16 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Tjejjouren Väst har den 16 februari 2023 beviljats 90-konto PG 900817-8 och BG 900-8178. Läs hela pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att nå ut till och tillhandahålla nätbaserat stöd för alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor i åldern 10 till 25 år. Föreningen ska arbeta utbildande och informerande inom de ämnen föreningen möter i sin verksamhet. Föreningen ska också uppmärksamma och lyfta frågor om tjejers samt barn och ungas särskilda utsatthet för att långsiktigt stärka deras rättigheter och förbättra deras livsvillkor.

15 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Humana Sverige, Miljö & Biståndsförening har den 15 februari 2022 beviljats 90-konto PG 900814-5 och BG 900-8145. Läs hela pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att på humanistisk och solidarisk grund arbeta med att samla in och överföra kapital, varor, tjänster och kunskap från områden där det finns överflöd till områden där det råder brist. Detta gör föreningen genom att: stödja bärkraftiga utvecklingsprogram i Afrika, Asien, Syd och Mellan-Amerika, ge katastrofhjälp samt att främja rättvis fördelning av jordens resurser.

HUMANA Sverige stödjer i huvudsak projekt knutna till våra samarbetsorganisationer inom ”The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement”.  Bärkraftig utveckling skapas genom att prioritera utbildning, förebyggande hälsovård, utveckling av småskaligt lantbruk för matvarusäkerhet samt bedriva projekt och program som är lokalt förankrade och med globalt perspektiv. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en hållbar utveckling, därför är insamling av textilier, kläder och skor och försäljning av second hand kläder en väsentlig del av föreningens verksamhet.

HUMANA Sverige, Miljö- & Biståndsförening ser som sin uppgift att:

  • Mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge människor förutsättningar för ett värdigt liv
  • Sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa dem samt information om hur Humana People to People-rörelsen arbetar med dessa stora utmaningar.
  • Bidra till ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen.
9 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Karlstads Kyrkliga Stadsmission har den 9 februari 2023 beviljats 90-konto PG 900815-2 och BG 900-8152.

Föreningens ändamål är att utifrån sin grund i Svenska kyrkans tro och bekännelse arbeta kristet-socialt. Genom direkt hjälp, samt genom förebyggande insatser hjälpa människor som är i eller hotas leva i en utsatt livssituation.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

 

8 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Nya Kompisbyrån har den 8 februari 2023 beviljats 90-konto PG 900816-0 och Bg 900-8160.

Föreningens ändamål är att öka gemenskapen och förståelsen mellan nya och etablerade invånare.

Läs hela pressmeddelandet här.

7 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Human Practice Foundation Sweden har den 7 februari 2023 beviljats 90-konto 900813-7 och BG 900-8137.

Stiftelsens ändamål är att direkt och/eller indirekt främja etablering, finansiering och drift av humanitära projekt, tillväxtprojekt och samhällsutvecklingsprojekt som är till hjälp för nödlidande eller fattiga människor i världen samt att bedriva och/eller främja därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen ska främja sitt ändamål i första hand genom insatser i Asien, Afrika och Europa, innefattande aktiviteter såsom följande

  • Ge tillgång till utbildning genom att uppföra och förbättra skolor och skolanläggningar, tillhandahålla utbildnings- och hälsoprogram samt utbilda lärare och skolledning,
  • Arbeta med lokala initiativ för att uppmuntra entreprenörskap, exempelvis odlingsprojekt,
  • Stärka och bygga upp barns självkänsla och självförtroende genom att lära ut grundläggande färdigheter och livskunskap (life skills)

Läs hela pressmeddelandet här.

10 november, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen för Insats Skyddat Boende Insamlingsstiftelse har den 10 november 2022 beviljats 90-konto PG 900810-3 och BG 900-8103.

Stiftelsens ändamål är att verka för att stärka livsvillkoren för personer utsatt för hot, våld eller andra övergrepp samt utveckla kvalitet och kompetens till godo för dessa personer inom ramen för insatsen skyddat boende. För att fullgöra sin uppgift vill stiftelsen:

  • I samarbete med inom området verkande personer, organ, associationer och institutioner arbeta för att främja våldsutsattas villkor under insats i skyddat boende, genom att främja forskning och att verka för både förebyggande och genom utveckling och förbättring av kompetens och metoder.
  • Ge individuellt ekonomiskt stöd till främjande av personer som lever eller levt i skyddat boende så som utbildning, körkort, bostad eller liknande.
  • Påverka politiska beslutsprocesser och verka opinionsbildande och kunskapsspridande genom exempelvis föredrag, konferenser och spridning av filmer och publikationer.
8 november, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Djurskyddsföreningen har den 8 november 2022 beviljats 90-konto PG 900811-1

Föreningens ändamål är att verka för god behandling av såväl tama som vilda djur, att främja vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde, att arbeta för förbättrad lagstiftning för djur och att genom upplysning och information öka allmänhetens intresse för djur och djurskydd.

16 september, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Maskrosbarn har den 16 september 2022 beviljats 90-konto PG 900796-4 och BG 900-7964

Föreningens ändamål är att stödja unga som lever eller har levt i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar och/eller är psykiskt sjuk. Föreningen ska på olika sätt informera om hur det är att leva i liknande familjer för att öka kunskapen om missbruk och psykisk sjukdom. Föreningen ska försöka att förbättra attityderna i samhället när det gäller psykisk sjukdom och missbruk. Föreningen ska genom stödjande verksamhet hjälpa unga som lever eller har levt med en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk.

 

31 augusti, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Skansen har den 31 augusti 2022 beviljats 90-konto PG 900795-6.

Stiftelsens ändamål är att med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att kring ett centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Skansen ska verka i nära kulturellt och vetenskapligt samarbete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen ska vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet.

12 augusti, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Bishozi International Program, BIP har den 12 augusti 2022 beviljats 90-konto PG 900792-3 och BG 900-7923.

Föreningens ändamål är att verka för en demokratisk, jämställd och rättvis värld med en hållbar global utveckling och en hållbar användning av jordens resurser. BIP verkar för alla människors lika värde och ett inkluderande samhälle utan diskriminering med möjlighet till utbildning och utveckling på lika villkor. BIPs verksamhet syftar till att stödja marginaliserade människor, som lever i fattigdom, så de kan göra sina röster hörda, påverka beslut, som rör deras livssituation, och få tillgång till sina mänskliga rättigheter. BIP stödjer utvecklingsprogram i Östafrika, företrädesvis Uganda:

-genom samarbete med lokala grupper, i synnerhet kvinnor, som vill starta egna föreningar med rättighetsbaserat arbete och utvecklingsprogram.

-genom fadderverksamhet, som ger fattiga och föräldralösa barn/ungdomar, i synnerhet flickor, möjlighet att studera och få en bra utbildning på lika villkor som andra barn/ungdomar.

-genom långsiktigt partnerskap med nationella och lokala föreningar, kapacitetsutveckling och påverkansarbete, som stärker det civila samhället och lägger grunden för varaktiga resultat.

-genom att främja kulturutbyte och kulturutvecklingsprogram mellan Sverige och andra länder, som leder till ökad kunskap för alla parter och att demokratiska värderingar stärks.