Aktuellt

27 Maj, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar har den 26 maj 2020 beviljats 90-konto PG 900703-0 och BG 900-7030.

Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning, som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Lund. Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare stöd till sådan forskning framstår som mindre angelägen, ska stöd kunna lämnas till annan medicinsk forskning av högre angelägenhetsgrad. Under begreppet forskning inbegripes såväl egentligt forskningsarbete som studier i anslutning därtill och anskaffande av forskningsutrustning.

19 Maj, 2020

Avslutade 90-konton

Gåvan Sverige har på egen begäran den 18 maj 2020 avslutat sina 90-konton PG 900675-0
 och BG 900-6750.
 

27 April, 2020

Avslutade 90-konton

Flickors utbildning i Kamerun har på egen begäran den 27 april 2020 avslutat sina 90-konton PG 900280-9
 och BG 900-2809
 

15 April, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté har den 15 april 2020 beviljats 90-konto PG 900694-1 och BG 900-6941.

 

Förbundet har till uppgift att främja, organisera och administrera idrott för personer med funktionsnedsättning tillhörande det egna förbundet samt främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i stort. Det ska ske på sådant sätt att verksamheten står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

 

Förbundet har även till uppgift att:

·         Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

·         Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.

·         Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.

·         Efter uppdrag av övriga SF med verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning främja, utveckla och samordna parasportverksamheten inom idrottsrörelsen samt handha för den svenska parasporten gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.

·         Företräda förbundet inom och utom landet.

·         Efter uppdrag av övriga paralympiska specialidrottsförbund (PSF) utgöra den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor och i relation till internationella paralympiska kommittén och dess internationella medlemsförbund.

 

Förbundet med föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

3 April, 2020

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer april 2020

17 Mars, 2020

Angående rapporteringen till Svensk Insamlingskontroll

Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus får vi många frågor från organisationer som undrar hur vi ställer oss till att årsmötet skjuts upp för att minska risken för smitta. Den ekonomiska rapporteringen till oss är inte beroende av att årsmötet har antagit årsredovisningen och beviljat styrelsen ansvarsfrihet. Frågan om när årsmöte ska hållas är något som regleras i organisationens egna stadgar och bör diskuteras med revisorn.

 

Vi får också frågor om årsredovisningen kan signeras digitalt och om styrelsemöten kan hållas via Skype, Teams eller liknande. Vi godkänner liksom Bolagsverket elektronisk signering av årsredovisningar och protokoll. Vi ser positivt på att man kan hitta digitala lösningar för att genomföra möten.

 

Rapportpaketet kan skickas in digitalt till redovisning@insamlingskontroll.se

5 Februari, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige har beviljts 90-konto PG 900689-1 och BG 900-6891 samt Swish 9006891.

Föreningens ändamål som är att främja en mer medveten konsumtion genom att verka för fördjupad kunskap om konsumtionens villkor och effekt på natur och människa. Vi vill att konsumtion i mycket högre grad ska bli ett medvetet val och inte ske av bara farten, utan tanke på konsekvenser. Därför kommer MKS arbeta för att underlätta för konsumenten att ta mer genomtänkta konsumtionsbeslut med hänsyn till miljö, rättvisa och hälsa. Vi vill helt enkelt att det ska bli lättare och intressantare att vara en fullt medveten konsument.

4 Februari, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen Do Good Now har beviljats 90-konto PG 900687-5 och BG 900-6875.

Föreningens ändamål är att verka för mänskliga rättigheter och motverka fattigdom, människohandel för tvångsprostitution samt övrig människohandel. Genom fundraisingaktiviteter vill föreningen ekonomiskt stödja projekt som arbetar för mänskliga rättigheter och genom informationsspridning skapa medvetenhet om människohandel för prostitution, så kallad ”sex trafficking”. Föreningen arbetar med transithem för utsatta barn i Nepal.

16 Januari, 2020

Insamlingar med anledning av skogsbränderna i Australien

Svensk Insamlingskontroll informerar om vad man ska tänka på vid insamlingar med anledning av bränderna i Australien. 

16 Januari, 2020

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer januari 2020