90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 418 aktiva Organisationer

 • STROKE-Riksförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802009-9332
  900530-7
  900-5307
  Telefon: 08-7218820

  Riksförbundet har till uppgift att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för närstående, att verka för förebyggande åtgärder och att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård, att stödja och stimulera läns- och lokalföreningarnas verksamhet, att sprida kunskap om stroke, att stödja forskning och utbildningsinsatser genom fonder och stiftelser, att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Funktionsnedsättning
  • Forskning
  Område:
  • Personalutveckling
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Föreningen Kattstallet
  Ideell förening
  Org nr: 802411-6066
  900224-7
  900-2247
  1239002247
  Telefon: 08-409 094 10

  Föreningens ändamål är att aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället, och därmed arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status, att samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor, att ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten och se till att de får den omsorg och vård som erfordras, att endast efter samråd med veterinär låta avliva sjuka eller svårt skadade katter, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, Att avtal innehållande förbindelse att vårda katten väl undertecknas, att avgift för katten/katterna erläggs av köparen vid överlåtelsen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Hjälpverksamhet
  Område:
 • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
  Ideell förening
  Org nr: 802002-8125
  900071-2
  900-0712
  1239000712
  Telefon: 08-677 73 00
  Hemsida: www.rbu.se
  E-post: info@rbu.se

  Förbundets ändamål är att verka för att barn och ungdomar med rörelsehinder får ett fullvärdigt liv och att de ges villkor som är likvärdiga andra barns. Därför strävar förbundet efter ett förverkligande av rätten till individanpassat stöd, delaktighet och jämlikhet samt att i övrigt förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehandikapp och deras familjer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Ungdom
 • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
  Ideell förening
  Org nr: 802001-0602
  901085-1
  900419-3
  901-0851
  900-4193
  Telefon: 08-558 031 80

  Föreningens ändamål är att arbeta för bestående fred inom enskilda länder och i förhållanden mellan länder. En fred grundad på frihet, ekonomisk rättvisa, social jämlikhet och personligt ansvar.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Stiftelsen Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer
  Stiftelse
  Org nr: 857200-8244
  900979-6
  900-9796

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
  Ideell förening
  Org nr: 802004-4288
  900370-8
  900-3708
  Telefon: 08-410 80 600

  Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell förening med uppgift att värna medlemmarnas intressen i frågor om sportfiske baserat på sunda ekologiska principer. Förbundets mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla. Förbundet har till uppgift att värna och vårda vattnen, verka för livskraftiga bestånd i friska vatten, sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet, värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av (över) exploatering, skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård, genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom samt initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Rädda Barnen distrikt Malmö
  Ideell förening
  Org nr: 846000-5294
  900124-9
  900-1249
  1239001249
  Telefon: 040-97 83 05

  Distriktsföreningens ändamål är att arbeta för barns rättigheter på landstings- och länsnivå, företräda Rädda Barnen i samarbete med andra länsorganisationer, landsting och länsmyndigheter, ge stöd och stimulans till lokalföreningar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen School by School
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3280
  900215-5
  900-2155
  Telefon: 070-4315008

  Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning bland barn och ungdomar främst i Indien och i andra hand i andra utvecklingsländer.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Open Doors Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802439-9845
  900305-4
  900-3054
  Telefon: 019-310500
  E-post: sweden@od.org

  Open Doors Sverige är en kristen missionsorganisation som verkar i enlighet med Lausannedeklarationen, politiskt oberoende och inte bundet till något religiöst samfund eller förening. Föreningen arbetar eukumeniskt både i Sverige och internationellt. Verksamheten syftar till att stärka och utrusta den del av Kristi kropp som möter och lever med restriktioner och förföljelse för sin tro på Jesus Kristus, samt uppmuntra deras medverkan i världens evangelisering genom att förmedla biblar, litteratur, ledarträning, socioekonomiskt stöd och engagerad förbönstjänst, att förbereda den del av Kristi kropp som lever i hotade eller ostabila områden att möta lidande och förföljelse samt att uppman Kristi kropp i den fria världen att identifiera sig med sina hotade och förfölja trossyskon samt mobilisera stöd och ett aktivt engagemang.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Skyddat boende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - yrkes
  • Vuxna
  • Äldre
 • Tjejzonen
  Ideell förening
  Org nr: 802405-8839
  90 02 07-2
  1239002072
  Telefon: 070-764 7840

  Föreningens syfte och mål är att stärka tjejers självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva, att ge tjejer möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling, att få tjejer känna att de behövs och har en plats i samhället, att få tjejer att våga lita på vuxenvärlden, att stimulera tjejer till att inhämta kunskaper och utbilda sig och att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna

Sidor