90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll. Under fliken nyckeltal kan du få statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi.  Under fliken läs mer kan du se 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 417 Organisationer

 • A World of Friends
  90-konton
  Ideell förening
  Org nr: 814801-2324
  901232-9
  070-542 57 74

  Föreningen skall ägna sig åt internationellt hjälparbete där sådana behov föreligger. Arbetet inriktar sig på: barns välfärd, alfabetisering, mat och vattenförsörjning, näringskunskap och hygien, hälsovård och familjeplanering. Föreningen målsättning skall vara att befrämja: fred och förståelse mellan människor, demokratiska principer, jämlikhet mellan människor, jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors likaberättigande, tolerans för kulturella och religiösa olikheter.

  Verksam i:
  Afrika
  Asien
  Ändamål:
  Hjälpverksamhet
  Socialt arbete/Social verksamhet
  Utbildning
  Område:
  Barn
  Fadderverksamhet
  Föräldralösa barn
  Hjälp till självhjälp
  Mikrolån/Mikrokrediter
  Ungdom
  Vuxna
 • ABC - Aktiva insatser för människa och miljö
  90-konton
  Ideell förening
  Org nr: 845003-2175
  900743-6
  900-7436
  0739-547423

  Föreningen arbetar med internationellt utvecklingsarbete, folkbildning, miljöfrågor, genusfrågor, demokrati, mänskliga rättigheter, informationsspridning och opinionsbildning.

  Verksam i:
  Sverige
  Asien
  Ändamål:
  Demokrati och mänskliga rättigheter
  Information- och Opinionsbildning
  Kultur
  Miljö/Natur
  Socialt arbete/Social verksamhet
  Utbildning
  Område:
  Barn
  Hjälp till enskilda
  Hjälp till självhjälp
  Ungdom
  Volontärer
  Vuxna
 • Action Aid International Sweden
  90-konton
  Ideell förening
  Org nr: 802431-3044
  900083-7
  900098-5
  900264-3
  900-0837
  08-615 55 50
  www.actionaid.se

  Föreningen har bland annat till ändamål att stödja och främja ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen, att i varje del av världen främja lätttnaden för fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i länder med fattigdomsproblematik, att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen mot fattigdom. att tala för, påverka och driva kampanjer för ändamålet.

  Verksam i:
  Sverige
  Europa
  Afrika
  Asien
  Nordamerika
  Sydamerika
  Oceanien
  Globalt
  Ändamål:
  Demokrati och mänskliga rättigheter
  HIV/AIDS
  Hjälpverksamhet
  Information- och Opinionsbildning
  Samhällsuppbyggnad
  Utbildning
  Område:
  Barn
  Fadderverksamhet
  Föräldralösa barn
  Hjälp till självhjälp
  Katastrofhjälp
  Kvinnor
  Ungdom
  Vatten/Sanitets projekt
  Volontärer
  Vuxna
 • African Care & School
  90-konton
  Ideell förening
  Org nr: 802430-2922
  900-1371
  070-171 51 06

  Föreningen har till uppgift att förbättra undervisningen på gymnasieskolor och grundskolor i Tanzania, förbättra hälsovården i massajområdet i norra Tanzania, bidra med medel för fortbildning av medicinsk personal i ovan nämnda område, utbilda personal i ögonsjukvård i Juba i södra Sudan, initiera och bidra med medel för HIV/Aids information i Tanzania och Sudan, även på andra sätt bidra till att förbättra förhållandena för fattiga människor i områden där vi har verksamhet, sprida information i Sverige om föreningens arbete och förhållande i Östra Afrika.

  Verksam i:
  Afrika
  Ändamål:
  HIV/AIDS
  Hälsovård
  Utbildning
  Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  Barn
  Ungdom
  Vatten/Sanitets projekt
 • Afrikagrupperna
  90-konton
  Ideell förening
  Org nr: 802007-2446
  900337-7
  900133-0 (För OCR-inbetalningar)
  900-3377
  08-442 70 60

  Föreningens ändamål är att kvinnor och män i Afrika ska ha ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv, att verka för att Sveriges och EU:s politik leder till att länderna i Afrika ska ha makt att besluta i utvecklingspolitiska frågor och ha inflytande i globala institutioner, att kvinnor och män har möjlighet att försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

  Verksam i:
  Sverige
  Afrika
  Ändamål:
  Demokrati och mänskliga rättigheter
  HIV/AIDS
  Hållbar utveckling
  Information- och Opinionsbildning
  Miljö/Natur
  Samhällsuppbyggnad
  Område:
 • Al Sham Relief Välgörenhet
  90-konton
  Ideell förening
  Org nr: 802471-5685
  900537-2
  0704582503

  Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhet med särskild målsättning att hjälpa syriska barn i Turkiet genom att via mottagande organisation i Turkiet ge bistånd till barnens vårdnadshavare för att kunna köpa mat, kläder, medicin till barnen samt bidra till att organisation i Turkiet anordnar barnhem för föräldralösa barn. 

  Verksam i:
  Europa
  Asien
  Ändamål:
  Hjälpverksamhet
  Område:
  Barn
  Föräldralösa barn
 • ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund
  90-konton
  Ideell förening
  Org nr: 802452-4681
  900217-1
  900-2171
  070-6304455
  www.alef.org

  Föreningens vision är att genom utvecklingsinsatser bistå människor att  förbättra sina levnadsvillkor, hävda sina rättigheter, få tillträde till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma arenor och agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom. Föreningens ändamål är bl.a. att på olika ätt stödja utvecklingsinsatser som omfattar grundutbildning (alfabetisering) för vuxna och ungdomar, främst i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten består av experstöd,finansiering av projekt och påverkansarbete.

  Verksam i:
  Sverige
  Afrika
  Ändamål:
  Demokrati och mänskliga rättigheter
  Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  Hälsovård
  Information- och Opinionsbildning
  Kultur
  Miljö/Natur
  Utbildning
  Område:
  Förebyggande arbete
  Hjälp till självhjälp
  Jämställdhet
  Personalutveckling
  Ungdom
  Vuxna
 • Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer
  90-konton
  Stiftelse
  Org nr: 846001-3488
  900294-0
  040-664 44 00

  Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område, att där så kan ske på annat sätt själva vidtaga eller stödja åtgärder som avse att bekämpa sjukdomar av ifrågavarande slag.

  Verksam i:
  Sverige
  Ändamål:
  Cancer
  Forskning
  Område:
 • Amalgamskadefonden
  90-konton
  Stiftelse
  Org nr: 817602-9562
  900765-9
  900-7659
  018-15 55 00

  Stiftelsens ändamål är att ta fram kunskaper och metoder för att identifiera , förebygga och bekämpa skadeverkningar av tungmetaller från amalgam och/eller andra källor hos människor. Detta sker främst genom att initiera, stödja och samordna forskning och utveckling avseende dels nya undersöknings-, behandlings-, och omvårdnadsmetoder, dels nya tandfyllningmaterial. I samma syfte lämnar och stödjer stiftelsen information därom. stiftelsen kan även stödja andra åtgärder i amalgam- eller tungmetallskadades intresse, tex i form av direkta hjälpinsatser såväl nationellt som internationellt.

  Verksam i:
  Sverige
  Ändamål:
  Forskning
  Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  Verksamhet för sjuka
  Vuxna
 • Amnesty International, svenska sektionen
  90-konton
  Ideell förening
  Org nr: 802004-0401
  900400-3
  900072-0
  900-0720
  08-729 02 00
  www.amnesty.se

  Amnesty internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

  Verksam i:
  Sverige
  Europa
  Afrika
  Asien
  Nordamerika
  Sydamerika
  Oceanien
  Globalt
  Ändamål:
  Demokrati och mänskliga rättigheter
  Information- och Opinionsbildning
  Område: