Starta 90-konto

90-kontot är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgirokonto som inleds med 90. Det går också att koppla ett swishnummer till 90-kontot med motsvarende nummer. Enligt avtal med Svensk Insamlingskontroll granskas hela organisationens verksamhet och inte enbart de medel som kommer in via 90-kontot. Uppläggningsavgiften för ansökan om ett 90-konto uppgår till 5 000 kr.

 

Vad krävs för att öppna ett 90-konto?

  • Organisationen ska bedriva offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål
  • Endast ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund kan ansöka 
  • Ändamålet ska vara så bestämt att det går att kontrollera
  • Styrelsen ska bestå av minst tre personer och ha en auktoriserad revisor
  • Budget
  • Verksamhetsplan

 

Se alla hjälporganisationer, organisationer med 90-konto

 

Regler för 90-konto

För 90-kontoinnehavarnas insamlingsverksamhet gäller bl.a. att marknadsföringen ska vara etiskt och ekonomiskt försvarsbar och att informationen ska vara vederhäftig, att insamlingsverksamheten inte får belastas med oskäliga kostnader samt att inkomna medel ska användas för uppgivet ändamål eller efter givarens önskemål samt komma ändamålet tillgodo utan onödiga kostnader. Marknadsföringslagen (2008:486) principer ska vara vägledande vid bedömning av förhållandet mellan 90-kontoninnehavare och givare.

 

90-kontoinnehavaren ska varje år upprätta en årsredovisningen enligt regelverket K3. I förvaltningsberättelsen ska det finnas en redogörelse om hur ändamålet främjats och vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Högst 25% av totala intäkter får gå till insamling och administration och minst 75% av totala intäkter ska gå till ändamålet.

 

Se mer om vilka regler som gäller för 90-konto

Se mer information om Plusgiro 90-konto

 

Granskning och kontroll av organisationer med 90-konto

Svensk Insamlingskontroll utreder alltid klagomål på en 90-kontoinnehavare som kommit till vår kännedom. Detsamma gäller om Svensk Insamlingskontroll uppmärksammar material eller uppgifter på 90-kontoinnehavarens hemsida eller i dess markandsföring eller på annat sätt som kan vara i strid med våra föreskrifter.

 

Vid en sådan utredning tar Svensk Insamlingskontroll kontakt med organisationen för att inhämta synpunkter och förklaringar rörande klagomålet som inkommit. Framkommer det vid denna dialog missförhållanden kan vi besluta om inspektion eller företa en särskild utredning.

 

Om det framkommer att 90-kontoinnehavaren bryter mot Svensk Insamlingskontroll föreskrifter kan organisationen fråntas rätten att använda 90 -kontot.

 

Varje år sker en ekonomisk granskning och analys av organisationens räkenskaper. Se vidare under fliken redovisning.

 

Ansökan 90-konto

Kontrollera att ni uppfyller de krav som vi ställer innan ansökan, mer information finns i föreskrifter för 90-konto och anvisningar gällande 90-konto.  

Vanliga frågor

Hur lång handläggningstid är det för ansökan om 90-konto?

Om ansökan är komplett  och den inte kommer in under semesterperiod är vår  handläggningstid upp till fyra veckor.

Vad är det för skillnad mellan Svensk Insamlingskontrolls kontroll och länsstyrelsernas stiftelsetillsyn?

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alla insamlingsorganisationer med 90-konto oavsett om det är en ideell förening, ett trossamfund eller en stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser. Om...

Kan en organisation ha flera 90-konton?

En 90-kontoinnehavare kan ha flera 90-konton. Det vanligaste är att 90-kontoinnehavarna har ett PlusGirokonto och ett bankgirokonto. När 90-kontoinnehavaren har beviljats ett PlusGirokonto reserverar Svensk Insamlingskontroll alltid ett...

Måste även alla suppleanter skriva på ansökningsblanketten?

Ja, alla styrelseledamöter och suppleanter måste skriva på ansökan. Svensk Insamlingskontroll ingår ett avtal med alla ledamöter och suppleanter i styrelsen som innebär att dessa bl.a. lovar att följa våra föreskrifter och anvisningar. Svensk...

Vad kostar det att ansöka om 90-konto?

Att ansöka om 90-konto kostar ingenting. Om ansökan beviljas är uppläggningskostnaden 5 000 kr.

Vad kostar det för en 90-kontoinnehavare att ansöka om ytterligare ett eller flera 90-konton?

En ansökan av en befintlig 90-kontoinnehavare om ytterligare ett eller flera 90-konton kostar 1 000 kr i uppläggningskostnad. Årsavgiften påverkas inte av att 90-kontoinnehavaren har flera 90-konton.

Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt våra föreskrifter ska 90-kontoinnehavaren senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, skicka in kopia av följande handlingar: årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen och blanketterna...

Vilka krav ställs på en kreditupplysning?

En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som fått godkännande av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se...

Vad är årsavgiften för 90-konto?

Årsavgiften beräknas efter 0,060 % av organisationens totala verksamhetsintäkter för det senaste inrapporterade verksamhetsåret. Lägsta årsavgift är för närvarande 5 000 kr och högsta årsavgift är 60 000 kr. Det utgår ingen årsavgift utan endast...

Vad är ett 90-konto?

Det är ett sjusiffrigt PlusGirokonto och/eller bankgironummer som inleds med 90. Den insamlingsorganisation som uppfyller högt ställda krav kan av oss godkännas som 90-kontoinnehavare. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa...

Blanketter och ansökan för att starta 90 konto | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.