Redovisning och rapportering

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter är samtliga organisationer med 90-konto skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (ÅRL), samt att tillämpa regelverket K3. Organisationens bokföringsskyldighet ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed i övrigt. En anledning till vårt krav att tillämpa K3 är, att i förvaltningsberättelsen ska det finnas en utförligt redogöras om hur ändamålet främjats under året, beskriva måluppfyllelse samt redovisa vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Mer information om hur man mäter och rapporterar effekt hittar man hos Effektfullt.

 

Svensk Insamlingskontroll har också som krav, att ett rapportpaket årligen ska upprättas där organisationen ska redovisa och upprätta en rapport om hur årets intäkter har utvecklats, hur ändamålet uppfyllts och hur effektivt man bedrivit sin administration med nyckeltalsutfall. Rapporten och redovisningen till oss är utformade för att ge ett enhetligt underlag som medför att vi kan utföra en effektiv granskning och analys av samtliga organisationers verksamhet. 

  • Anvisningar till rapportpaketet och blanketter för aktuellt år finns att hämta nedan som bifogade dokument.

 

Vilka handlingar ska årligen skickas in enligt rapportpaketet?
 

Organisationen ska snarast möjligt efter räkenskapsårets slut, dock senast fem månader därefter skicka in följande handlingar till Svensk Insamlingskontroll;

 

  • Signerad årsredovisning och eventuell koncernredovisning
  • Revisionsberättelsen
  • Revisorns PM eller annan rapport över den interna kontrollen avseende iakttagelser vid revisionen för räkenskapsåret
  • Signerade blanketter för resultaträkning och nyckeltal med förklaringar till not avvikelser enligt anvisningar till rapportpaketet
  • Blanketten mottagande organisationer i förekommande fall
     

För information om hur handlingarna kan skickas in till oss, se anvisningarna till rapportpaketet.
 

Vår granskning och kontroll av organisationens inlämnade rapportpaket

 

Det är med utgångspunkt från rapportpaketet som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har använts för organisationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.

 

Att vi förutom årsredovisning och andra handlingar även kräver att rapportpaketet ska upprättas möjligör en effektiv granskning och ger ett statistiskt och enhetligt underlag för Svensk Insamlingskontrolls analys av samtliga 90-kontoinnehavare. Förteckningen mottagande organisationer utgör ett underlag för att kontrollera hur organisationerna säkerställer att de medel som utbetalats används för att främja avsett ändamål, se vidare anvisningar till blanketten mottagande organisationer.
Övriga rapporter som kan begäras in av organisation under ett verksamhetsår är handlingsplan, lägesrapport, delårsrapport och budget.

  • Blanketter för budget och delårsrapport samt anvisningar till dessa finns att hämta nedan som bifogade dokument.

 

Nyckeltalskrav

 

Rapportpaketet som organisationerna årligen ska skicka in till Svensk Insamlingskontroll används bland annat till för att bedöma och analysera de beräknade nyckeltalen för ändamålsandel och administration. Det är ett genomsnittligt nyckeltalsutfallet (3 år) som publiceras för respektive organisation på vår hemsida under fliken 90-konto. Kravet är att minst 75% av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och att högst 25% får användas till insamlings- och administrationskostnader, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vid nyckeltalsavikelse ska organisationen alltid bifoga en skriftlig förklara till anledning.