Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 440 aktiva Organisationer

 • Assyrier utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 802436-5481
  90-konto sedan: 2007
  900121-5
  900-1215
  9001215
  Telefon: 073-693 45 64

  Föreningen bedriver offentlig insamling för humanitära och välgörande ändamål för den assyriska folkgruppen (även kallade syrianer och kaldéer). Föreningen har som sitt arbetsfält assyriernas ursprungsländer (Turkiet, Irak, Iran och Syrien) samt Libanon. Föreningen har till uppgift att förbättra livsvillkoren för  assyrier i sina ursprungsländer.

  Föreningen har till syfte att via långsiktiga insatser och hållbar utveckling öka assyriernas egenmakt i sina ursprungsländer genom att förse dem med medel för att de själva skall kunna höja sin levnadsstandard och förbättra sina livsvillkor, bistå assyrier i nöd med humanitära insatser, stödja unga assyrier, i synnerhet studenter, och på så sätt hjälpa dem att själva förbättra och påverka sin framtid, sprida information och söka opinion kring assyrier i nöd och om föreningens arbete och principer.

   

   

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Astma- och Allergiförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802005-7512
  90-konto sedan: 1957
  900932-5 (Blomsterfonden)
  900906-9 (Barnallergifonden)
  900189-2 (Barnallergifonden)
  900-9325
  900-9069
  Telefon: 08-506 28 200

  Förbundets uppgift är att utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som bidrar till den enskildas livskvalitet, stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet, påverka samhället att åstadkomma samma levnadsvillkor för människor med astma, allergiska sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för andra medborgare, genom utbildning- och informationsarbte nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem och att stödja forskningen inom astma-allergiområdet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Asylrättscentrum
  Ideell förening
  Org nr: 802401-8213
  90-konto sedan: 2017
  900579-4
  900-5794
  9005794
  Telefon: 072-003 04 30

  Föreningen ska verka för en ökad rättssäkerhet inom asyl- och flyktingfrågor genom att ge råd och vägledning till personer som ansökt om asyl eller uppehållstillstånd på annan grund och till deras ombud i frågor som gäller svensk lag beträffande asylsökande och flyktingar, med utgångspunkt i enskilda ärenden granska hur lagstiftning och internationella överenskommelser har tolkats och tillämpats samt sammanställa underlag för medlemmarnas och andras insatser för att sprida information om och skapa opinion i frågor som rör utformning och tillämpning av utlänningslagstiftningen och kännedom om av Sverige ingångna överenskommelser av betydelse i det sammanhanget.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Flyktingar
  • Rättshjälp
 • Autism- och Aspergerförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802008-1348
  90-konto sedan: 2009
  900157-9
  900-1579
  9001579
  Telefon: 08-402 030 53
  Hemsida: www.autism.se

  Förbundets ändamål är att: Sprida kännedom om och öka förståelsen för autismspektrumtillstånd och de svårigheter funktionshindret medför. Företräda de intressen som personer med autismspektrumtillstånd och deras närstående har i samhället. Samarbeta med myndigheter och andra relevanta aktörer för att bereda personer med autismspektrumtillstånd utbildning, sysselsättning, vård, stöd  och boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättnngar. Verka för upprättande av och stöd för de verksamheter och boendeformer som behövs. Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva som andra, med full delaktighet i samhället. Främja forskning rörande autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Följa upp och hålla kontakt med det interntionella arbetet på området.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Barn i Fokus Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3132
  90-konto sedan: 2012
  900278-3
  900-2783
  9002783
  Telefon: 070-4922091

  Barn i Fokus ändamål är att hjälpa behövande barn i fattiga områden till att få ett bättre liv. Insatserna ska främst ske inom grundläggande områden som utbildning, undervisning, utveckling, hälsovård samt vatten och livsmedelsförsörjning. Även andra än barn kan få nödhjälp av humanitära skäl eller för att främja utvecklingen i fattiga områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 852000-5995
  90-konto sedan: 1991
  900575-2
  900-5752
  9005752
  Telefon: 031-704 65 60

  Stiftelsens har till huvudsakligt ändamål att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn- eller ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Barncancerfonden
  Ideell förening
  Org nr: 802010-6566
  90-konto sedan: 1982
  902090-0
  902099-1
  902-0900
  9020900
  Telefon: 08-584 209 00

  Fonden har som ändamål att arbeta för en bättre vård och livssituation för barnen och de närstående. Fonden ska stödja såväl grundforskning som klinisk forskning med svensk anknytning, kring cancersjukdomar, sjukdomar med närliggande sjukdomsbild samt sena komplikationer, stödja utarbetande av nya undersöknings och behandlingsmetoder samt rehabilitering, stödja forskares och personalgruppens fortbildning och utbyte av erfarenheter och forskningsresultat, bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomar hos barn och dess följder. Vara ett samarbetsorgan och riksförbund för de regionala föreningarna, samverka med organisationer med liknande uppgifter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Barncancerfonden Mellansverige
  Ideell förening
  Org nr: 817601-9316
  90-konto sedan: 1981
  900010-0
  900-0100
  9000100

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Norra
  Ideell förening
  Org nr: 894002-4790
  90-konto sedan: 1982
  903080-0
  903-0800
  9030800
  Telefon: 090-77 27 00

  Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer,  att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer,  att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Stockholm Gotland
  Ideell förening
  Org nr: 802009-2261
  90-konto sedan: 1979
  900290-8
  900-2908
  9002908

  Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer, att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Verksamhet för sjuka

Sidor