Regler för 90-konto

Föreskrifter

Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutar om föreskrifter för 90-kontoinnehavaren. Av förskrifterna framgår de regler som 90-kontoinnehavaren har att följa.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer som ansvarar för organisationens verksamhet, som bl.a innebär att organisationens medel används för det avsedda ändamålet utan oskäliga kostnader. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter.

Revisor

Organisationen ska ha minst en av Revisorsinspektionen auktoriserad revisor. Revisorn ska bl.a granska hur organisationen följer sina stadgar och främjar sitt ändamål. Hur revisorn ska granska organisationen framgår av våra särskilda anvisningar för revisorer.

Policys

Svensk Insamlingskontroll följer reglerna i personuppgiftslagen (1998:204), se vår policy angående personuppgiftslagen. Eftersom Svensk Insamlingskontroll  är en ideell förening står vi inte under offentlighetsprincip vilket innebär att vi inte lämnar ut några handlingar, se vår sekretesspolicy.

Årsavgift

Alla organisationer med 90-konto betalar en årsavgift. Svensk Insamlingskontrolls styrelse faställer varje år avgiften som beräknas på organisationens totala verksamhetsintäkter.

 

Dokumenten finns även på engelska under fliken applications på engelska sidan.