10 november, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen för Insats Skyddat Boende Insamlingsstiftelse har den 10 november 2022 beviljats 90-konto PG 900810-3 och BG 900-8103.

Stiftelsens ändamål är att verka för att stärka livsvillkoren för personer utsatt för hot, våld eller andra övergrepp samt utveckla kvalitet och kompetens till godo för dessa personer inom ramen för insatsen skyddat boende. För att fullgöra sin uppgift vill stiftelsen:

  • I samarbete med inom området verkande personer, organ, associationer och institutioner arbeta för att främja våldsutsattas villkor under insats i skyddat boende, genom att främja forskning och att verka för både förebyggande och genom utveckling och förbättring av kompetens och metoder.
  • Ge individuellt ekonomiskt stöd till främjande av personer som lever eller levt i skyddat boende så som utbildning, körkort, bostad eller liknande.
  • Påverka politiska beslutsprocesser och verka opinionsbildande och kunskapsspridande genom exempelvis föredrag, konferenser och spridning av filmer och publikationer.
8 november, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Djurskyddsföreningen har den 8 november 2022 beviljats 90-konto PG 900811-1

Föreningens ändamål är att verka för god behandling av såväl tama som vilda djur, att främja vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde, att arbeta för förbättrad lagstiftning för djur och att genom upplysning och information öka allmänhetens intresse för djur och djurskydd.

16 september, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Maskrosbarn har den 16 september 2022 beviljats 90-konto PG 900796-4 och BG 900-7964

Föreningens ändamål är att stödja unga som lever eller har levt i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar och/eller är psykiskt sjuk. Föreningen ska på olika sätt informera om hur det är att leva i liknande familjer för att öka kunskapen om missbruk och psykisk sjukdom. Föreningen ska försöka att förbättra attityderna i samhället när det gäller psykisk sjukdom och missbruk. Föreningen ska genom stödjande verksamhet hjälpa unga som lever eller har levt med en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk.

 

31 augusti, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Skansen har den 31 augusti 2022 beviljats 90-konto PG 900795-6.

Stiftelsens ändamål är att med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att kring ett centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Skansen ska verka i nära kulturellt och vetenskapligt samarbete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen ska vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet.

12 augusti, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Bishozi International Program, BIP har den 12 augusti 2022 beviljats 90-konto PG 900792-3 och BG 900-7923.

Föreningens ändamål är att verka för en demokratisk, jämställd och rättvis värld med en hållbar global utveckling och en hållbar användning av jordens resurser. BIP verkar för alla människors lika värde och ett inkluderande samhälle utan diskriminering med möjlighet till utbildning och utveckling på lika villkor. BIPs verksamhet syftar till att stödja marginaliserade människor, som lever i fattigdom, så de kan göra sina röster hörda, påverka beslut, som rör deras livssituation, och få tillgång till sina mänskliga rättigheter. BIP stödjer utvecklingsprogram i Östafrika, företrädesvis Uganda:

-genom samarbete med lokala grupper, i synnerhet kvinnor, som vill starta egna föreningar med rättighetsbaserat arbete och utvecklingsprogram.

-genom fadderverksamhet, som ger fattiga och föräldralösa barn/ungdomar, i synnerhet flickor, möjlighet att studera och få en bra utbildning på lika villkor som andra barn/ungdomar.

-genom långsiktigt partnerskap med nationella och lokala föreningar, kapacitetsutveckling och påverkansarbete, som stärker det civila samhället och lägger grunden för varaktiga resultat.

-genom att främja kulturutbyte och kulturutvecklingsprogram mellan Sverige och andra länder, som leder till ökad kunskap för alla parter och att demokratiska värderingar stärks.

 

28 juni, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Fredens Hus har den 29 juni 2022 beviljats 90-konto PG 900790-7 och BG 900-7907. Föreningens ändamål är att samla och förmedla kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering.

17 juni, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Lena Wäpplings Stiftelse har den 17 juni 2022 beviljats 90-konto PG 900787-3 och BG900-7873.

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom gynekologins område, främst äggstockscancer. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske genom stipendium eller anslag såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet och kan avse mottagare både i Sverige och internationellt.

20 maj, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Solvatten Insamlingsstiftelse har den 20 maj 2022 beviljats 90-konto PG 900786-5.

Stiftelsens ändamål är att lyfta fram kunskap, kreativitet och innovationer som hjälper individer och samhällen att utvecklas i balans och samklang med naturen. Solvatten Insamlingsstiftelse ska företrädesvis möjliggöra verksamheter och lösningar som kan bidra till att på ett konkret och hållbart sätt förbättra livsvillkoren för människor, framför allt kvinnor och barn, som lever utan tillgång till rent vatten. Insamlingsstiftelsen ska också verka för att möjliggöra verksamheter och lösningar vars positiva miljöpåverkan och klimatnytta tydligt kan uppvisas. Solvatten Insamlingsstiftelsen ska uppmuntra och verka för användande av digitala mötesplatser som erbjuder individ och samhälle möjligheten att engagera sig, skapa förståelse och möjliggöra kunskapsutväxling och samarbetsmöjligheter för de verksamheter och lösningar som Insamlingsstiftelsen väljer att lyfta fram. Berättigade till bidrag och stipendier från Solvatten Insamlingsstiftelse är aktörer som verkar i dess anda. Det står till styrelsen att bestämma hur och i vilka proportioner dessa aktörer ska främjas.

27 april, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv har den 26 april 2022 beviljats 90-konto PG 900783-2 och BG 900-7832.

Insamlingsstiftelsens ändamål som är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring. Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar samt avyttring av mark. Stiftelsen ska kunna äga, köpa och sälja andelar av bolagsägd mark, så länge som det gynnar stiftelsens syfte och ändamål. Områden som förvärvats i sin helhet och som bedöms ha höga befintliga värden avseende natur och/eller kulturarv ska skyddas permanent.

20 april, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har den 20 april 2022 beviljats 90-konto PG 900781-6 och BG 900-7816.

Föreningens ändamål är att utveckla, organisera och sprida arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer*). Korpen organiserar såväl individer som grupper. Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping.

*Korporation – en sammanslutning som erkänns som juridisk person . För att kunna vara korporation krävs också att det finns stadgar.