläggningstid upp till fyra veckor.

Vad kostar det att ansöka om 90-konto?

Att ansöka om 90-konto kostar ingenting. Om ansökan beviljas är uppläggningskostnaden 5 000 kr ex moms.

Vad är årsavgiften för 90-konto?

Årsavgiften beräknas efter 0,055 % av organisationens totala verksamhetsintäkter för det senaste inrapporterade verksamhetsåret. Lägsta årsavgift är för närvarande 5 000 kr ex moms och högsta årsavgift är 60 000 kr ex moms. Det utgår ingen årsavgift utan endast en ansökningsavgift det första året. För en nyligen beviljad  90-kontoinnehavare blir årsavgiften år två också 5 000 kr ex moms. Se även under regler – årsavgift.

Vilka krav ställs på en kreditupplysning?

När en kreditupplysning skickas in till Svensk Insamlingskontroll får den inte vara äldre än fyra veckor. Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som har fått tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY att bedriva kreditupplysningsverksamhet. För lista på innehavare av kreditupplysningstillstånd, se IMY.se.

Svensk Insamlingskontroll kan, för organisationer som redan är 90-kontoinnehavare, mot en avgift hjälpa till med beställning av kreditupplysningar på styrelseledamöter och suppleanter. För närvarande är avgiften för detta 250 kr.

Vad händer om en styrelseledamot eller en suppleant har betalningsanmärkningar?

En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmärkningar och/eller obetalda skatteskulder måste avgå ur styrelsen om organisationen ska kunna beviljas 90-konto eller bibehålla 90-kontot. Regeln om detta finns i 2 § femte stycket i föreskrifterna för 90-konto.

Måste även alla suppleanter skriva på ansökningsblanketten?

Ja, alla styrelseledamöter och suppleanter måste skriva på ansökan. Svensk Insamlingskontroll ingår ett avtal med alla ledamöter och suppleanter i styrelsen som innebär att dessa bl.a. lovar att följa våra föreskrifter och anvisningar. Svensk Insamlingskontroll prövar också att dessa personer uppfyller de krav som ställs enligt 2 § femte stycket i föreskrifterna för 90-konto.

För hur lång tid kan en organisation beviljas 90-konto?

90-konto kan beviljas för högst fem år. Giltighetstiden framgår av beslutet att bevilja organisationen 90-konto, sedan måste organisationen ansöka om fortsatt giltighetstid för 90-kontot. Det är Svensk Insamlingskontroll som beslutar om hur lång giltighetstiden ska vara.

Hur ansöker en 90-kontoinnehavare om ett extra 90-konto?

Om organisationen redan har 90-konto och ska ansöka om ytterligare 90 BG räcker det med att skicka in av blanketter för ansökan om 90-konto BG underskrivna av firmatecknare. Avgiften för ytterligare konton är 1 000 kr. Sedan 1 januari 2024 öppnas nya 90-konton som 90 BG i valfri bank.

 

Vad kostar det för en 90-kontoinnehavare att ansöka om ytterligare ett eller flera 90-konton?

En ansökan av en befintlig 90-kontoinnehavare om ytterligare ett eller flera 90-konton kostar 1 000 kr ex moms i uppläggningskostnad. Årsavgiften påverkas inte av att 90-kontoinnehavaren har flera 90-konton.

För en sådan ansökan räcker det att skicka in blanketten för ansökan om att öppna 90-konto BG i valfri bank. Blanketten ska skrivas under för hand av firmatecknare och skickas in i original med posten.

Vad är ett 90-konto?

Det är ett sjusiffrigt PlusGirokonto och/eller Bankgironummer som inleds med 90. Det finns också 90 Swish-nummer med motsvarande nummer. Den insamlingsorganisation som uppfyller högt ställda krav kan av oss godkännas som 90-kontoinnehavare. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer.

Under rubriken 90-konto organisationer finns alla 90-kontoinnehavare och information om deras ändamål och nyckeltal som visar hur de använt insamlade medel. Under fliken Ge en gåva hittar man organisationens alla 90-konton PG och BG samt 90 Swish-nummer. Genom sökfunktionen kan man söka bland de olika ändamålsområdena.

 

Vilka fördelar innebär det för en organisation att ha 90-konto?

Som 90-kontoinnehavare får organisationen rätt att använda vår logotyp i sin marknadsföring. 90-kontologotypen är en kvalitetsstämpel som är välkänd bland den svenska allmänheten sedan lång tid tillbaka. Den fungerar också som en dörröppnare för samarbeten med företag, myndigheter och andra organisationer som Radiohjälpen och Postkodlotteriet.

Genom den oberoende kontroll och granskning som Svensk Insamlingskontroll gör finns det en transparens kring hur insamlade medel används. Samma regelverk och anvisningar gäller för alla 90-kontoinnehavare. På vår hemsida kan allmänheten ta del av information om organisationens ändamål, hur mycket som samlas in och nyckeltal över hur medel använts. Denna öppenhet bidrar till att stärka allmänhetens förtroende för insamlingsorganisationer.

Vem står bakom Svensk Insamlingskontroll?

Våra huvudmän är Svenskt Näringsliv, de fackliga organisationerna LO, TCO samt Saco.

Hur finansierar ni er verksamhet?

Vår verksamhet finansieras genom avgifter från de organisationer som har 90-konto.

Hur behandlar Svensk Insamlingskontroll personuppgifter?

Se vår integritetspolicy som finns under fliken regler, För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur länge dessa sparas.

