Redovisning och rapportering

Enligt föreskrifterna är samtliga organisationer med 90-konto skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen/ÅRL, samt att tillämpa regelverket K3. En anledning till vårt krav att tillämpa K3 är att, i förvaltningsberättelsen ska det redogöras för hur ändamålet främjats samt redovisa vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Organisationens bokföringsskyldighet ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed i övrigt.

 

Svensk Insamlingskontroll kräver också att särskilda blanketter för resultaträkning och nyckeltal årligen ska upprättas. Blanketterna är utformade för att ge ett enhetligt underlag som medför att vi kan utföra en snabb och effektiv granskning av samtliga organisationer. Rapportpaketet analyseras och nyckeltalsutfallen ligger bland annat tillgrund för utvärdering om organisationens ändamålsuppfyllelse och administrationskostnader. Anvisningar till rapportpaketet och blanketter för aktuellt år finns att hämta nedan.

 

Vilka handlingar ska årligen skickas in enligt rapportpaketet?
 

Organisationerna ska senast fem månader efter avslutat räkenskapsår skicka kopia av följande handlingar;

 

  • Signerad årsredovisning och, om organisationen är ett moderföretag, även koncernredovisning
  • Revisionsberättelsen
  • Revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen för räkenskapsåret
  • Blanketterna för resultat och nyckeltal enligt anvisningar till rapportpaketet samt notförklaringar till nyckeltalsavvikelser
  • Revisorns bestyrkanderapport avseende blanketterna resultat och nyckeltal
  • Blanketten mottagande organisationer

 

Granskning och kontroll

 

Det är med utgångspunkt från rapportpaketet som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har använts för organisationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.

 

Att vi förutom årsredovisning och andra handlingar även kräver att särskilda blanketter ska upprättas möjligör en effektiv granskning och ger ett statistiskt och enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls vid granskning av samtliga 90-kontoinnehavare. Förteckningen mottagande organisationer utgör underlag för att kontrollera hur organisationerna säkerställer att de medel som utbetalats används för att främja avsett ändamål, se anvisningar till blanketten mottagande organisationer.
Övriga dokument som kan begäras in från organisation är delårsrapport, budget och handlingsplan. Blanketter för budget och delårsrapport samt anvisningar till dessa finns att hämta nedan.
Mall till bestyrkanderapport helår finns att hämta nedan, skrivningen ska anpassas vid bestyrkande av delårsrapport.

 

Nyckeltal

 

Det årliga rapportpaketet används för att bedöma och analysera de beräknade nyckeltalen som också publiceras för respektive organisation på vår hemsida under fliken 90-konto. Kravet är att minst 75% av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och att högst 25% får användas till insamlings- och administrationskostnader, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vid eventuella nyckeltalsavikelser skall organisationen till oss beskriva detta i notförklaring, dokumentera och förklara anledning till detta. Uppföljning sker alltid med organisation vid nyckeltalsavvikelser.