18 november, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Diabetesförbundet har den 18 november 2021 beviljats 90-konto PG 900774-1 och BG 900-7741.

Föreningens ändamål är att samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Förbundet och dess anknutna föreningars uppgifter på respektive organisatorisk nivå är: att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer med diabetes och deras närstående, att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner, att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och verksamhet och att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.

4 november, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

ForumCiv har den 4 november 2021 beviljats 90-konto PG 900776-6.

Föreningen verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsbetingelser, liksom en hållbar användning av jordens resurser. Verksamheten syftar till att stödja människor som lever i fattigdom, i deras organisering och möjligheter att hävda sina mänskliga rättigheter samt delta i de beslut som påverkar deras livssituation. Föreningen

  • bildar opinion kring globala utvecklingsfrågor.
  • stärker och samordnar, i gemensamma biståndsprogram, grupper och organisationer i civila samhället i sitt arbete för demokrati och rättigheter.
  • erbjuder kapacitetsutveckling och förmedlar ekonomiska bidrag till svenska folkrörelseorganisationer som bedriver långsiktigt utvecklingsbistånd och bedriver informationsarbete om globala frågor i Sverige.
9 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter har den 9 september 2021 beviljats 90-konto PG 900768-3 och BG 900-7683.

Stiftelsens ändamål är att arbeta främjande, stödjande och förebyggande för att minska unga människors utsatthet och sexuella utsatthet samt att erbjuda kvalificerat stöd och hjälp till dem som blivit utsatta och till dem som utsätter andra. Stiftelsen arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Stiftelsens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Denna vision ska styra all verksamhet stiftelsen är involverad i och verksamheten ska ha ett inkluderande förhållningssätt och rikta sig till alla unga människor oavsett kön, genus, sexualitet och etnicitet. Stiftelsens verksamhet ska präglas av jämställdhet, inkludering och respekt för demokratins idéer samt aktivt ställningstagande mot diskriminering och rasism. Stiftelsen vilar på feministisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, kvalificerat stöd och hjälp, opinionsbildning för inkludering och normkritik. Stiftelsen ska genom stöd eller egna aktiviteter/verksamheter verka inom fältet förebyggande arbete mot våld och sexuellt våld samt främja jämställdhet och inkludering.

7 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Brännskadefonden – Swedish Burn Care Foundation har den 7 september 2021 beviljats 90-konto PG 900772-5 och BG 900-7725.
 
Föreningens ändamål är att bedriva ideell verksamhet för att på olika sätt stötta och förbättra behandling av sår- och brännskadade i Afrika. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

3 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

100 trappsteg har den 3 september 2021 beviljats 90-konto PG 900769-1 och BG 900-7691.
 
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med fokus på fysisk aktivitet och hälsa samt med särskild målsättning att inspirera människor till ökad vardagsmotion och sprida kunskap om rörelsens betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Föreningen ska aktivt verka för att sluta hälsoklyftorna.

18 augusti, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Lean On Me har den 18 augusti 2021 beviljats 90-konto PG 900764-2 och BG 900-7642.
 
Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla stiftelsen.
Stiftelsens ändamål ska fullföljas bland annat genom positiva och inspirerande upplevelser, men också genom fadderskap, där barn och ungdomar får långsiktigt stöd av inspirerande människor som varit i samma sits som dem, och tagit sig vidare. 100 % av Stiftelsens arbete ska fokuseras på ban och ungdomar i Sverige.  

10 augusti, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES har den 10 augusti 2021 beviljats 90-konto PG 900766-7 och BG 900-7667.
 
Föreningens ändamål är att ge stöd och hjälp till närstående till personer som tagit sitt liv, arbeta med suicidprevention på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället för att åstadkomma en minskning av antalet suicid, skapa förståelse för att suicid är ett samhällsproblem.
 

1 juni, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen för terapikolonier har den 1 juni 2021 beviljats 90-konto PG 900760-0.
 
Föreningens ändamål är att verka för att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för att utveckla sådan erbjuds stöd/vård/behandling i sådana former där den samlade kunskapen från PBU:s terapikolonier samt Terapikolonier AB kan tillvaratas och omsättas i insatser för målgruppen.

11 maj, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

AjaBajaCancer har den 11 maj 2021 beviljats 90-konto PG 900759-2 och BG 900-7592.
 
Föreningens vision är att utrota barncancer och att inget barn eller familj ska behöva kämpa mot cancern ensamma då det stöd som de behöver ska finnas. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden: skapa mötesplatser, förenkla familjers sjukdomsvistelser, ge personligt stöd och stödja forskningen.

28 april, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

RUM-Riksförbundet Unga Musikanter har den 28 april 2021 beviljats 90-konto PG 900758-4 och BG 900-7584.
 
Förbundets ändamål är att med musiken som verktyg stimulera barn och ungas kulturella samt sociala utveckling och främja ett aktivt musiksamarbete. RUM arbetar för detta genom att: Verka för barn och ungas rätt till kreativt skapande, kultur och musik. Organisera och arrangera musikutbildning och kulturupplevelser för barn och unga. Skapa möjligheter till musikalisk utveckling för både bredd- och spetskompetens. Utbilda ledare och funktionärer för verksamheterna. Bedriva påverkans- och informationsarbete rörande barn och ungas musicerande. Samarbeta med myndigheter och organisationer samt vidta åtgärder som i övrigt kan gagna barn och ungas musicerande. Vara en röst för jämlikt musicerande i de nationella och internationella samarbetsorganisationer som RUM är medlem i.