Aktuellt

4 Februari, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Gelinstiftelsen har den 4 februari 2021 beviljats 90-konto PG 900751-9 och 900-7519.

 

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med tyngdpunkten på transplantationsområdet och i första hand för projekt som bedrives i Väst-Sverige.

26 Januari, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Givande Hand har den 26 januari 2021 beviljats 90-konto PG 900749-3 och BG 900-7493.

 

Föreningens ändamål är att bedriva humanitärt bistånd i form av olika projekt. Detta sker via mottagarorganisationer i Libanon som Givande Hand har skrivit avtal med. Projekten kommer att vara varierande där vissa kommer vara akutinsatsbaserade medan andra kommer vara uppbyggnads-projekt. Hjälpen riktar sig främst till utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på följande ändamål: Att främja kvinnorättigheter och jämställdhet i Libanon, Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd/utbildning/sjukvård för behövande kvinnor i Libanon och deras familjer, Att hjälpa handikappade genom ekonomiskt stöd, Att hjälpa utsatta kvinnor och deras familjer till en bättre levnad, Att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar (särskilt socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar) i Libanon.

25 Januari, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Farmaceuter utan Gränser har den 25 januari 2021 beviljats 90-konto PG 900746-9 och BG 900-7469.

 

Föreningens ändamål är att arbeta för allas rätt till en god läkemedelsbehandling och hälsa såväl internationellt som inom Sverige. Föreningens arbete och engagemang ska ha huvudsaklig inriktning på förbättrad läkemedelsanvändning, läkemedelsförsörjning och/eller syfta till att öka kunskap om läkemedels roll i befrämjandet av olika aspekter av hälsa, vård och miljö. Föreningens arbete ska även syfta till att stärka farmaceutens yrkesroll nationellt och internationellt och bidra till att synliggöra hur yrkeskårens kompetens kan komma till nytta i olika läkemedelsfrågor. Det arbete som sker på projektbasis och är förlagt till utlandet bör utföras i samarbete med lokala partnerorganisationer, som ska vara delaktiga i projektets samtliga faser: planering, genomförande, framdrift, uppföljning och avrapportering. Projekten ska vara behovsdrivna efter lokala förutsättningar och lokal kunskap.

15 Januari, 2021

Brev ställt till organisationer och deras revisorer januari 2021

8 Januari, 2021

Avslutade 90-konton

Följande organisationer har på egen begäran den 4 januari 2021 avslutat sina 90-konton.

 

Insamlingsstiftelsen Bräcke Diakoni PG 900615-6, 900642-0, BG 900-6156, 900-6420 samt swish 9006156

Stiftelsen Zonny PG 900467-2, BG 900-4672 samt swish 9004672

Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad PG 900548-9, BG 900-5489

Out of Ashes PG 900613-1 samt swish 9006131

Project Playground Sverige PG 900473-0, 900520-8, BG 900-4730, 900-5208 samt swish 9004730

23 December, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Våga va' dig själv har den 23 december 2020 beviljats 90-konto PG 900739-4 och BG 900-7394.

 

Stiftelsens ändamål är att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att skapa & främja aktiviteter som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang som grund till ett stimulerande fritids och kulturliv. Nyckelord/ledstjärnor: Engagemang, Civilkurage, Empati, Glädje

16 December, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900723-8 och BG 900-7238.

 

Stiftelsen har till ändamål är att främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karakteristika och användning med hänsyn till såväl fysiska och medicinska som psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga aspekter. Den ska, genom insamling av medel från allmänheten och andra och med beaktande av synpunkter från ett vetenskapligt råd, förmedla ekonomiska bidrag till institutioner och personer som bedriver forskning inom dessa områden.

16 December, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900734-5 och BG 900-7345.

 

Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

16 December, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Kväkarhjälpen har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900735-2 och BG 900-7352.  

 

Föreningens ändamål är att bidra till fred, försoning och demokratiutveckling. Detta sker genom stöd till internationell biståndsverksamhet i form av utvecklingssamarbete och direkt stöd till kväkarledda och kväkarinspirerade projekt. Insatser sker med respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde och består främst av utbildning och hjälp till självhjälp.

25 November, 2020

Varning för försök till telefonbedrägeri!

Svensk Insamlingskontroll varnar för att en person säger sig ringa på uppdrag av oss för att kontrollera att frågor vad gäller organisationernas IT. Det är bluff och kan vara försök till bedrägeri.

 

Polisen ger följande råd för att skydda sig mot telefonbedrägerier:

  • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
  • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
  • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
  • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
  • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.