Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 440 aktiva Organisationer

 • Kväkarhjälpen
  Ideell förening
  Org nr: 802527-2041
  90-konto sedan: 2020
  900735-2
  900-7352
  Telefon: 070-7327865

  Föreningens ändamål är att bidra till fred, försoning och demokratiutveckling. Detta sker genom stöd till internationell biståndsverksamhet i form av utvecklingssamarbete och direkt stöd till kväkarledda och kväkarinspirerade projekt. Insatser sker med respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde och består främst av utbildning och hjälp till självhjälp.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
  • Trafficking
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-4975
  90-konto sedan: 2020
  900723-8
  900-7238
  Telefon: 0790-253948

  Stiftelsens ändamål är att främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karakteristika och användning med hänsyn till såväl fysiska och medicinska som psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga aspekter. Den ska, genom insamling av medel från allmänheten och andra och med beaktande av synpunkter från ett vetenskapligt råd, förmedla ekonomiska bidrag till institutioner och personer som bedriver forskning inom dessa områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Forskning
  • Stipendieverksamhet
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-6509
  90-konto sedan: 2020
  900734-5
  900-7345
  Telefon: 0707490583

  Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Stipendieverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Project Playground
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802461-3092
  90-konto sedan: 2020
  900713-9
  900-7139
  Telefon: 08-510 260 09

  Stiftelsens ändamål är att på ett nationellt och internationellt plan verka för en trygg uppväxt och övergång till vuxenlivet för de barn och ungdomar som i sin livssituation riskerar att fastna eller hamna i utanförskap och utsatthet. Med en modell som utgår från en helhetssyn på barnets och den unges livsssituation samt ett ledarskap med lokala förutsättningar skall stiftelsen organisera aktiviteter inom sport, kulturutbyte och social verksamhet samt verka för information och budskapsspridning kring barn och ungas rättigheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Kultur
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour
  Ideell förening
  Org nr: 848001-1843
  90-konto sedan: 2020
  900712-1
  900-7121
  Telefon: 0733-303028

  Föreningen har till ändamål att bedriva rådgivning, hjälp och stödverksamhet till våldsutsatta individer oavsett könstillhörighet. Vårt fokus är på våld mot kvinnor och flickor och särskilt utsatta grupper som drabbas av våld i nära relationer och hedersvåld och andra typer av trakasserier. Föreningen bedriver opinionsbildning och påverkansarbete med särskilt fokus på frågor om mäns våld mot kvinnor och deras barn. Föreningen ingår i riksföreningen BOJ och Unizon. Föreningen sprider kunskap om och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och brott.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Prisutdelningar
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Flyktingar
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Telefonjour
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Kompis Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802473-9701
  90-konto sedan: 2020
  900711-3
  900-7113
  9007113
  Telefon: 072-2082288

  Föreningen har som ändamål att bedriva integrationsverksamhet samt med särskild målsättning att: främja mellanmänskliga kontakter, verka för social och kulturell rättvisa och människor lika värde.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Friends of the Panzi Hospital
  Ideell förening
  Org nr: 802516-2671
  90-konto sedan: 2020
  900697-4
  900-6974
  Telefon: 070-830 65 40

  Föreningens ändamål är att stötta Panzisjukhuset och dess verksamhet i DR Kongo. Föreningen ska därtill bidra till att främja samhällsdebatten kring situationen i östra DR Kongo

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Kvinnor
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
 • Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802481-2136
  90-konto sedan: 2020
  900698-2
  900-6982
  9006982
  Telefon: 076-872002

  Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja kompetensstärkande insatser för barn och ungas ökade välmående genom byggandet; drift av förskolor och skolor i Ugu-distriktet samt kringliggande områden i Sydafrika.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar
  Stiftelse
  Org nr: 829000-8088
  90-konto sedan: 2020
  900703-0
  900-7030

  Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning, som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Lund. 

  Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare stöd till sådan forskning framstår som mindre angelägen, ska stöd kunna lämnas till annan medicinsk forskning av högre angelägenhetsgrad.

  Under begreppet forskning inbegripes såväl egentligt forskningsarbete som studier i anslutning därtill och anskaffande av forskningsutrustning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitte´
  Ideell förening
  Org nr: 802004-3850
  90-konto sedan: 2020
  900694-1
  900-6941
  Telefon: 08-699 60 00

  Förbundet har till uppgift att främja, organisera och administrera idrott för personer med funktionsnedsättning tillhörande det egna förbundet samt främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i stort. Det ska ske på sådant sätt att verksamheten står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

   

  Förbundet har även till uppgift att:

  Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

  Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.

  Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.

  Efter uppdrag av övriga SF med verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning främja, utveckla och samordna parasportverksamheten inom idrottsrörelsen samt handha för den svenska parasporten gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.

  Företräda förbundet inom och utom landet.

  Efter uppdrag av övriga paralympiska specialidrottsförbund (PSF) utgöra den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor och i relation till internationella paralympiska kommittén och dess internationella medlemsförbund.

   

  Förbundet med föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska aktivt verka för en dopingfri idrott.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  Område:

Sidor