Starta 90-konto

90-kontot är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgirokonto som inleds med 90. Det går också att koppla ett swishnummer till 90-kontot med motsvarande nummer.

Från och med den 1 januari 2024 införs en ny bankneutral lösning som innebär att nya 90-konton endast kan öppnas som 90-Bankgironummer i valfri bank som är ansluten till Bankgirosystemet.

Genom att organisationens styrelse skriver under försäkran på sista sidan av blanketten Ansökan om 90-konto tecknas ett avtal om att Svensk Insamlingskontroll får granska hela organisationens verksamhet och inte enbart de medel som kommer in via 90-kontot. Uppläggningsavgiften för ansökan om ett 90-konto uppgår till 5 000 kr ex.moms.

Innan ansökan skickas in är det viktigt att läsa igenom anvisningar till ansökan om 90-konto och budgetblanketten för att säkerställa att ansökan är komplett så att inte handläggningstiden fördröjs.

Vad krävs för att öppna ett 90-konto?

Bland annat krävs följande, för mer utförlig information se föreskrifterna för 90-konto.

  • Organisationen ska bedriva offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål
  • Endast ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund kan ansöka
  • Ändamålet ska vara så bestämt att det går att kontrollera
  • Styrelsen ska bestå av minst tre personer och ha en auktoriserad revisor
  • Budget
  • Verksamhetsplan

Se alla hjälporganisationer, organisationer med 90-kontor

Regler för 90-konto

I föreskrifterna för 90-konto anges vilka regler som gäller för organisationer med 90-konto. Läs mer om reglerna här.

För 90-kontoinnehavarnas insamlingsverksamhet gäller bl.a. att marknadsföringen ska vara etiskt och ekonomiskt försvarbar, att reklam och annan informationen ska vara vederhäftig samt att insamlingsverksamheten inte får belastas med oskäliga kostnader.

90-kontoinnehavaren ska varje år upprätta en årsredovisningen enligt regelverket K3. I förvaltningsberättelsen ska det finnas en redogörelse om hur ändamålet främjats och vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Högst 25% av totala intäkter får gå till insamling och administration och minst 75% av totala intäkter ska gå till ändamålet, såvida det inte finns synnerliga skäl. Här hittar du mer information om den ekonomiska rapporteringen.

Se mer information om Plusgiro 90-konto

Se mer information om 90 Bankgironummer

Granskning och kontroll av organisationer med 90-konto

Svensk Insamlingskontroll utreder alltid klagomål på en 90-kontoinnehavare som kommit till vår kännedom. Detsamma gäller om Svensk Insamlingskontroll uppmärksammar material eller uppgifter på 90-kontoinnehavarens hemsida eller i dess marknadsföring eller på annat sätt som kan vara i strid med våra föreskrifter.

Vid en sådan utredning tar Svensk Insamlingskontroll kontakt med organisationen för att inhämta synpunkter och förklaringar rörande klagomålet som inkommit. Framkommer det vid denna dialog missförhållanden kan vi besluta om inspektion eller företa en särskild utredning.

Om det framkommer att 90-kontoinnehavaren bryter mot Svensk Insamlingskontroll föreskrifter kan organisationen  fråntas rätten att använda 90-kontot.

Varje år sker en ekonomisk granskning och analys av organisationens räkenskaper. Se vidare under fliken redovisning.

Vanliga frågor och svar:

Hur lång handläggningstid är det för ansökan om 90-konto?

Om ansökan är komplett  och den inte kommer in under semesterperiod är vår  handläggningstid upp till fyra veckor.

Kan handlingarna signeras digitalt?

När en ny organisation ansöker om 90-konto godtas digital signatur på alla handlingar utom blanketterna för ansökan om 90 PG-konto hos Nordea och 90 BG-nummer i valfri bank. Dessa blanketter ska skrivas under för hand och skickas in i original. Övriga handlingar för ansökan om 90-konto kan skickas in digitalt till info@insamlingskontroll.se. Logg som visar den digitala signeringen ska finnas med.

För befintliga 90-kontoinnehavare godtar vi digital signatur alla handlingar som skickas in till oss. Om en befintlig organisation vill öppna ytterligare 90-konton ska blanketterna för ansökan om 90 PG-konto och 90 BG-nummer skrivas under för hand och skickas in med posten.

Hur behandlar Svensk Insamlingskontroll personuppgifter?

Se vår integritetspolicy som finns under fliken regler, För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur länge dessa sparas.

För hur lång tid kan en organisation beviljas 90-konto?

90-konto kan beviljas för högst fem år. Giltighetstiden framgår av beslutet att bevilja organisationen 90-konto, sedan måste organisationen ansöka om fortsatt giltighetstid för 90-kontot. Det är Svensk Insamlingskontroll som beslutar om hur lång giltighetstiden ska vara.

Hur ansöker en 90-kontoinnehavare om ett extra 90-konto?

Om organisationen redan har 90-konto och ska ansöka om ytterligare 90 BG räcker det med att skicka in av blanketter för ansökan om 90-konto BG underskrivna av firmatecknare. Avgiften för ytterligare konton är 1 000 kr. Sedan 1 januari 2024 öppnas nya 90-konton som 90 BG i valfri bank.

 

Hur får jag er logotyp?

Genom att skicka e-post till info@insamlingskontroll.se kan du beställa logotypen. Du måste i meddelandet uppge vilken 90-kontoinnehavare som du företräder.

Kan en organisation ha flera 90-konton?

