Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 440 aktiva Organisationer

 • RUM - Riksförbundet Unga Musikanter
  Ideell förening
  Org nr: 822001-3646
  900758-4
  900-7584
  Telefon: 0771-919140
  Hemsida: www.rum.se
  E-post: info@rum.se

  Förbundets ändamål är att med musiken som verktyg stimulera barn och ungas kulturella samt sociala utveckling och främja ett aktivt musiksamarbete.

  RUM arbetar för detta genom att: Verka för barn och ungas rätt till kreativt skapande, kultur och musik. Organisera och arrangera musikutbildning och kulturupplevelser för barn och unga. Skapa möjligheter till musikalisk utveckling för både bredd- och spetskompetens. Utbilda ledare och funktionärer för verksamheterna. Bedriva påverkans- och informationsarbete rörande barn och ungas musicerande. Samarbeta med myndigheter och organisationer samt vidta åtgärder som i övrigt kan gagna barn och ungas musicerande. Vara en röst för jämlikt musicerande i de nationella och internationella samarbetsorganisationer som RUM är medlem i.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Ideella Föreningen En Frisk Generation
  Ideell förening
  Org nr: 802526-9443
  90-konto sedan: 2021
  900755-0
  Telefon: 0702-646421

  Föreningen har till ändamål är att bidra till barns fysiska och psykiska välmående samt sociala omsorg genom att utveckla, offentliggöra och implementera fungerande metoder för att främja folkhälsa och social delaktighet där behoven är som störst. Föreningen ska med sina samlade resurser i egen regi eller i samverkan med annan direkt eller indirekt främja det angivna ändamålet genom att anordna och testa olika såväl fysiska som sociala aktiviteter för familjer med barn främst i åldrarna 4-16 år.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
 • Treskablinoll Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802513-4795
  90-konto sedan: 2021
  900757-6
  900-7576
  Telefon: 073-969 71 00

  Föreningens ändamål är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp av barn i Sverige och i världen genom informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Stiftelsen Inventum
  Stiftelse
  Org nr: 802479-9978
  90-konto sedan: 2021
  900753-5
  900-7535
  Telefon: 070-302 59 99

  Stiftelsens ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom områden som följer av landstingets ansvar inom Västmanlands län.

  Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning.

  Inriktningen är att bidrag till forskning och utveckling av innovationer inom landstinget kan sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare med avtal med landstinget. Även verksamheter inom landstinget kan ansöka om bidrag.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Stipendieverksamhet
  Område:
 • Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer
  Stiftelse
  Org nr: 864501-7768
  90-konto sedan: 2021
  900756-8
  900-7568
  Telefon: 033-616 34 64

  Stiftelsens ändamål är att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Utbildning
  Område:
  • Personalutveckling
 • Virus- och pandemifonden - Svenska Sällskapet för Virologi
  Ideell förening
  Org nr: 802449-7073
  90-konto sedan: 2021
  900748-5
  900-7485
  9007485
  Sms: 

  Virman*belopp* till 72980

  Välj mellan beloppen 100, 300 och 500 kr.

  T ex. VIRMAN300 för att skänka 300 kr

  Telefon: 070-548 84 40

  Föreningens ändamål är att bekämpa virusorsakade infektioner och förhindra framtida virusorsakade pandemier genom att: stödja svensk vetenskaplig forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar, medverka till den vetenskapliga utvecklingen inom området virologi genom att finansiera, organisera, och samordna svensk forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar, upplysa om forskning i ämnet virologi och hur virusorsakade sjukdomar – inklusive pandemier – påverkar folkhälsa, dödlighet, sjukvård, livsmedelsförsörjning, industri, ekonomi och samhället i stort, ha som målsättning att årligen anordna ett symposium i virologi samt  bedriva insamlingsverksamhet för att främja ovanstående ändamål.   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Prisutdelningar
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Utbildning - högre
  • Vuxna
  • Äldre
 • Gelinstiftelsen
  Stiftelse
  Org nr: 857204-1682
  90-konto sedan: 2021
  900751-9
  900-7519
  9007519
  Telefon: 031-3380108

  Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med tyngdpunkten på transplantationsområdet och i första hand för projekt som bedrives i Väst-Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Stipendieverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Givande Hand
  Ideell förening
  Org nr: 802526-3420
  90-konto sedan: 2021
  900749-3
  900-7493
  Telefon: 0705769181

  Föreningens ändamål är att bedriva humanitärt bistånd i form av olika projekt. Detta sker via mottagarorganisationer i Libanon som Givande Hand har skrivit avtal med. Projekten kommer att vara varierande där vissa kommer vara akutinsatsbaserade medan andra kommer vara uppbyggnads-projekt. Hjälpen riktar sig främst till utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på följande ändamål: Att främja kvinnorättigheter och jämställdhet i Libanon, Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd/utbildning/sjukvård för behövande kvinnor i Libanon och deras familjer, Att hjälpa handikappade genom ekonomiskt stöd, Att hjälpa utsatta kvinnor och deras familjer till en bättre levnad, Att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar (särskilt socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar) i Libanon.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Äldre
 • Farmaceuter utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 817606-4387
  90-konto sedan: 2021
  900746-9
  900-7469
  Telefon: 070-9468565
  Hemsida: www.fug.se
  E-post: info@fug.se

  Föreningens ändamål är att arbeta för allas rätt till en god läkemedelsbehandling och hälsa såväl internationellt som inom Sverige. Föreningens arbete och engagemang ska ha huvudsaklig inriktning på förbättrad läkemedelsanvändning, läkemedelsförsörjning och/eller syfta till att öka kunskap om läkemedels roll i befrämjandet av olika aspekter av hälsa, vård och miljö. Föreningens arbete ska även syfta till att stärka farmaceutens yrkesroll nationellt och internationellt och bidra till att synliggöra hur yrkeskårens kompetens kan komma till nytta i olika läkemedelsfrågor. Det arbete som sker på projektbasis och är förlagt till utlandet bör utföras i samarbete med lokala partnerorganisationer, som ska vara delaktiga i projektets samtliga faser: planering, genomförande, framdrift, uppföljning och avrapportering. Projekten ska vara behovsdrivna efter lokala förutsättningar och lokal kunskap.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Stiftelsen Våga va' dig själv
  Stiftelse
  Org nr: 802424-9313
  900739-4
  900-7394
  9007394
  Telefon: 08-4282700

  Stiftelsens ändamål att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att skapa & främja aktiviteter som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang som grund till ett stimulerande fritids och kulturliv. Nyckelord/ledstjärnor: Engagemang, Civilkurage, Empati, Glädje

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer

Sidor