Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter

070-551 68 14 www.mrfonden.se info@humanrights.se

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetet för de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av 1948; den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av 1966; Konventionen om barnets rättigheter av 1889 samt de övriga överenskommelser och protokoll rörande mänskliga rättigheter och humanitär rätt som antagits i internationella och mellanstatliga fora.

För fullföljandet av ovanstående ändamål ska stiftelsen verka genom att: stödja enskilda och organisationer som arbetar för att värna om mänskliga fri- och rättigheter i alla delar av världen, arbeta för en bred upplysning och information om de mänskliga rättigheterna i Sverige och utomlands, bedriva och främja studier om de mänskliga rättigheternas utveckling, bedriva och stödja utbildning kring de mänskliga rättigheterna och  utdela bidrag till enskilda och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i olika delar av världen samt finansiera egna initiativ till verksamhet inom området mänskliga rättigheter.

Ge en gåva

BG:
900-8699

Org nr:
802016-0654

90-konto sedan:
2024