Kan en organisation ha flera 90-konton?

En 90-kontoinnehavare kan ha flera 90-konton. Det vanligaste är att 90-kontoinnehavarna har ett PlusGirokonto och ett bankgirokonto. När 90-kontoinnehavaren har beviljats ett PlusGirokonto reserverar Svensk Insamlingskontroll alltid ett bankgironummer med samma siffror till 90-kontoinnhavaren, ifall denne senare vill ha ett bankgironummer. Många 90-kontoinnehavare har flera 90-konton för olika typer av insamlingar.

Vad händer med pengarna när ett 90-konto dras in?

När ett 90-konto dras in avslutas 90-kontot av PlusGiro genom Nordea och bankgirot genom Bangirocentralen för inbetalning. Pengarna går tillbaka till givaren. De pengar som redan finns på kontona får den indragna organisationen sätta in på ett annat konto. Organisationen måste även om 90-kontot är indraget redogöra för Svensk Insamlingskontroll vad pengarna har använts till.

Vem kan få skattereduktion för gåvor?

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få skattereduktion med 25 % för gåvor till godkända gåvomottagare.

Maxbeloppet som du kan få skattereduktion för är 12 000 kr per år, vilket innebär skattereduktion på som mest 3 000 kr. Du måste ha skänkt minst 200 kr till samma mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2 000 kr under året till en eller flera godkända gåvomottagare. Du ska ha fyllt 18 år senast den 31 december samma år gåvan skänks.

För att du ska kunna få skattereduktion ska det vara en penninggåva och ändamålet du ger till ska vara att främja

  • social hjälpverksamhet
  • vetenskaplig forskning.

Hjälpverksamheten kan vara ekonomisk eller bestå av stöd och omsorg till exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, asylsökande eller socialt utsatta personer.

För närvarande är ca 145 organisationer med 90-konto registrerade som godkända gåvomottagare. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om förutsättningarna för skattereduktion och vilka organisationer som är godkända gåvomottagare. skatteverket.se

Kan jag skänka pengar via Swish?

Ja, för 90-kontoinnehavare finns möjlighet att ha 90 Swish-nummer som är samma som 90-kontonumret. På vår hemsida under 90-konto organisationer hittar du under fliken Ge en gåva 90-kontoinnehavarens 90 Swish-nummer.

Hur får jag er logotyp?

Genom att skicka e-post till info@insamlingskontroll.se kan du beställa logotypen. Du måste i meddelandet uppge vilken 90-kontoinnehavare som du företräder.

Jag vill inte längre få så många insamlingsbrev. Hur gör jag för att stoppa dessa?

Kontakta i första hand givarservice hos 90-kontoorganisationen som skickar breven och tala om att personen vill bli spärrad i listan över utskick av insamlingsbrev.

Om breven ändå fortsätter att komma efter att det gått en tid går det bra att kontakta oss så kan vi undersöka varför det inte har fungerat.

Hur ska 90-kontoinnehavare rapportera resultat och effekt av sin verksamhet?

Organisationer med 90-konto ska i den del av årsredovisningen som kallas förvaltningsberättelse lämna en utförligt redogörelse för hur ändamålet främjats under året, beskriva måluppfyllelse samt redovisa vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet, se Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till rapportpaketet. Mer information om hur man mäter och rapporterar resultat och effekt av sin verksamhet finns på den ideella föreningen Effektfullts hemsida.

Vad händer om vi måste skjuta upp årsmötet?

Den ökade risken för smittspridning av coronavirus leder till att årsmöten inte kan hållas i tid och behöver skjutas upp. Den ekonomiska rapporteringen till Svensk Insamlingskontroll är inte beroende av att årsmötet har antagit årsredovisningen och beviljat styrelsen ansvarsfrihet. Frågan om när årsmöte ska hållas är något som regleras i organisationens egna stadgar och bör diskuteras med revisorn.

Årsredovisning och protokoll kan signeras elektroniskt. Vi ser positivt på att man kan hitta digitala lösningar via Skype, Teams eller liknande för att genomföra möten.

Rapportpaketet kan skickas in digitalt till redovisning@insamlingskontroll.se

När ska rapportpaketet skickas in?

Den 31 maj är sista dagen för organisationer med räkenskapsår som kalenderår att skicka in rapportpaketet. För övriga gäller att rapportpaketet ska skickas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut. Rapportpaketet skickas in digitalt till e-postadressen redovisning@insamlingskontroll.se. Ange organisationens namn i rubriken.

Vilka handlingar ingår i rapportpaketet?

Rapportpaketet som ska skickas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut ska bestå av:

  • signerad årsredovisning och ev. koncernredovisning
  • revisionsberättelse
  • revisorns PM avseende iaktagelser vid revisionen för räkenskpsåret
  • blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningar till rapportpaketet för aktuellt räkenskapsår

Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt våra föreskrifter ska 90-kontoinnehavaren senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, skicka in kopia av följande handlingar: årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen och blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningarna till rapportpaketet. Vid en för sent inlämnad redovisning debiteras 90-kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.

När publiceras den årliga statistiken?

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av juni månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaderna augusti till oktober. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras på vår hemsida under fliken 90-konto efter att granskningen har slutförts.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida.

På sidan 90-konto organisationer hittar du information om 90-kontoinnehavarna och länkar till deras hemsidor. Årsredovisningen hittas ofta under rubriker som Organisation och Om oss.