Statistik

Sammanställning över insamlingen av gåvor och bidrag i Sverige

Statistiken bygger på de standardiserade redovisningar, (enligt rapportpaketet) som respektive 90-konto organisation årligen ska lämna in till Svensk Insamlingskontroll. Organisationerna ska där klassificera hur gåvor och bidrag erhållits, exempelvis från privatpersoner, företag och andra organisationer eller myndigheter. Med hjälp av detta kan vi analysera och redovisa vartifrån intäkterna erhållits, göra jämförelser mellan olika ändamål och visa på förändringar över tid. För beräkning av nyckeltal skall också kostnaden fördelas och redovisas om hur den använts, exempelvis hur mycket som har utbetaltas till ändamålet, hur stor del som har använts för insamling och administration under året. 
 

Statistik över insamlingen i siffror

Organisationernas rapportering kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll varje år innan statistiken över insamlingsåret publiceras. Här finns årets sammanställda statistik redovisat med flerårsöversikt över de totala intäkterna, gåvor från allmänheten och företag, bidrag från myndigheter och organisationer samt ändamåls- och administrationskostnads nyckeltalet. Statistik finns sammanställd över de största organisationeras intäktsutveckling avvseende gåvor från privatpersoner och de totala intäkterna.

Nyckeltalsdiagram

I nyckeltalsdigram med flerårsöversikt (10 år) redovisas hur stor andel av de årliga intäkterna som använts till organisationernas ändamål och hur mycket som gått till insamlings- och administrationskostnader. Statistik över nyckeltalen finns också redovisade per givarkategori och per ändamålsområde samt inom vilka områden man bedriver verksamhet, Sverige eller utomlands.

 

Organisationernas individuella nyckeltal finns

Under fliken 90-konto. Där redovisas årligen statistiska uppgifter för respektive organisations utfall avseende totala intäkter (gåvor/bidrag), eget kapital och nyckeltalen administrationskostnad och ändamålsuppfyllelse.
 

 

Nedan finns också statistik och diagram på engelska

 

Bifogade dokument: