Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Svenska Bibelsällskapet
  Ideell förening
  Org nr: 802000-3292
  90-konto sedan: 1997
  900626-3
  902503-2
  900-6263
  9006263
  Telefon: 018-18 63 30

  Föreningens ändamål är att svara för översättningsarbete av Bibeln, förmedla biblar och bibellitteratur, främja användningen av Bibeln.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  Område:
 • Svenska Celiakiförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802010-4504
  90-konto sedan: 2011
  900246-0
  900-2460
  Telefon: 08-7300501

  Förbundet har till ändamål att påverka samhället så att personer med sjukdomen celiaki (glutenintolerans) eller hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis), personer med laktosintolerans, och personer med allergi mot komjölksprotein eller sojaprotein får samma levnadsvillkor och funktionsrätt i samhället som andra, öka kunskapen om och förståelsen för sjukdomen celiaki, stödja forskning med anknytning till celiaki samt verka för att aktiva Celiakiföreningar finns i hela landet och att samarbeta med och stödja dess.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Svenska FN-förbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802000-9232
  90-konto sedan: 2017
  900563-8
  900667-7
  900-5638
  900-6677
  9005638
  Telefon: 08-462 25 40
  Hemsida: www.fn.se
  E-post: info@fn.se

  Svenska FN-förbundet är en rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna, ska verka för freda och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer, ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN och verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete. Insamlade medel ska användas till att stödja verksamhet och opinionsbildning för mänskliga rättigheter, fred och rättvisa samt utveckling och fattigdomsbekämpning. Ekonomiskt behövande, särskilt barn och ungdomar får prioriteras. Förbundet ska också kunna lämna bidrag till vetenskaplig forskning inom nämnda områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
  Ideell förening
  Org nr: 802001-0602
  90-konto sedan: 1993
  901085-1
  900419-3
  901-0851
  900-4193
  9010851
  Telefon: 08-558 031 80

  Föreningens ändamål är att arbeta för bestående fred inom enskilda länder och i förhållanden mellan länder. En fred grundad på frihet, ekonomisk rättvisa, social jämlikhet och personligt ansvar.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Svenska Hästars Värn
  Ideell förening
  Org nr: 872800-5151
  90-konto sedan: 2014
  900441-7
  900-4417
  9004417
  Telefon: 070-772 68 40
  Hemsida: www.shv.org
  E-post: info@svh.org

  Föreningens syfte är inom Sverige utöva räddningsverksamhet för de hästar som omhändertagits av myndigheter samt verka för god hästhållning och värna om hästars rätt till foder, omvårdnad och stimulans och att i övrigt få leva på sätt som är naturligt för arten.

  Föreningen skall medverka till opinion mot dålig hästhållning, informera om vad som betraktas som god hästhållning, till myndigheter anmäla fall av undermålig skötsel eller vanvård och även kontrollera att dessa anmälningar leder till positiva åtgärder, verka för en ändring av lagar och förordningar i syfte att stärka hästens rätt att få leva på ett sätt som är normalt för arten, i trängande fall överta av myndigheter omhändertagna hovbärande djur för placering i akut- eller fodervärdshem. Dessa hästar skall kvarstå i föreningens ägo livet ut.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Förebyggande arbete
  • Rehabilitering
  • Volontärer
 • Svenska Livräddningssällskapet
  Ideell förening
  Org nr: 802004-9683
  90-konto sedan: 2010
  900226-2
  900-2262
  9002262
  Sms: 

  SLS100 till 72980 för att skänka 100 kr.

  Telefon: 08-12010240
  E-post: info@sls.a.se

  Föreningen har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning, att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-7964
  90-konto sedan: 2003
  901220-4
  Telefon: 070-618 40 07
  Hemsida: www.slusg.org

  Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till enskilda forskare och forskargrupper i Sverige för vetenskapliga studier och för att sprida kunskap om förbättrade behandlingsmetoder, undersökningsmetoder och om lungcancersjukdomens biologi. I första hand ska forskning med direkt klinisk tillämpning inom terapi och utredning understödjas, men även annan forskning rörande sjukdomens biologi, etiologi, epidemiologi, prevention, tidigupptäckt och förbättrat patientomhändertagande ska stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • Svenska Läkare mot Kärnvapen
  Ideell förening
  Org nr: 812000-2202
  90-konto sedan: 1986
  901090-1
  901-0901
  9010901
  Telefon: 08-40020483
  Hemsida: www.slmk.org
  E-post: info@slmk.org

  Föreningens syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt genom vetenskaplig forskning bidraga till denna kunskap. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen så att kärnvapenkrig förhindras.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
 • Svenska Naturskyddsföreningen
  Ideell förening
  Org nr: 802002-4280
  90-konto sedan: 1993
  900683-4
  901202-2
  901204-8
  901303-8
  901909-2
  900-6834
  901-2014
  901-2022
  901-2030, medlems- och givarservice
  901-2048
  901-3038
  901-9092
  9012014
  9012022
  9012030
  9012048
  9013038
  9016834
  9019092
  Telefon: 08-702 65 00

  Föreningens ändamål är att verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden, att verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar, att väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur , bland annat genom markförvärv, att bedriva aktiv föreningsverksamhet i hela landet, att bedriva informations- och bildningsverksamhet, att verka för fördjupad undervisning om livets villkor på jorden såväl vid skolor som i det fria folkbildningsarbetet, att söka samarbete med andra organisationer och stimulera till internationella insatser inom sitt verksamhetsfält.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Svenska P.E.N.
  Ideell förening
  Org nr: 802004-6911
  90-konto sedan: 2001
  900509-1
  9005091
  Telefon: 073-242 27 00

  Föreningens syfte är att skapa vänskapliga förbindelser med litterärt verksamma från skilda länder och olika språkområden, och ska därvid särskilt verka för intellektuell frihet, arbeta för personlig och konstnärlig frihet för de litterärt verksamma, försvara yttrandefriheten samt skydda och hjälpa de kollegor som genom att utöva sitt yrke råkar ut för förföljelser eller andra svårigheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:

Sidor