Svensk Insamlingskontrolls statistik över insamlade gåvor

Statistiken bygger på de standardiserade redovisningar, som respektive 90-konto organisation årligen ska rapportera in till Svensk Insamlingskontroll det så kallade rapportpaketet. Organisationerna ska till oss klassificera hur gåvor och bidrag har erhållits, exempelvis från privatpersoner, företag och andra organisationer eller myndigheter. Med hjälp av detta kan vi analysera och redovisa vartifrån intäkterna erhållits, göra jämförelser mellan olika ändamål och visa på förändringar över tid. För vår beräkning av nyckeltal, exempelvis ändamålsandel och effktivitet så ska även kostnaden fördelas och redovisas om hur den använts, hur mycket som har utbetaltas till ändamålet, hur stor del som har använts för insamling och administration. 
 

Statistik över insamlingen i siffror

Organisationernas rapportering kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll innan statistiken över insamlingsåret publiceras. Här finns årets sammanställda statistik redovisat med flerårsöversikt över de totala intäkterna, gåvor från privatpersoner, företag organisationer och bidrag från myndigheter samt nyckeltalen för ändamålsuppfyllelse och administrationskostnader. Statistik finns sammanställd över de största organisationeras intäktsutveckling avvseende gåvor från privatpersoner och de totala intäkterna.

 

Nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt över statistiken

I nyckeltalsdigram med flerårsöversikt (10 år) redovisas hur stor andel av de årliga intäkterna som använts till organisationernas ändamål och hur mycket som gått till insamlings- och administrationskostnader. Statistik över nyckeltalen finns också redovisade per givarkategori och per ändamålsområde samt inom vilka områden man bedriver verksamhet, Sverige eller utomlands.

 

Organisationernas individuella nyckeltal (3 års genomsnitt)

Under fliken 90-konto finns statistiska uppgifter för respektive organisations utfall avseende totala intäkter (gåvor/bidrag), eget kapital samt ett treårsgenomsnitt av nyckeltalen administrationskostnad och ändamålsuppfyllelse.

 

För mer information finns sammanställd statistik över de senaste insamlingsåret/åren, diagram med flerårsöversikt mm. och statistik på engelska att ta del av nedan: