Redovisning och rapportering

Enligt föreskrifterna är samtliga organisationer med 90-konto skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen/ÅRL, samt att tillämpa regelverket K3. En anledning till vårt krav att tillämpa K3 är, att i förvaltningsberättelsen ska det redogöras för hur ändamålet främjats samt redovisa vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Organisationens bokföringsskyldighet ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed i övrigt.

 

Svensk Insamlingskontroll kräver också att särskilda blanketter för resultaträkning och nyckeltal årligen ska upprättas. Blanketterna är utformade för att ge ett enhetligt underlag som medför att vi kan utföra en effektiv granskning och analys av samtliga organisationer. Rapportpaketet analyseras och nyckeltalsutfallen ligger bland annat tillgrund för utvärdering om organisationens ändamålsuppfyllelse och administrationskostnader. Anvisningar till rapportpaketet och blanketter för aktuellt år finns att hämta nedan.

 

Vilka handlingar ska årligen skickas in enligt rapportpaketet?
 

Organisationen ska snarast möjligt efter räkenskapsårets slut, dock senast fem månader därefter skicka in kopia av följande handlingar;

 

  • Signerad årsredovisning och eventuell koncernredovisning
  • Revisionsberättelsen
  • Revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen eller motsvarande form av rapportering till organisation
  • Signerade blanketter för resultaträkning och nyckeltal samt notförklaringar enligt anvisningar till rapportpaketet
  • Blanketten mottagande organisationer
     

För information om hur handlingarna kan skickas in till oss, se anvisningarna till rapportpaketet.
 

Vår granskning och kontroll

 

Det är med utgångspunkt från rapportpaketet som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har använts för organisationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.

 

Att vi förutom årsredovisning och andra handlingar även kräver att särskilda blanketter ska upprättas möjligör en effektiv granskning och ger ett statistiskt och enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls vid granskning av samtliga 90-kontoinnehavare. Förteckningen mottagande organisationer utgör underlag för att kontrollera hur organisationerna säkerställer att de medel som utbetalats används för att främja avsett ändamål, se anvisningar till blanketten mottagande organisationer.
Övriga dokument som kan begäras in från organisation är delårsrapport, budget och handlingsplan. Blanketter för budget och delårsrapport samt anvisningar till dessa finns att hämta nedan.

 

Nyckeltalskrav

 

Det årliga rapportpaketet används bland annat till för att bedöma och analysera de beräknade nyckeltalen för ändamålsandel och administration/effektivitet, det genomsnittliga nyckeltalet (3 år) för respektive organisation publiceras på vår hemsida under fliken 90-konto. Kravet är att minst 75% av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och att högst 25% får användas till insamlings- och administrationskostnader, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vid eventuella nyckeltalsavikelser skall organisationen till oss beskriva detta i notförklaring, dokumentera och förklara anledning till detta. Uppföljning sker alltid med organisation vid nyckeltalsavvikelser. 

 

Vanliga frågor:

Enligt våra föreskrifter ska 90-kontoinnehavaren senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, skicka in kopia av följande handlingar: årsredovisning, revisionsberättelse, blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningarna till rapportpaketet, revisorns bestyrkanderapport och revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen. Vid en för sent inlämnad redovisning debiteras 90-kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida.

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av juni månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaderna augusti till oktober. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras på vår hemsida under fliken 90-konto efter att granskningen har slutförts.

Den ökade risken för smittspridning av coronavirus leder till att årsmöten inte kan hållas i tid och behöver skjutas upp. Den ekonomiska rapporteringen till Svensk Insamlingskontroll är inte beroende av att årsmötet har antagit årsredovisningen och beviljat styrelsen ansvarsfrihet. Frågan om när årsmöte ska hållas är något som regleras i organisationens egna stadgar och bör diskuteras med revisorn.

 

Årsredovisning och protokoll kan signeras elektroniskt. Vi ser positivt på att man kan hitta digitala lösningar via Skype, Teams eller liknande för att genomföra möten.

 

Rapportpaketet kan skickas in digitalt till redovisning@insamlingskontroll.se