19 februari, 2024
Riksförbundet Attention ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet Attention har den 19 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8723. Läs pressmeddelandet här.

Förbundets ändamål är:

  • att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för barn, ungdomar, och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ta till vara våra medlemsgruppers intressen på alla samhälls- och livsområden.
  • att tillvarata medicinsk, psykologisk och pedagogisk forskning och erfarenheter, och så brett som möjligt föra ut dessa till medlemmar, yrkesverksamma och samhälle.
  • att sprida kunskap genom att informera samt att anordna utbildning och seminarier för att höja kunskapen och förbättra insatserna på olika nivåer.
  • att genom lokala föreningar och grupper tillvarata medlemmarnas intressen samt främja skapandet av nätverk och stödgrupper i syfte att stödja barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
16 februari, 2024
Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter har den 16 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8699. Läs pressmeddelandet här.

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetet för de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av 1948; den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av 1966; Konventionen om barnets rättigheter av 1889 samt de övriga överenskommelser och protokoll rörande mänskliga rättigheter och humanitär rätt som antagits i internationella och mellanstatliga fora.

För fullföljandet av ovanstående ändamål ska stiftelsen verka genom att: stödja enskilda och organisationer som arbetar för att värna om mänskliga fri- och rättigheter i alla delar av världen, arbeta för en bred upplysning och information om de mänskliga rättigheterna i Sverige och utomlands, bedriva och främja studier om de mänskliga rättigheternas utveckling, bedriva och stödja utbildning kring de mänskliga rättigheterna och  utdela bidrag till enskilda och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i olika delar av världen samt finansiera egna initiativ till verksamhet inom området mänskliga rättigheter.

8 februari, 2024
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH har den 8 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900900-8632. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att verka för människor berörda av psykisk ohälsa och deras rättigheter i samhället genom samordning och stöd för kamratstödjande lokalföreningsverksamhet inom Riksförbundet RSMH samt socialpolitiskt opinions- och kunskapsspridande arbete. RSMH vill som förbund och genom sina medlemsföreningar verka för att: Människors egna erfarenheter av social och psykisk hälsa samt psykologisk funktionsnedsättning respekteras och tas tillvara i samhället inte minst för att minska funktionshinder i samhället. Integritet och rättigheter respekteras för de som har social och psykiskt ohälsa. Ökade insatser görs för att förebygga social och psykisk ohälsa. Alternativa behandlingsformer utvecklas. Ungas sociala och psykiska hälsa främjas

7 februari, 2024
Sveriges Konsumenter ny 90-kontoinnehavare

Sveriges Konsumenter har den 7 februari 2024 beviljats 90-konto PG 900849-1 och BG 900-8491. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att stärka konsumenternas makt i Sverige, EU och övriga världen samt att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen.

Sveriges Konsumenter har till uppgift: Att slå vakt om konsumenternas rättigheter och intressen samt självklara rätt till skydd och inflytande. Att arbeta för att konsumenter i Sverige är trygga, kompententa och handlingskraftiga, har en stark röst och att de hållbara valen är enkla, tillgängliga och möjliga för alla. Att främja hållbar utveckling ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Att i samarbete med medlemsorganisationerna, företräda Sveriges konsumenter i det nationella, europeiska och internationella samarbetet inom konsumentområdet.

24 januari, 2024
Ekologiska Lantbrukarna i Sverige ny 90-kontoinnehavare

Ekologiska Lantbrukarna i Sverige har den 24 januari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8608. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att verka för att främja och sprida det yrkesmässiga alternativa/ekologiska lantbruket. Förbundet ska tillvarata lantbrukarnas intressen i förhållande till myndigheter, övriga samhällsgrupper och annars då anledning finns. Med alternativt/ekologiskt lantbruk menar Ekologiska Lantbrukarna: ett lantbruk med syfte att bevara eller förbättra jordens bördighet, att sträva mot en långsiktig resurshushållning, att framställa näringsriktiga livsmedel utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, samt att inom djurhållningen skapa en miljö som tillfredsställer husdjurens naturliga beteenden och behov.

17 januari, 2024
Insamlingsstiftelsen Shared City Foundation ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Shared City Foundation har den 17 januari 2024 beviljats 90-konto PG 900851-7 och BG 900-8517. Läs pressmeddelandet här.

Stiftelsens ändamål är att i överensstämmelse med globala ramverk för mänskliga rättigheter och hållbar urban utveckling, stärka utsatta gruppers ställning, förutsättningar och deltagande i urban utveckling över hela världen. Stiftelsen ska arbeta för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle med utgångspunkt i urbana miljöer.

Stiftelsens ändamål ska främjas genom huvuduppgifter: a. att samarbeta med och stötta organisationer från civilsamhället, offentlig och privat sektor, genom utbildning, processledning, kunskapsutbyte, kapacitetsbyggande och eventuellt finansiellt projektstöd. b. att utveckla metoder, verktyg och utbildningsmaterial i linje med ändamålet riktat till yrkesverksamma, invånare och akademi. c. att leda och/eller stötta samarbetspartners vid implementering av inkluderande design och planeringsprocesser. d. att kommunicera, medvetandegöra och bedriva påverkansarbete i linje med ändamålet.

15 januari, 2024
Lions Club Borensberg ny 90-kontoinnehavare

Lions Club Borensberg har den 15 januari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8657. Läs pressmeddelandet här.

föreningens ändamål är att främja och aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av humanitär, social och kulturell art samt att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

12 januari, 2024
Barnombudet i Uppsala län ny 90-kontoinnehavare

Barnombudet i Uppsala län har den 12 januari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8624. Läs pressmeddelandet här.

Föreningen verkar för att FN:s konvention om barnets rättigheter är känd och efterlevs. Föreningen arbetar på fyra (4) olika sätt för att uppnå detta: Ge stöd och råd till enskilda, Informera, Påverka och Stärka barns och ungas röster.

 

9 januari, 2024
Svenska med baby ny 90-kontoinnehavare

Svenska med baby har den 9 januari 2024 beviljats 90-konto PG 900847-5 och BG 900-8475. Läs pressmeddelandet här

Föreningens ändamål är att skapa mötesplatser för familjer med olika bakgrund med syftet att bryta segregation och underlätta etableringen i samhället. Genom öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter för småbarnsföräldrar och barn med olika bakgrund och kultur skapar vi förutsättningar för deltagarna att på ett ömsesidigt sätt lära av varandra. Svenska med baby har barnkonventionen med allas lika värde som grund för sitt arbete.

 

3 januari, 2024
World Children Need ny 90-kontoinnehavare

World Children Need har den 3 januari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8616. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att möta behövande människors andliga och fysiska behov genom förmedling av ekonomiskt stöd. Vi stödjer projekt i sydöstra Indien som förmedlar hjälp vid akuta behov men bidrar även till långsiktiga projekt och barns framtida välbefinnande genom fadderverksamhet. Fokus ligger mot att ge barn och ungdomar omsorg och utbildning samt hjälpa vårdnadshavare med självförsörjning där det är möjligt. Vi utför byggnation av skola och elevboende.