2 maj, 2024
RFSL ny 90-kontoinnehavare

RFSL har den 2 maj 2024 beviljats 90-konto BG 900-8764.

Föreningens ändamål är att utifrån ett rättighetsperspektiv arbeta med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera identiteter och uttryck samt intersexpersoner.  Föreningens vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde, samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningen bedriver verksamhet lokalt, nationellt och internationellt med syfte att:

– Förändra samhället i riktning mot vår vision. Det görs genom att främja forskning, främja och bedriva saklig upplysning och utbildning, initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.

– Erbjuda hjälp till person som blivit illa behandlad eller hamnat i en besvärlig situation på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet, könskarakteristika eller på grund av hur personen väljer att uttrycka detta.

– Främja samarbete och samverkan mellan förbundets medlemsgrupper, dess avdelningar samt med RFSL Ungdom.

29 april, 2024
Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige har den 29 april 2024 beviljats 90-konto Bg 900-8756.

Stiftelsens ändamål är att skapa och genomföra event, evenemang och insamlingar där överskottet tillfaller organisationer som hjälper barn och ungdomar i Sverige som är sjuka, utsatta eller i behov.

Mottagande organisationer ska hjälpa barn och ungdomar i Sverige inom någon eller några av följande områden:

-Medicinsk forskning

-Skapa trivsel och/eller mervärde där barn och ungdomar vistas och/eller behandlas.

-Informera, förebygga och utbilda om sexuellt våld, psykisk ohälsa, övergrepp, droger och barn och ungdomars rättigheter kopplat till FN:s barnkonvention.

23 april, 2024
Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund ny 90-kontoinnehavare

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund har den 23 april 2024 beviljats 90-konto BG 900-8749.

Föreningens ändamål är.

Att avslöja den religiösa regimens brott mot mänskliga rättigheter i Iran särskilt det brutala förtrycket som drabbar iranska folket, särskilt kvinnor och ungdomar. Syftet är att sprida kunskap om dessa brott samt väcka opinion kring dessa frågor i Sverige.

Att stödja avslöjandet av den iranska regimens ”Kärnvapen program” i syfte att främja stabil fred i mellanöstern, världen och Iran.

Att öka samhällets kännedom om fenomenet religiös fundamentalism som har skapats av den iranska regimen som idag ses som det främsta hotet mot fred och säkerhet i världen.

Att på moraliskt och ekonomiskt sätt stödja iranska motståndsrörelsens beslutade principer som alternativ till den iranska regimen och garantin för demokrati i Iran.

Att väcka allmänhetens uppmärksamhet på den rättsliga ställningen för Iranska flyktingar som skyddade personer enligt artikel 4 i Geneva konventionen.

Att jobba för ett nationellt referendum i Iran under tillsyn av FN:s observatörer och erkända internationella institutioner.

Att sprida olika former av information bland iranier för ett sekulärt och demokratiskt styre för framtida Iran.

Att ha ett bra och ömsesidigt samarbete med andra svenska föreningar som jobbar för fred och frihet i världen.

18 mars, 2024
International Rescue Committee Sverige ny 90-kontoinnehavare

International Rescue Committee Sverige har den 18 mars 2024 beviljats 90-konto PG 900852-5 och BG 900-8525. Läs pressmeddelandet här.

Stiftelsens ändamål är att lindra fattigdom, nöd och lidande varhelst i världen, särskilt till förmån för flyktingar, samhällen som drabbats av befolkningsförflyttningar och offer för förtryck, konflikter och naturkatastrofer och att leverera sådan humanitär och annan hjälp utan hänsyn till etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion hos mottagarna. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte exempelvis genom att:

  1. Engagera sig i utvecklingsarbete, fred, institutionsbyggande, återhämtningsprogram och annan verksamhet i samarbete med relevanta aktörer;
  2. Genomföra program i global katastrofhjälp, såsom att hjälpa offer för förtryck, våldsam konflikt och naturkatastrof;
  3. Bistå, omplacera, rehabilitera och skydda offer för förtryck och förföljelse och genomföra program i samband därmed, i Sverige och utanför Sverige;
  4. Genomföra program för offentlig utbildning och påverkansarbete om situationen, omständigheterna, behoven och belägenheten för offren, inklusive men inte begränsat till orsakerna till befolkningsförflyttningar, fattigdom, förtryck, konflikter och naturkatastrofer o syfte att mobilisera bistånd på deras vägnar.
19 februari, 2024
Riksförbundet Attention ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet Attention har den 19 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8723. Läs pressmeddelandet här.

