Starta 90-konto

90-kontot är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgirokonto som inleds med 90. Det går också att koppla ett swishnummer till 90-kontot med motsvarende nummer. Enligt avtal med Svensk Insamlingskontroll granskas hela organisationens verksamhet och inte enbart de medel som kommer in via 90-kontot. Uppläggningsavgiften för ansökan om ett 90-konto uppgår till 5 000 kr ex.moms.

Vad krävs för att öppna ett 90-konto?

Bland annat krävs följande, för mer utförlig information se föreskrifterna för 90-konto.

  • Organisationen ska bedriva offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål
  • Endast ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund kan ansöka
  • Ändamålet ska vara så bestämt att det går att kontrollera
  • Styrelsen ska bestå av minst tre personer och ha en auktoriserad revisor
  • Budget
  • Verksamhetsplan

Se alla hjälporganisationer, organisationer med 90-kontor

Regler för 90-konto

För 90-kontoinnehavarnas insamlingsverksamhet gäller bl.a. att marknadsföringen ska vara etiskt och ekonomiskt försvarsbar och att informationen ska vara vederhäftig, att insamlingsverksamheten inte får belastas med oskäliga kostnader samt att inkomna medel ska användas för uppgivet ändamål eller efter givarens önskemål samt komma ändamålet tillgodo utan onödiga kostnader. Marknadsföringslagen (2008:486) principer ska vara vägledande vid bedömning av förhållandet mellan 90-kontoninnehavare och givare.

90-kontoinnehavaren ska varje år upprätta en årsredovisningen enligt regelverket K3. I förvaltningsberättelsen ska det finnas en redogörelse om hur ändamålet främjats och vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Högst 25% av totala intäkter får gå till insamling och administration och minst 75% av totala intäkter ska gå till ändamålet.

Se mer information om Plusgiro 90-konto

Se mer information om 90 Bankgironummer

Granskning och kontroll av organisationer med 90-konto

Svensk Insamlingskontroll utreder alltid klagomål på en 90-kontoinnehavare som kommit till vår kännedom. Detsamma gäller om Svensk Insamlingskontroll uppmärksammar material eller uppgifter på 90-kontoinnehavarens hemsida eller i dess marknadsföring eller på annat sätt som kan vara i strid med våra föreskrifter.

Vid en sådan utredning tar Svensk Insamlingskontroll kontakt med organisationen för att inhämta synpunkter och förklaringar rörande klagomålet som inkommit. Framkommer det vid denna dialog missförhållanden kan vi besluta om inspektion eller företa en särskild utredning.

Om det framkommer att 90-kontoinnehavaren bryter mot Svensk Insamlingskontroll föreskrifter kan organisationen  fråntas rätten att använda 90-kontot.

Varje år sker en ekonomisk granskning och analys av organisationens räkenskaper. Se vidare under fliken redovisning.

Vanliga frågor och svar:

Vad är ett 90-konto?

Det är ett sjusiffrigt PlusGirokonto och/eller bankgironummer som inleds med 90. Den insamlingsorganisation som uppfyller högt ställda krav kan av oss godkännas som 90-kontoinnehavare. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer.

Vad är det för skillnad mellan Svensk Insamlingskontrolls kontroll och länsstyrelsernas stiftelsetillsyn?

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alla insamlingsorganisationer med 90-konto oavsett om det är en ideell förening, ett trossamfund eller en stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser. Om en 90-kontoinnehavare inte följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter drar vi in 90-kontot.

Hur lång handläggningstid är det för ansökan om 90-konto?

Om ansökan är komplett  och den inte kommer in under semesterperiod är vår  handläggningstid upp till fyra veckor.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida.

Hur behandlar Svensk Insamlingskontroll personuppgifter?

Se vår integritetspolicy som finns under fliken regler, För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur länge dessa sparas.

Vilka organisationer kan beviljas 90-konto?

Endast idella föreningar, trosamfund och stiftelser kan beviljas 90-konto. Organisationen måste ha sitt säte i Sverige. Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar kan således inte få 90-konto.