13 november, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiften Project Playground har den 11 november 2020 beviljats 90-konto PG 900713-9 och BG 900-7139.

Stiftelsens ändamål är att på ett nationellt och internationellt plan verka för en trygg uppväxt och övergång till vuxenlivet för de barn och ungdomar som i sin livssituation riskerar att fastna eller hamna i utanförskap och utsatthet. Med en modell som utgår från en helhetssyn på barnets och den unges livsssituation samt ett ledarskap med lokala förutsättningar skall stiftelsen organisera aktiviteter inom sport, kulturutbyte och social verksamhet samt verka för information och budskapsspridning kring barn och ungas rättigheter.

21 augusti, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Freezonen, Kvinno-, Tjej- och Brottsofferjour har den 21 augusti 2020 beviljats 90-konto PG 900712-1 och BG 900-7121. Föreningen har till ändamål att bedriva rådgivning, hjälp och stödverksamhet till våldsutsatta individer oavsett könstillhörighet. Vårt fokus är på våld mot kvinnor och flickor och särskilt utsatta grupper som drabbas av våld i nära relationer och hedersvåld och andra typer av trakasserier. Föreningen bedriver opinionsbildning och påverkansarbete med särskilt fokus på frågor om mäns våld mot kvinnor och deras barn. Föreningen ingår i riksföreningen BOJ och Unizon. Föreningen sprider kunskap om och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och brott.

 

20 augusti, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Kompis Sverige har den 20 augusti 2020 beviljats 90-konto PG 900711-3 och BG 9007113. Föreningen har som ändamål att bedriva integrationsverksamhet samt med särskild målsättning att: främja mellanmänskliga kontakter, verka för social och kulturell rättvisa och människor lika värde.

 

2 juli, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Friends of The Panzi Hospital har den 1 juli 2020 beviljats 90-konto PG 900697-4 och BG 900-6974.
Föreningens ändamål är att stötta Panzisjukhuset och dess verksamhet i DR Kongo. Föreningen ska därtill bidra till att främja samhällsdebatten kring situationen i östra DR Kongo

8 juni, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden har den 8 juni 2020 beviljats 90-konto PG 900698-2 och BG 900-6982. Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja kompetensstärkade insatser för barn & ungas ökade välmående genom byggandet & drift av förskolor & skolor i Ugu-distriktet samt kringliggande områden i Sydafrika.

27 maj, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar har den 26 maj 2020 beviljats 90-konto PG 900703-0 och BG 900-7030.
Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning, som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Lund. Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare stöd till sådan forskning framstår som mindre angelägen, ska stöd kunna lämnas till annan medicinsk forskning av högre angelägenhetsgrad. Under begreppet forskning inbegripes såväl egentligt forskningsarbete som studier i anslutning därtill och anskaffande av forskningsutrustning.

15 april, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté har den 15 april 2020 beviljats 90-konto PG 900694-1 och BG 900-6941.
Förbundet har till uppgift att främja, organisera och administrera idrott för personer med funktionsnedsättning tillhörande det egna förbundet samt främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i stort. Det ska ske på sådant sätt att verksamheten står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.
Förbundet har även till uppgift att:
·         Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
·         Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.
·         Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.
·         Efter uppdrag av övriga SF med verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning främja, utveckla och samordna parasportverksamheten inom idrottsrörelsen samt handha för den svenska parasporten gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.
·         Företräda förbundet inom och utom landet.
·         Efter uppdrag av övriga paralympiska specialidrottsförbund (PSF) utgöra den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor och i relation till internationella paralympiska kommittén och dess internationella medlemsförbund.
Förbundet med föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska aktivt verka för en dopingfri idrott.
 

5 februari, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige har beviljats 90-konto PG 900689-1 och BG 900-6891 samt Swish 9006891.
Föreningens ändamål som är att främja en mer medveten konsumtion genom att verka för fördjupad kunskap om konsumtionens villkor och effekt på natur och människa. Vi vill att konsumtion i mycket högre grad ska bli ett medvetet val och inte ske av bara farten, utan tanke på konsekvenser. Därför kommer MKS arbeta för att underlätta för konsumenten att ta mer genomtänkta konsumtionsbeslut med hänsyn till miljö, rättvisa och hälsa. Vi vill helt enkelt att det ska bli lättare och intressantare att vara en fullt medveten konsument.

4 februari, 2020
Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen Do Good Now har beviljats 90-konto PG 900687-5 och BG 900-6875.
Föreningens ändamål är att verka för mänskliga rättigheter och motverka fattigdom, människohandel för tvångsprostitution samt övrig människohandel. Genom fundraisingaktiviteter vill föreningen ekonomiskt stödja projekt som arbetar för mänskliga rättigheter och genom informationsspridning skapa medvetenhet om människohandel för prostitution, så kallad ”sex trafficking”. Föreningen arbetar med transithem för utsatta barn i Nepal.

18 december, 2019
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation har den 18 december 2019 beviljats 90-konto PG 900688-3 och BG 900-6883. Stiftelsens ändamål är att arbeta för att kunna göra olika insamlingar för välgörande ändamål för olika barn i behov genom att underlätta och förbättra livssituationen för dessa barn. Detta kan göras genom att bl.a. samla in pengar via olika projekt genom olika bidrag, byggande av skolor, verka för renare vatten m.m.