Förbundets ändamål är:

  • att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för barn, ungdomar, och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ta till vara våra medlemsgruppers intressen på alla samhälls- och livsområden.
  • att tillvarata medicinsk, psykologisk och pedagogisk forskning och erfarenheter, och så brett som möjligt föra ut dessa till medlemmar, yrkesverksamma och samhälle.
  • att sprida kunskap genom att informera samt att anordna utbildning och seminarier för att höja kunskapen och förbättra insatserna på olika nivåer.
  • att genom lokala föreningar och grupper tillvarata medlemmarnas intressen samt främja skapandet av nätverk och stödgrupper i syfte att stödja barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
16 februari, 2024
Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter har den 16 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8699. Läs pressmeddelandet här.

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetet för de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av 1948; den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av 1966; Konventionen om barnets rättigheter av 1889 samt de övriga överenskommelser och protokoll rörande mänskliga rättigheter och humanitär rätt som antagits i internationella och mellanstatliga fora.

För fullföljandet av ovanstående ändamål ska stiftelsen verka genom att: stödja enskilda och organisationer som arbetar för att värna om mänskliga fri- och rättigheter i alla delar av världen, arbeta för en bred upplysning och information om de mänskliga rättigheterna i Sverige och utomlands, bedriva och främja studier om de mänskliga rättigheternas utveckling, bedriva och stödja utbildning kring de mänskliga rättigheterna och  utdela bidrag till enskilda och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i olika delar av världen samt finansiera egna initiativ till verksamhet inom området mänskliga rättigheter.

8 februari, 2024
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH har den 8 februari 2024 beviljats 90-konto BG 900900-8632. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att verka för människor berörda av psykisk ohälsa och deras rättigheter i samhället genom samordning och stöd för kamratstödjande lokalföreningsverksamhet inom Riksförbundet RSMH samt socialpolitiskt opinions- och kunskapsspridande arbete. RSMH vill som förbund och genom sina medlemsföreningar verka för att: Människors egna erfarenheter av social och psykisk hälsa samt psykologisk funktionsnedsättning respekteras och tas tillvara i samhället inte minst för att minska funktionshinder i samhället. Integritet och rättigheter respekteras för de som har social och psykiskt ohälsa. Ökade insatser görs för att förebygga social och psykisk ohälsa. Alternativa behandlingsformer utvecklas. Ungas sociala och psykiska hälsa främjas

7 februari, 2024
Sveriges Konsumenter ny 90-kontoinnehavare

Sveriges Konsumenter har den 7 februari 2024 beviljats 90-konto PG 900849-1 och BG 900-8491. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att stärka konsumenternas makt i Sverige, EU och övriga världen samt att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen.

Sveriges Konsumenter har till uppgift: Att slå vakt om konsumenternas rättigheter och intressen samt självklara rätt till skydd och inflytande. Att arbeta för att konsumenter i Sverige är trygga, kompententa och handlingskraftiga, har en stark röst och att de hållbara valen är enkla, tillgängliga och möjliga för alla. Att främja hållbar utveckling ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Att i samarbete med medlemsorganisationerna, företräda Sveriges konsumenter i det nationella, europeiska och internationella samarbetet inom konsumentområdet.

24 januari, 2024
Ekologiska Lantbrukarna i Sverige ny 90-kontoinnehavare

Ekologiska Lantbrukarna i Sverige har den 24 januari 2024 beviljats 90-konto BG 900-8608. Läs pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att verka för att främja och sprida det yrkesmässiga alternativa/ekologiska lantbruket. Förbundet ska tillvarata lantbrukarnas intressen i förhållande till myndigheter, övriga samhällsgrupper och annars då anledning finns. Med alternativt/ekologiskt lantbruk menar Ekologiska Lantbrukarna: ett lantbruk med syfte att bevara eller förbättra jordens bördighet, att sträva mot en långsiktig resurshushållning, att framställa näringsriktiga livsmedel utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, samt att inom djurhållningen skapa en miljö som tillfredsställer husdjurens naturliga beteenden och behov.

17 januari, 2024
Insamlingsstiftelsen Shared City Foundation ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Shared City Foundation har den 17 januari 2024 beviljats 90-konto PG 900851-7 och BG 900-8517. Läs pressmeddelandet här.

Stiftelsens ändamål är att i överensstämmelse med globala ramverk för mänskliga rättigheter och hållbar urban utveckling, stärka utsatta gruppers ställning, förutsättningar och deltagande i urban utveckling över hela världen. Stiftelsen ska arbeta för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle med utgångspunkt i urbana miljöer.

Stiftelsens ändamål ska främjas genom huvuduppgifter: a. att samarbeta med och stötta organisationer från civilsamhället, offentlig och privat sektor, genom utbildning, processledning, kunskapsutbyte, kapacitetsbyggande och eventuellt finansiellt projektstöd. b. att utveckla metoder, verktyg och utbildningsmaterial i linje med ändamålet riktat till yrkesverksamma, invånare och akademi. c. att leda och/eller stötta samarbetspartners vid implementering av inkluderande design och planeringsprocesser. d. att kommunicera, medvetandegöra och bedriva påverkansarbete i linje med ändamålet.