Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Virus- och pandemifonden - Svenska Sällskapet för Virologi
  Ideell förening
  Org nr: 802449-7073
  90-konto sedan: 2021
  900748-5
  900-7485
  9007485
  Sms: 

  Virman*belopp* till 72980

  Välj mellan beloppen 100, 300 och 500 kr.

  T ex. VIRMAN300 för att skänka 300 kr

  Telefon: 070-548 84 40

  Föreningens ändamål är att bekämpa virusorsakade infektioner och förhindra framtida virusorsakade pandemier genom att: stödja svensk vetenskaplig forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar, medverka till den vetenskapliga utvecklingen inom området virologi genom att finansiera, organisera, och samordna svensk forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar, upplysa om forskning i ämnet virologi och hur virusorsakade sjukdomar – inklusive pandemier – påverkar folkhälsa, dödlighet, sjukvård, livsmedelsförsörjning, industri, ekonomi och samhället i stort, ha som målsättning att årligen anordna ett symposium i virologi samt  bedriva insamlingsverksamhet för att främja ovanstående ändamål.   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Prisutdelningar
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Utbildning - högre
  • Vuxna
  • Äldre
 • Gelinstiftelsen
  Stiftelse
  Org nr: 857204-1682
  90-konto sedan: 2021
  900751-9
  900-7519
  9007519
  Telefon: 031-3380108

  Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med tyngdpunkten på transplantationsområdet och i första hand för projekt som bedrives i Väst-Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Stipendieverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Givande Hand
  Ideell förening
  Org nr: 802526-3420
  90-konto sedan: 2021
  900749-3
  900-7493
  Telefon: 0705769181

  Föreningens ändamål är att bedriva humanitärt bistånd i form av olika projekt. Detta sker via mottagarorganisationer i Libanon som Givande Hand har skrivit avtal med. Projekten kommer att vara varierande där vissa kommer vara akutinsatsbaserade medan andra kommer vara uppbyggnads-projekt. Hjälpen riktar sig främst till utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på följande ändamål: Att främja kvinnorättigheter och jämställdhet i Libanon, Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd/utbildning/sjukvård för behövande kvinnor i Libanon och deras familjer, Att hjälpa handikappade genom ekonomiskt stöd, Att hjälpa utsatta kvinnor och deras familjer till en bättre levnad, Att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar (särskilt socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar) i Libanon.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Äldre
 • Farmaceuter utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 817606-4387
  90-konto sedan: 2021
  900746-9
  900-7469
  Telefon: 070-9468565
  Hemsida: www.fug.se
  E-post: info@fug.se

  Föreningens ändamål är att arbeta för allas rätt till en god läkemedelsbehandling och hälsa såväl internationellt som inom Sverige. Föreningens arbete och engagemang ska ha huvudsaklig inriktning på förbättrad läkemedelsanvändning, läkemedelsförsörjning och/eller syfta till att öka kunskap om läkemedels roll i befrämjandet av olika aspekter av hälsa, vård och miljö. Föreningens arbete ska även syfta till att stärka farmaceutens yrkesroll nationellt och internationellt och bidra till att synliggöra hur yrkeskårens kompetens kan komma till nytta i olika läkemedelsfrågor. Det arbete som sker på projektbasis och är förlagt till utlandet bör utföras i samarbete med lokala partnerorganisationer, som ska vara delaktiga i projektets samtliga faser: planering, genomförande, framdrift, uppföljning och avrapportering. Projekten ska vara behovsdrivna efter lokala förutsättningar och lokal kunskap.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Stiftelsen Våga va' dig själv
  Stiftelse
  Org nr: 802424-9313
  900739-4
  900-7394
  9007394
  Telefon: 08-4282700

  Stiftelsens ändamål att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att skapa & främja aktiviteter som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang som grund till ett stimulerande fritids och kulturliv. Nyckelord/ledstjärnor: Engagemang, Civilkurage, Empati, Glädje

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
 • Kväkarhjälpen
  Ideell förening
  Org nr: 802527-2041
  90-konto sedan: 2020
  900735-2
  900-7352
  Telefon: 070-7327865

  Föreningens ändamål är att bidra till fred, försoning och demokratiutveckling. Detta sker genom stöd till internationell biståndsverksamhet i form av utvecklingssamarbete och direkt stöd till kväkarledda och kväkarinspirerade projekt. Insatser sker med respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde och består främst av utbildning och hjälp till självhjälp.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
  • Trafficking
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-4975
  90-konto sedan: 2020
  900723-8
  900-7238
  Telefon: 0790-253948

  Stiftelsens ändamål är att främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karakteristika och användning med hänsyn till såväl fysiska och medicinska som psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga aspekter. Den ska, genom insamling av medel från allmänheten och andra och med beaktande av synpunkter från ett vetenskapligt råd, förmedla ekonomiska bidrag till institutioner och personer som bedriver forskning inom dessa områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Forskning
  • Stipendieverksamhet
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-6509
  90-konto sedan: 2020
  900734-5
  900-7345
  Telefon: 0707490583

  Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Stipendieverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Project Playground
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802461-3092
  90-konto sedan: 2020
  900713-9
  900-7139
  Telefon: 08-510 260 09

  Stiftelsens ändamål är att på ett nationellt och internationellt plan verka för en trygg uppväxt och övergång till vuxenlivet för de barn och ungdomar som i sin livssituation riskerar att fastna eller hamna i utanförskap och utsatthet. Med en modell som utgår från en helhetssyn på barnets och den unges livsssituation samt ett ledarskap med lokala förutsättningar skall stiftelsen organisera aktiviteter inom sport, kulturutbyte och social verksamhet samt verka för information och budskapsspridning kring barn och ungas rättigheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Kultur
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour
  Ideell förening
  Org nr: 848001-1843
  90-konto sedan: 2020
  900712-1
  900-7121
  Telefon: 0733-303028

  Föreningen har till ändamål att bedriva rådgivning, hjälp och stödverksamhet till våldsutsatta individer oavsett könstillhörighet. Vårt fokus är på våld mot kvinnor och flickor och särskilt utsatta grupper som drabbas av våld i nära relationer och hedersvåld och andra typer av trakasserier. Föreningen bedriver opinionsbildning och påverkansarbete med särskilt fokus på frågor om mäns våld mot kvinnor och deras barn. Föreningen ingår i riksföreningen BOJ och Unizon. Föreningen sprider kunskap om och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och brott.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Prisutdelningar
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Flyktingar
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Telefonjour
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre

Pages