Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening  som
- beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav,
- gör årliga kontroller av alla med 90-konton och
- säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité.

Vad är ett 90-konto

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som vi godkänt. Vår logotyp ska användas av organisationer som har 90-konto vid sådana insamlingar, vilket ska göra det lättare för allmänheten att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel.

Observera att konton som börjar på 91,92 osv. är inte 90-konton. Tro därför inte på argument att konton som börjar på 90 har tagit slut.

 Svensk Insamlingskontroll står på givarnas sida

Det är givarens intressen som vi bevakar. Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur penninginsamlingar bland allmänheten ska gå till. De flesta insamlingar är seriösa, men det finns också mindre seriösa.

 Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och vår logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Du ska som givare aldrig känna dig lurad. Om du har frågor om eller klagomål på en organisation som har 90-konto tveka då inte att kontakta oss.

 Om Svensk Insamlingskontroll

Våra huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO samt Svenskt Näringsliv.

Föreningen leds av en styrelse, där varje huvudman utser en ledamot och ersättare. Ledamöterna utser en ordförande, som ska vara lagfaren och erfaren i domarvärv, och väljer inom sig, en vice ordförande. Svensk Insamlingskontrolls kanslichef ingår i styrelsen.

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Vi meddelar föreskrifter och anvisningar för innehavare av 90-konto samt är behjälplig med råd.

Våra föreskrifter och anvisningar för 90-konto ska följas av alla organisationer som vi godkänt som 90-kontoinnehavare.

Vi ger allmänheten information om de organisationer som har 90-konto.

 Krav för att bli godkänd som 90-kontoinnehavare

Vi ställer höga krav på de organisationer som ansöker om att bli godkända som innehavare av 90-konto:

  • Organisationen måste ha sitt säte i Sverige.
  • Ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att kontrollera.
  • Verksamheten ska ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer som inte får ha betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder.
  • Organisationen måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor, s.k. kontorevisor.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för de organisationer som innehar 90-konton se föreskrifter för 90-konto under fliken regler. Vill du läsa mer om 90-konto och hur vår granskning går till, se bifogad beskrivning. 

 Internationell verksamhet

Flera 90-kontoinnehavare överför sina samlade medel till olika mottagare utomlands. Vi kontrollerar så långt möjligt att medlen verkligen kommer i rätta händer. Vi samarbetar internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO – International Committee on Fundraising Organizations.

site: www.icfo.org
E-post: a.kemps@cbf.nl
Blog: Perspectives of Charity Monitoring

 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Ett antal 90-kontoinnehavare är medlemmar i branchorganisationen FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.
www.frii.se

Banner image: