Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
  Ideell förening
  Org nr: 802004-3850
  90-konto sedan: 2020
  900694-1
  900-6941
  Telefon: 08-699 60 00

  Förbundet har till uppgift att främja, organisera och administrera idrott för personer med funktionsnedsättning tillhörande det egna förbundet samt främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i stort. Det ska ske på sådant sätt att verksamheten står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

   

  Förbundet har även till uppgift att:

  Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

  Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.

  Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.

  Efter uppdrag av övriga SF med verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning främja, utveckla och samordna parasportverksamheten inom idrottsrörelsen samt handha för den svenska parasporten gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.

  Företräda förbundet inom och utom landet.

  Efter uppdrag av övriga paralympiska specialidrottsförbund (PSF) utgöra den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor och i relation till internationella paralympiska kommittén och dess internationella medlemsförbund.

   

  Såsom Special Olympics Sverige erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet för barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta med avsikt att ge dem fortlöpande tillfällen att utveckla fysisk färdighet, visa mod, erfara glädje av att dela förmågor och vänskapmed sina familjer, andra Special Olympics-aktiva och samhället.

   

  Förbundet med föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska aktivt verka för en dopingfri idrott.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  Område:
 • Svenska Röda Korset
  Ideell förening
  Org nr: 802002-8711
  90-konto sedan: 1946
  900800-4 (Gåvokonto)
  900801-2 (Gåvokonto via OCR)
  900807-9 (Medlemskonto)
  900809-5 (Medlemskonto OCR)
  900-8004
  900-8012 (Gåvokonto regelbundna givare)
  900-8095 (Medlemskonto)
  9008004
  9008095
  Sms: 

  LIV till 72900 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Telefon: 08-452 46 00

  Föreningens ändamål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk. Föreningens uppgift är, i enlighet med Genèvkonventionerna, en frivillighetsorgansation, kompletterande myndigheterna på det humanitära området. Föreningen samverkar med myndigheter avseende akut  katastrofhjälp, beredskap inför kriser eller katastrofer, nationellt och internationellt, internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och föreningens grundprinciper, hälsa och trygghet. Föreningen bedriver inom dessa områden humanitärt arbete i fred och krig samt utvecklar resurser för arbetet. Föreningen strävar efter att genom sitt arbete bidra till fred i världen och öka respekten för den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna enligt principen om alla människors lika värde. Föreningen ska främst sprida kunskap om Röda korsets idé och verka för internationell förståelse, fortlöpande undersöka det nationella och internationella behovet av humanitära insatser och utforma insatserna för och tillsammans med de mest utsatta, medverka i nationella och internationella hjälaktioner, medverka i internationella utvecklingsprogram för att stärka rödakors- och halvmåneföreningar i andra länder, skapa förståelse för och öka medverkan i Röda Korsets arbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Svenska Sjöräddningssällskapet
  Ideell förening
  Org nr: 857201-7179
  90-konto sedan: 1944
  900500-0
  900515-8
  900-5000
  900-5158
  9005000
  Telefon: 077-579 00 90
  E-post: info@ssrs.se

  Sällskapets är en allmännyttig ideell förening. Sällskapet har till uppgift att i riket främja intresset för sjöräddningen, att utveckla åtgärder i syfte att effektivisera sjöräddning och att ombesörja den enskilda verksamheten för räddning till sjöss, vid rikets kuster, i vattnen däromkring samt i insjöar och inre farvatten. Sällskapet ska också bedriva övrig humanitär eller allmännyttig hjälpverksamhet till sjöss som annorstädes i den mån styrelsen finner att densamma kan utövas utan att sällskapets huvudsyften därigenom äventyras.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Svenska Skolidrottsförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802003-0618
  90-konto sedan: 2002
  901126-3
  901-1263
  9011263
  Telefon: 08-699 60 00

