30 januari, 2014
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsföreningen Kinondo Support har den 30 januari 2014 beviljats 90-konto PG 900368-2 och BG 900-3682.

Föreningen skall bidra till det välgörenhetsarbete som Kinondo Kwetu Trust Fund bedriver i Södra Kenya. Arbetet inriktar sig främst på den verksamhet som Kinondo Kwetu Clinic och Kinondo Primary School bedriver, samt att ge finansiellt stöd till medellösa elevers och studenters studier. Kinondo Kwetu Clinic drivs av Kinodo Kwetu Trust Fund och dess verksamhat inriktar sig främst på hälsovård och information, förlossningar, behandling av patienter med HIV och tuberkulos, bekämpning av malaria och barns välfärd. Kinindo Primary School är en statlig skola för klass 0-8. Fonden stödjer skolan genom att bistå med medel för att anställa extra lärare och till att förbättra skolmiljön.

 

21 januari, 2014
Nya 90-kontoinnehavare

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna har den 20 januari 2014 beviljats 90-konto PG 900370-8 och BG 900-3708.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell förening med uppgift att värna medlemmarnas intressen i frågor om sportfiske baserat på sunda ekologiska principer. Förbundets mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla. Förbundet har till uppgift att värna och vårda vattnen, verka för livskraftiga bestånd i friska vatten, sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet, värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av (över) exploatering, skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård, genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom samt initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård.

Insamlingsstiftelsen Njurfonden har den 2o januari 2014 beviljats 90-konto PG 900367-4 och BG 900-3674.

Stiftelsens ändamål ska vara att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt för information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

Solidaritetscenter har den 14 januari 2014 beviljats 90-konto PG 900369-0 och BG 900-3690.

Föreningens ändamål är att bistå behövande familjer och faderlösa barn i den tredje världen med finansiell och materiell hjälp. För att lyckas med detta ska föreningen genomföra olika sorters insamlingar och kunna skänka pengar, kläder, sjukvårdsmaterial, mat, mediciner och annat material som är nödvändigt för den behövande. Föreningen kommer att skänka bistånden genom egen personal eller andra hjälporgan. Föreningen kommer att sträva efter etablering av skolro, sjukhus/kliniker och utveckling av infrastruktur.

9 december, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien har den 9 december 2013 beviljats 90-konto PG 900338-5 och BG 900-3385.

Föreningens ändamål är att hjälpa barn och barnfamiljer i utsatta situationer, såsom svåra sjukdomar och fattigdom, samt instutioner som främjar barns hälsa och lärande.

25 november, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen för gatubarn i Nepal har den 14 oktober 2013 beviljats 90-konto PG 900365-8 och den 14 november 2013 beviljats 90-konto BG 900-3658.

Föreningens ändamål är att samla in pengar till att förbättra tillvaron för gatubarn i Nepal. Ett hus för gatubarn skall ge mat och kläder, att duscha och vila samt korttidsboende åt de mest skyddsbehövande barnen, huset ska ta emot både flickor och pojkar och på längre sikt ska också hem för långtidsboende skapas. Barnens hus ska också försöka ge möjligheter till ordnad skolgång och finansiera skolmaterial. Även sjukvårdsinsatser kan finansieras via barnens hus.

21 november, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Compassion Sverige har den 18 oktober 2013 beviljats 90-konto PG 900364-1 och den 13 november 2013 beviljats 90-konto BG 900-3641.

Föreningen Compassions syfte är i enlighet med Missionbefallningen är Compassion Sverige en förespråkare för barn och ska bistå barn i deras andliga, ekonomiska, sociala och fysiska utveckling och befrämja barns utveckling till ansvarsfulla kristna vuxna människor som kommer att vara kristna både i tro i handling, vara ansvarsfulla medlemmar av familj, kyrka, sitt sammhälle och land, försörja sig själva och dela med andra behövande, upprätthålla sitt eget fysiska välmående. Vidare är föreningens syfte att stödja, uppmuntra och underlätta spridningen av den kristna tron i världen, undsätta barn från fattigdom, lidande och nöd, inkluderande men inte uteslutande, generellt förebyggande av undernäring och sjukdom samt utbildning av barn.

22 oktober, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige har  den 14 oktober 2013 beviljats 90-konto PG 900363-3 och den 22 oktober 2013 beviljats 90-konto BG 900-3633.

Stiftelsens ändamål är att främja hälsa, men alltid med särskild betoning på att vidta eller främja åtgärder för att förebygga och bota blindhet, att främja utbildning av personer med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda, att förebygga och lindra fattigdomen bland människor med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda. Med blinda aves personer som är helt blinda, delvis eller periodvis är utan syn eller hotas av blindhet.

22 oktober, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå har den 20 september 2013 beviljats 90-konto PG 900358-3 och den 21 oktober 2013 beviljats 90-konto BG 900-3583.

Föreningens ändamål är att skapa resurser för bistånd samt att arbeta för en hållbar miljöutveckling genom tillvaratagande och återbruk av samhällets överflöd. Biståndet ska kanaliseras i enlighet med principen hjälp till självhjälp åt folkliga organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Sverige, där människor själva tagit upp kampen för en människovärdigare tillvaro och mot orsakerna till den nöd de tvingas leva i. Föreningen ska stödja opinionsbildning för ovanstående ändamål och motverka rasism och diskriminering.

14 oktober, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen för Fairtrade har den 19 september 2013 beviljats 90-konto PG 900349-2 och den 10 oktober 2013 beviljats 90-konto BG 900-3492.

Föreningens syfte är att förverkliga visionen om att det självklara valet för konsumenter ska vara en rättvis handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar fattigdom. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att öka konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade samt öka efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter. Föreningens vision är en rättvis handel där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som innebär att en produkt uppfyller Internationella Fairtrade-kriterier. Produktmärkningens syfte är att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utevcklingsländerna att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, att premier utbetalas till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, att barnarbete och diskriminireing motverkas, att demokrati och organisationsrätten främjas, att miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

7 oktober, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden har den 30 september 2013 beviljats 90-konto PG 900353-4 och 900360-9 samt BG 900-3609. Insamlingsstiftelens ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.

13 augusti, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

SAM-hjälp har den 11 juli 2013 beviljats 90-konto PG 900341-9 och den 8 augusti 2013 beviljats 90-konto BG 900-3419.

Föreningens syfte är att via insamlade medel, bidrag och varor för second Hand bedriva humanitär hjälpverksamhet på kristen grund i första hand i Europa.