Starta 90-konto

90-kontot är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgirokonto som inleds med 90. Det går också att koppla ett swishnummer till 90-kontot med motsvarende nummer. Enligt avtal med Svensk Insamlingskontroll granskas hela organisationens verksamhet och inte enbart de medel som kommer in via 90-kontot. Uppläggningsavgiften för ansökan om ett 90-konto uppgår till 5 000 kr.

 

Vad krävs för att öppna ett 90-konto?

  • Organisationen ska bedriva offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål
  • Endast ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund kan ansöka 
  • Ändamålet ska vara så bestämt att det går att kontrollera
  • Styrelsen ska bestå av minst tre personer och ha en auktoriserad revisor
  • Budget
  • Verksamhetsplan

 

Se alla hjälporganisationer, organisationer med 90-konto

 

Regler för 90-konto

För 90-kontoinnehavarnas insamlingsverksamhet gäller bl.a. att marknadsföringen ska vara etiskt och ekonomiskt försvarsbar och att informationen ska vara vederhäftig, att insamlingsverksamheten inte får belastas med oskäliga kostnader samt att inkomna medel ska användas för uppgivet ändamål eller efter givarens önskemål samt komma ändamålet tillgodo utan onödiga kostnader. Marknadsföringslagen (2008:486) principer ska vara vägledande vid bedömning av förhållandet mellan 90-kontoninnehavare och givare.

 

90-kontoinnehavaren ska varje år upprätta en årsredovisningen enligt regelverket K3. I förvaltningsberättelsen ska det finnas en redogörelse om hur ändamålet främjats och vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet. Högst 25% av totala intäkter får gå till insamling och administration och minst 75% av totala intäkter ska gå till ändamålet.

 

Se mer om vilka regler som gäller för 90-konto

Se mer information om Plusgiro 90-konto

 

Granskning och kontroll av organisationer med 90-konto

Svensk Insamlingskontroll utreder alltid klagomål på en 90-kontoinnehavare som kommit till vår kännedom. Detsamma gäller om Svensk Insamlingskontroll uppmärksammar material eller uppgifter på 90-kontoinnehavarens hemsida eller i dess markandsföring eller på annat sätt som kan vara i strid med våra föreskrifter.

 

Vid en sådan utredning tar Svensk Insamlingskontroll kontakt med organisationen för att inhämta synpunkter och förklaringar rörande klagomålet som inkommit. Framkommer det vid denna dialog missförhållanden kan vi besluta om inspektion eller företa en särskild utredning.

 

Om det framkommer att 90-kontoinnehavaren bryter mot Svensk Insamlingskontroll föreskrifter kan organisationen fråntas rätten att använda 90 -kontot.

 

Varje år sker en ekonomisk granskning och analys av organisationens räkenskaper. Se vidare under fliken redovisning.

 

Ansökan 90-konto

Kontrollera att ni uppfyller de krav som vi ställer innan ansökan, mer information finns i föreskrifter för 90-konto och anvisningar gällande 90-konto.