Om Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Våra huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer - LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Föreningen leds av en styrelse där varje huvudman uteser en ledamot och en ersättare. Ledamöterna utser en ordförande som ska vara lagfaren och erfaren i domarvärv, och väljer inom sig, en vice ordförande. Svensk insamlingskontrolls kanslichef ingår i styrelsen.

De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanteroch firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.

 

Svensk Insamlingskontrolls syfte

Vårt syfte är att verka för att offentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Vi beslutar om föreskrifter och är behjälpliga med råd och anvisningar för innehavare av 90-konto. Våra föreskrifter och anvisningar för 90-konto ska följas av alla organisationer som vi godkänt som 90-kontoinnehavare. Vi ger allmänheten information om de organisationer som har 90-konto.

 

 

90-kontots historia

Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen).

Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. År 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde få ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro.  Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.
 

Sedan år 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna - TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre - angående abonnemang av "premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 - 72 999". Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas  endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.

 

Internationell verksamhet

Flera 90-kontoinnehavare överför sina samlade medel till olika mottagare utomlands. Vi kontrollerar så långt möjligt att medlen verkligen kommer i rätta händer. Vi samarbetar internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO – International Committee on Fundraising Organizations.

site: www.icfo.org
E-post: contact@icfo.org

 

FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Ett antal 90-kontoinnehavare är medlemmar i branchorganisationen FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.
www.frii.se