6 september, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Clownmedicin-Glädjeverkstan har den 6 september 2023 beviljats 90-konto PG 900830-1 och Bg 900-8301.

Föreningens ändamål är att genom besök av clowner och artister, vårda det friska hos barn och vuxna som är inlagda på sjukhus eller bor på vårdinrättning eller på annat sätt har särskilda behov.

21 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Dyslexiförbundet har den 21 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900828-5 och BG 900-8285.

Föreningens ändamål är att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli – både bland sina medlemmar och ute i samhället. Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt.

20 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Child 10 har den 20 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900829-3 och BG 900-8293.

Stiftelsens ändamål är att främja barns rättigheter samt att förhindra och förebygga övergrepp och utnyttjande av barn. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva informations- och påverkansarbete samt aktivt verka för att förhindra och förebygga övergrepp på barn genom att stötta dem som på olika sätt arbetar för och sprider kunskap om barn som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering. Stiftelsen ska även arbeta för att identifiera och samla aktörer med syfte att främja arbetet för barn och unga. Stiftelsen kan även arrangera toppmöten, workshops och konferenser för att förena världsledande aktörer i arbetet för barns rättigheter och för att förhindra och förebygga övergrepp och utnyttjande av barn.

14 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Sverok har den 14 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900827-7 och BG 900-8277.

Förbundets ändamål är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn. Förbundets centrala verksamhet ska syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar.

12 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Trygga Barnen har den 12 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900825-1 och BG 900-8251

Stiftelsens ändamål är att hjälpa barn och ungdomar i alkohol- och drogberoendefamiljer. Stiftelsen ska däribland såväl verka för och stödja barn och ungdomar i alkohol- och drogberoendefamiljer och bistå med professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter som anordnande av arrangemang för barn och ungdomar i alkohol- och drogberoende familjers välbefinnande samt att genom forskning, information och utbildning öka kunskapen om alkoholismens biverkningar bland allmänheten och arbeta för att alkohol- och drogfrågor prioriteras i samhället.

5 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

UtbildningsStiftelsen har den 5 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900 826-9 och BG 900-8269.

Stiftelsens ändamål är att verka för att utbildning och individuell utveckling ska vara tillgänglig för alla genom att medverka till implementering och utveckling av forskning, innovation, utbildningsmetodik och kunskap i regional, nationell och global samverkan med individ, näringsliv, utbildningsorgan, samhälle, ideella organisationer, forskningsinstitut eller andra aktörer. Ändamålet ska uppfyllas genom implementering av metoden för självfinansierande utbildningsmatchning samt utdelning av stipendier till den som önskar finansiellt stöd för att förverkliga sitt utbildningsmål.

5 maj, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Hospice Östergötland har den 5 maj 2023 beviljats 90-konto PG 900819-4 och BG 900-8194.

Stiftelsens ändamål är att erbjuda svårt sjuka individer, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, religionsåskådning och etnicitet, en god, specialiserad palliativ dygnet-runt-vård i en rofylld miljö, utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet. Stiftelsen, som ska vara näringsdrivande, kommer dessutom att erbjuda kompetenshöjning inom palliativ vård till personal inom såväl kommun som region. Föreläsningar, handledning av personal och klinisk tjänstgöring kan vara del i detta. Stiftelsen kommer också erbjuda möjlighet för människor att genom frivilliga arbetsinsatser bidra till verksamheten.

17 april, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Djurens Ö har den 17 april 2023 beviljats 90-konto PG 900821-0.

Stiftelsens ändamål är att verka för rehabilitering av skadade, sjuka och moderlösa vilda djur oavsett art. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att bygga upp en hjälp- och rehabiliteringsverksamhet för dessa djur samt sprida information mm som syftar till förebyggande åtgärder avseende viltrehabilitering.

14 april, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Lilla hjärtat vänförening har den 14 april 2023 beviljats 90-konto PG 900820-2

Föreningens ändamål är att ge alla utsatta barn en säker och dräglig uppväxtmiljö inom familjehemsvård. Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter ska Lilla Hjärtat vänförening verka för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället.

16 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Tjejjouren Väst har den 16 februari 2023 beviljats 90-konto PG 900817-8 och BG 900-8178. Läs hela pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att nå ut till och tillhandahålla nätbaserat stöd för alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor i åldern 10 till 25 år. Föreningen ska arbeta utbildande och informerande inom de ämnen föreningen möter i sin verksamhet. Föreningen ska också uppmärksamma och lyfta frågor om tjejers samt barn och ungas särskilda utsatthet för att långsiktigt stärka deras rättigheter och förbättra deras livsvillkor.