Redovisning och rapportering

Enligt föreskrifterna är samtliga organisationer med 90-konto skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen/ÅRL, samt att tillämpa regelverket K3. Anledning till vårt krav att tillämpa K3 är att i förvaltningsberättelsen ska det redogöras för om hur ändamålet främjats och vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Organisationens bokföringsskyldighet ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed i övrigt. Svensk Insamlingskontroll kräver också att särskilda blanketter för resultaträkning och nyckeltalsutfall årligen ska upprättas med bifogade förklaringar när man avviker från våra nyckeltalskrav. Blanketterna är utformade för att kunna utföra en effektiv granskning av samtliga organisationer. På grundval av rapportpaketet kan organisationens verksamhet analyseras och nyckeltalsutfallen ligger tillgrund för utvärdering om organisationens ändamålsuppfyllelse och administrationskostnader. Anvisningar till rapportpaketet och blanketter för aktuellt år finns att hämta nedan.

 

Vilka handlingar ska årligen skickas in enligt rapportpaketet?

 

  • Kopia av signerad årsredovisning och, om organisationen är ett moderföretag, även koncernredovisning
  • Kopia av revisionsberättelsen
  • Kopia av revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen för räkenskapsåret
  • Original av blanketterna för resultat- och balansräkning samt nyckletal och notförklaringar
  • Original av revisorns bestyrkanderapport avseende blanketterna
  • Blanketten mottagande organisationer

 

Granskning och kontroll

 

Svensk Insamlingskontrolls granskning bygger på att 90-kontoinnehavaren årligen skickar in handlingar, se anvisningarna till rapportpaketet. Det är med utgångspunkt från dessa handlingar som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har använts för organinsationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.

Att vi förutom årsredovisning och andra handlingar även kräver att särskilda blanketter ska upprättas möjligör en effektiv granskning och ger ett statistiskt och enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls granskning av samtliga 90-kontoinnehavare. Förteckningen mottagande organisationer utgör underlag för att kontrollera hur organisationerna säkerställer att de medel som utbetalats används utan oskäliga kostnader för att främja avsett ändamål, se anvisningar till blanketten mottagande organisationer.
Övriga dokument som på vår begäran kan begäras in från organisation är delårsrapport, budget och handlingsplan. Blanketter för budget och delårsrapport samt anvisningar till dessa finns att hämta nedan.
(Mall till bestyrkanderapport helår finns att hämta nedan, skrivningen ska anpassas vid bestyrkande av delårsrapport).

 

Nyckeltal

 

På grundval av siffrorna och nyckeltalen i blankett kan Svensk Insamlingskontroll kontrollera att organisationens insamlade medel uppfyller ändamålskravet, att minst 75 % går till ändamålet och att administrationskostnaderna inte överstiger 25 %. Det årliga rapportpaketet används för att bedöma och analysera de beräknade nyckeltalen som också publiceras för respektive organisation på vår hemsida under fliken 90-konto. Vid eventuella nyckeltalsavikelser skall organisationen till oss beskriva detta i notförklaring, dokumentera och förklara anledning till detta. Uppföljning sker alltid med organisation vid nyckeltalsavvikelser. 

 

Vanliga frågor:

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska kopia av årsredovisning och revisionsberättelse, original av de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, original av revisorns bestyrkanderapport och kopia av PM avseende iakttagelser vid revisionen lämnas in inom fem månader efter räkenskapsårets slut. Vid en för sent inlämnad redovisning debiteras 90-kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.

Under fliken redovisning finns ett förslag till revisorns bestyrkanderapport till Svensk Insamlingskontrolls blanketter för resultat- och balansräkning, de finansiella rapporterna till rapportpaketet.

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida. Stiftelser ska också skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen där den kan begäras ut.