  Förbundet vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, i vilken barn och ungdom utvecklas till självständiga människor genom att vi aktivt vuxenstöd skapa förutsättningar för en väl fungerande skolidrottsförening för alla, att genom Skol-IF erbjuda en berikande fritidssysselsättning, att ge möjlighet till allsidig idrottsutövning och motverka tidig specialisering, att ge ungdomar och vuxna en allsidig idrottsledarutbildning, att via förbundets olika verksamheter ge demokratisk fostran, kunskap och självkänsla, att arbeta med jämställd idrott i enlighet med Riksidrottsförbundets jämställdshetsprogram, att i samarbete med andra organisationer erbjuda ett rikt utbud av olika verksamheter som bland annat motverkar våld, mobbing, rasism och droger, att moral, etik och fair play ingår som en naturlig del av verksamheten, att ge service till skolor som har Skol-IF.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Jämställdhet
  • Personalutveckling
  • Ungdom
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning
  Ideell förening
  Org nr: 815200-8317
  90-konto sedan: 1997
  901109-9
  901-1099
  9011099
  Telefon: 08-33 50 61
  Hemsida: www.ssmf.se
  E-post: info@ssmf.se

  Sällskapets har till uppgift att ekonomiskt understödja svensk medicinsk forskning samt att mottaga och förvalta medel, som för nämnda ändamål ställs till dess förfogande.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Diabetes
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Missbruksproblem
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
 • Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-1250
  90-konto sedan: 2009
  900164-5
  900240-3
  900-1645
  9001645
  Sms: 

  FLYKTING till 72930 för att ge 100 kr för att hjälpa människor som tvingats fly.

  Telefon: 08-121 491 00

  Stiftelsens ändamål är att verka för skydd och bistånd till flyktingar, internflyktingar, statslösa, asylsökande och andra grupper som UNHCR bistår.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Flyktingar
  • Katastrofhjälp
 • Sveriges Dövas Riksförbund
  Ideell förening
  Org nr: 882600-2282
  90-konto sedan: 1945
  900024-1
  900417-7
  900-0241
  900-0134
  9000241
  Hemsida: www.sdr.org
  E-post: sdr@sdr.org

  Riksförbundets ändamål är att främja vård, fostran och utbildning av döva, hörselskadade samt teckenspråkiga barn och ungdomar, att främja stöd och service för döva och hörselskadade som behöver, att arbeta för ett tillgängligt samhälle för teckenspråkiga döva och hörselskadade, att i övrigt arbeta för teckenspråkigas intressen, såväl språkligt och kulturellt, som socialt och ekonomiskt, att främja vetenskaplig forskning och utveckling kring om döva, hörselskadade och teckenspråk, att främja lokalföreningars och distriktsorganisationers verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Sveriges Hembygdsförbund
  Ideell förening
  Org nr: 802006-2181
  90-konto sedan: 2017
  900610-7
  900-6107
  Telefon: 08-34 55 11

  Sveriges Hembygdsförbunds ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att de blir en naturlig grund för ett gott liv. Förbundet ska i detta syfte arbeta för: att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer, att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla, att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället, att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Sveriges Olympiska Kommitté
  Ideell förening
  Org nr: 802002-5667
  90-konto sedan: 2012
  900274-2
  900-2742
  Telefon: 08-4026800
  Hemsida: www.sok.se
  E-post: info@sok.se

  Föreningens ändamål är att vara den svensk idrottsrörelsens högsta instans i olympiska frågor. Föreningens uppgift är att utveckla och värna om den olympiska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella Olympiska Kommitténs stadgar, the Olympic Charter. Föreningen har antagit World Anti Doping Code och ska följa dess regler.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  Område:
  • Barn
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802006-1126
  90-konto sedan: 2017
  900565-3
  900-5653
  9005653
  Telefon: 0485-444 40

  Sveriges Ornitologiska Föreningen - Birdlife Sverige är riksföreningen för fågelforskning, fågelskydd och fågelskådning med uppgift att främja utforskandet och skyddet av landets fågelfauna och dess miljö samt att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågellivet. Föreningen verkar såväl inom Sverige som Internationellt. 

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Miljö/Natur
  Område:

Sidor