En 90-kontoinnehavare kan ha flera 90-konton. Det vanligaste är att 90-kontoinnehavarna har ett PlusGirokonto och ett bankgirokonto. När 90-kontoinnehavaren har beviljats ett PlusGirokonto reserverar Svensk Insamlingskontroll alltid ett bankgironummer med samma siffror till 90-kontoinnhavaren, ifall denne senare vill ha ett bankgironummer. Många 90-kontoinnehavare har flera 90-konton för olika typer av insamlingar.

Måste även alla suppleanter skriva på ansökningsblanketten?

Ja, alla styrelseledamöter och suppleanter måste skriva på ansökan. Svensk Insamlingskontroll ingår ett avtal med alla ledamöter och suppleanter i styrelsen som innebär att dessa bl.a. lovar att följa våra föreskrifter och anvisningar. Svensk Insamlingskontroll prövar också att dessa personer uppfyller de krav som ställs enligt 2 § femte stycket i föreskrifterna för 90-konto.

Vad händer om en styrelseledamot eller en suppleant har betalningsanmärkningar?

En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmärkningar och/eller obetalda skatteskulder måste avgå ur styrelsen om organisationen ska kunna beviljas 90-konto eller bibehålla 90-kontot. Regeln om detta finns i 2 § femte stycket i föreskrifterna för 90-konto.

Vad kostar det att ansöka om 90-konto?

Att ansöka om 90-konto kostar ingenting. Om ansökan beviljas är uppläggningskostnaden 5 000 kr ex moms.

Vad kostar det för en 90-kontoinnehavare att ansöka om ytterligare ett eller flera 90-konton?

En ansökan av en befintlig 90-kontoinnehavare om ytterligare ett eller flera 90-konton kostar 1 000 kr ex moms i uppläggningskostnad. Årsavgiften påverkas inte av att 90-kontoinnehavaren har flera 90-konton.

För en sådan ansökan räcker det att skicka in blanketten för ansökan om att öppna 90-konto BG i valfri bank. Blanketten ska skrivas under för hand av firmatecknare och skickas in i original med posten.

Vad är det för skillnad mellan Svensk Insamlingskontrolls kontroll och länsstyrelsernas stiftelsetillsyn?

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alla insamlingsorganisationer med 90-konto oavsett om det är en ideell förening, ett trossamfund eller en stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser. Om en 90-kontoinnehavare inte följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter drar vi in 90-kontot.

Vad är ett 90-konto?

Det är ett sjusiffrigt PlusGirokonto och/eller Bankgironummer som inleds med 90. Det finns också 90 Swish-nummer med motsvarande nummer. Den insamlingsorganisation som uppfyller högt ställda krav kan av oss godkännas som 90-kontoinnehavare. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer.

Under rubriken 90-konto organisationer finns alla 90-kontoinnehavare och information om deras ändamål och nyckeltal som visar hur de använt insamlade medel. Under fliken Ge en gåva hittar man organisationens alla 90-konton PG och BG samt 90 Swish-nummer. Genom sökfunktionen kan man söka bland de olika ändamålsområdena.

 

Vad är årsavgiften för 90-konto?

Årsavgiften beräknas efter 0,055 % av organisationens totala verksamhetsintäkter för det senaste inrapporterade verksamhetsåret. Lägsta årsavgift är för närvarande 5 000 kr ex moms och högsta årsavgift är 60 000 kr ex moms. Det utgår ingen årsavgift utan endast en ansökningsavgift det första året. För en nyligen beviljad  90-kontoinnehavare blir årsavgiften år två också 5 000 kr ex moms. Se även under regler – årsavgift.

Vem står bakom Svensk Insamlingskontroll?

Våra huvudmän är Svenskt Näringsliv, de fackliga organisationerna LO, TCO samt Saco.

Vilka fördelar innebär det för en organisation att ha 90-konto?

Som 90-kontoinnehavare får organisationen rätt att använda vår logotyp i sin marknadsföring. 90-kontologotypen är en kvalitetsstämpel som är välkänd bland den svenska allmänheten sedan lång tid tillbaka. Den fungerar också som en dörröppnare för samarbeten med företag, myndigheter och andra organisationer som Radiohjälpen och Postkodlotteriet.

Genom den oberoende kontroll och granskning som Svensk Insamlingskontroll gör finns det en transparens kring hur insamlade medel används. Samma regelverk och anvisningar gäller för alla 90-kontoinnehavare. På vår hemsida kan allmänheten ta del av information om organisationens ändamål, hur mycket som samlas in och nyckeltal över hur medel använts. Denna öppenhet bidrar till att stärka allmänhetens förtroende för insamlingsorganisationer.

Vilka krav ställs på en kreditupplysning?

När en kreditupplysning skickas in till Svensk Insamlingskontroll får den inte vara äldre än fyra veckor. Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som har fått tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY att bedriva kreditupplysningsverksamhet. För lista på innehavare av kreditupplysningstillstånd, se IMY.se.

Svensk Insamlingskontroll kan, för organisationer som redan är 90-kontoinnehavare, mot en avgift hjälpa till med beställning av kreditupplysningar på styrelseledamöter och suppleanter. För närvarande är avgiften för detta 250 kr.

Vilka organisationer kan beviljas 90-konto?

Endast idella föreningar, trosamfund och stiftelser kan beviljas 90-konto. Organisationen måste ha sitt säte i Sverige. Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar kan således inte få 90-konto.

Vilken blankett ska jag använda vid förlängningsansökan?

Använd denna blankett vid ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto